Ani tento fakt nie je pre naše mesto práve potešujúci. Relatívne vysoký vek jeho obyvateľov je výsledkom viacerých procesov. Z tých najvýznamnejších možno spomenúť relatívne nízku pôrodnosť a vysokú emigráciu (vysťahovanie), na ktorej sa podieľajú v značnej miere práve mladšie ročníky.

Faktor starnutia obyvateľstva postihuje väčšinu rozvinutých krajín. V prípade Piešťan však dosahuje alarmujúce hodnoty, najmä ak ho porovnáme s ďalšími dostupnými údajmi ako znázorňuje nasledovný graf.

grafvek ob

REKLAMA

country

Priemerný vek obyvateľov Slovenska v roku 2013 bol podľa Štatistického úradu SR iba 39,6 roka, v Trnavskom kraji to bolo 40,4, v celom okrese Piešťany 41,9 a v Piešťanoch až 43,9 roka, teda asi o 4 roky viac ako je priemer SR. Mladšie obyvateľstvo je aj v meste Trnava, s ktorým sa občas porovnávame. Tam dosahuje hodnotu iba 40,8, t.j. o 3 roky menej ako v Piešťanoch. Zaujímavý je aj rozdiel v priemernom veku mužov a žien. Zatiaľ, čo priemerný Piešťanec (muž) má 41,9 rokov, priemerný vek obyvateľky Piešťan je 45,6 roka, t.j. približne o 4 roky viac.
Starnutie obyvateľstva sa zákonite prejavuje na výkonnosti ekonomiky, a samozrejme aj v rastúcich nárokoch na sociálne služby a zdravotnícku starostlivosť. Zabezpečiť ich v požadovanom rozsahu a kvalite je preto stále ťažšie.
Peter Tremboš

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972