Connect with us

Jozef Drahovský

V Piešťanoch vyrastajú mladí orienťáci

Published

on

V stredu 25. apríla podvečer sa uskutočnil už druhý tohtoročný tréning orientačného behu pre deti.  Na moje prekvapenie počasie si to celkom presne načasovalo, keď sa v utorok vypršalo a v stredu už bolo pekne. Možno aj toto vylepšenie počasia spôsobilo, že počet prihlásených detí z utorka na stredu vzrástol z 12 na 25, čo ma síce potešilo, ale spôsobilo mi trošku obavy, keďže som si v utorok pre deti pripravil asi len 20 mapiek (do rezervy, keďže prihlásených bolo 12) a nemal som už čas nechať vytlačiť ďalšie. Zároveň som sa muesl obrniť trpezlivosťou, pretože som tušil, že títo behania a zábavychtiví pretekári sa na mňa o šiestej vrhnú asi všetci naraz.

A veru, prekvapenie bolo ešte väčšie, keď som 15 minút pred plánovaným tréningom prechádzal okolo „štartu“, už sa to tam hmýrilo deťmi a ich sprievodom.

[singlepic id=28723 w=320 h=240 float=right]Po príchode k štartovacej lavičke, kde sme si zvykli mať hlavné stanovisko so štartom a aj cieľom, som sa ani poriadne nestihol rozložiť s mapkami, stopkami a už som úplnym začiatočníkom, ktorí k nám prišli po prvýkrát, v krátkosti vysvetlil, ako treba hľadať podľa mapky nášho parku kontroly, na ktorých si pečiatkami do svojich preukazov vyznačia, že danú kontrolu našli. Vysvetlili sme si ako sú na tejto špeciálnej mapke farebne označené jednotlivé plochy, ako si treba mapku správne na štarte otočiť, a potom som už takmer nestíhal vypisovať mená a časy štartov do preukazov.

[singlepic id=28724 w=320 h=240 float=left]Pravdupovediac, nezaznačil som si ani počet, koľko ich vyrazilo do parku. Ale kým som za 20 minút odštartoval približne 30 malých pretekárov, už mi začali prví vbiehať do cieľa. Červení, spotení a šťastní, teda aspoň podľa mojej dedukcie z výrazu ich tváre, mi podávali opečiatkované preukazy a tešili sa na odmenu. Tentokrát mali na výber müsli tyčinku, alebo drobnú hračku.

Pred siedmou sa vrátili poslední orientační bežci z našej parkovej trate a ja som mohol pozbierať kontroly v parku. Myslím, že všetci, ktorí sa stredajšieho tréningu zúčastnili, budú čakať na oznámenie ďalšieho tréningu tu na PNkách, v ÁBčku, či na našej stránke beh.yw.sk, alebo na Twitteri, či Facebooku. Tešíme sa aj my na vás niekedy v máji.

Jozef Drahovský – ŠBR Piešťany

Continue Reading

Blogy

Presun tréningu orientačného behu

Published

on

By

Avizovaný tréning orientačného behu z minulého týždňa, ktorý sme museli zrušiť pre nepriaznivé počasie:

Pozvánka na tréning orientačného behu pre deti

presúvame na zajtra (3.5.2018) 18-tu hodinu.

 

Tešíme sa na Vás.

Continue Reading

Blogy

Záverečné zasadnutie TTSK v tomto období aj s prípravou rozpočtu

Published

on

By

Tento týždeň v stredu 4.októbra sa uskutoční o 13-tej hodine v Trnave záverečné zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v tomto volebnom období. O mesiac sa totiž už konajú voľby, v ktorých vyberieme zástupcov na výnimočne predĺžené päťročné obdobie. V stredu však ešte upravíme dotácie pre školy a školské zariadenia, schválime operačný plán zimnej údržby, odsúhlasíme niekoľko projektov spolupráce a na záver dostaneme informáciu o príprave rozpočtu, daňových príjmoch v tomto roku a stave projektov z obdobia 2014 – 2020.

Hneď na začiatku po kontrole plnenia uznesení je navrhnutá úprava príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Počas posledných 5-tich rokov, kedy je platné VZN o poskytovaní príspevkov, tieto limity neboli upravované napriek stále narastajúcim nákladom týchto zariadení. Zároveň je známe, že Trnava má najnižší príspevok zo všetkých krajov Slovenska, preto navrhované zvýšenia jednotlivých položiek sú očakávané a určite pomôžu znížiť celkové náklady škôl v týchto oblastiach. Jedná sa o príspevok na hlavné jedlo v jedálni (z 1,00 na 1,50 EUR) aj vo výdajni (z 0,20 na 0,50 EUR) ako aj príspevok na ubytovanie v internáte (z 1000 na 1400 EUR) pre školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je TTSK. Navýšenie týchto položiek ovplyvní samozrejme aj príspevok pre súkromné a cirkevné zariadenia podobného charakteru (hlavné jedlo z 0,88, na 1,32 EUR a ubytovanie z 880 na 1232 EUR).

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 25. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriadovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriadovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
3. Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho okraja pre zimné obdobie 2017/2018
4. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve medzi partnermi projektu „Discover the Small & Moson Danube by bike and boat (Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne)“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
5. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve medzi partnermi projektu „SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area (SacraVelo – Siet cezhranicných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja)“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
6. Návrh na spolufinancovanie projektu „Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli“ (Kultúra a príroda na Zelenom páse) a schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
7. Informácie
a) Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho na roky 2018-2020 k 21.09.2017 (aktualizácia – zmeny vyplývajúce z prijatých memoránd)
b) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – september 2017
c) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.08.2017 programového obdobia 2014 – 2020
d) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od septembra 2017 do decembra 2017
8. Rôzne
9. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

Continue Reading

Blogy

Blog Jozefa Drahovského: Septembrové zasadnutie TTSK aj s informáciou o rekonštrukcii mosta

Published

on

By

V septembri sa uskutoční zasadnutie zastupiteľstva TTSK v stredu 6-teho o 13-tej hodine v Trnave. Po kontrole plnenia uznesení a pláne činností hlavného kontrolóra bude vyhodnotené a vyhlásené ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku, upravia sa uznesenia, riešiť sa budú hlavne školy a ich dotácie, ako aj oceňovanie významných osobností. V závere prídu na rad informácie o zmenách rozpočtu a príjmoch, ako aj rekonštrukciách ciest a ďalších projektových zámeroch a o podpore cyklociest. V bode rôzne sa budeme zaoberať nájmami pozemkov na plánované cyklocesty na juhu kraja.

V 29. kole obchodnej verejnej súťaže sa zapojili len dvaja záujemcovia, ktorý prejavili záujem o objekt v Holíči, avšak ponúkli príliš nízku cenu. Takže piešťanské objekty (ihrisko pri SOU vodohospodárskom, budova SPŠE na Námestí SNP a bývalé Figaro na Kollárovej) zostávajú v ponuke do ďalšieho kola.

V bode č. 8 budeme schvaľovať aj žiadosť pre SOŠ technickú v Piešťanoch, ktorá by si po úspešnom schválení žiadosti mala z týchto peňazí zrekonštruovať elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru.

Nové VZN pre školský rok 2018/2019, ktoré budeme schvaľovať, určuje aj počty otvorených tried prvých ročníkov pre stredné školy v Piešťanoch. Až troch škôl sa týka zníženie počtu tried. SPŠE zo 4 tried na 3, SOŠ záhradnícka z 2 tried na 1 a SOŠ technická z 3 + 1 na 2 + 1.

V bode informácií sa dozvieme aj o schválení dotácie na modernizáciu cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta, takže už do júna 2018 by mala byť zrekonštruovaná aj spodná časť nášho jediného cestného mostu v Piešťanoch v celkovej sume vyše 2 mil. EUR.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 24. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2017 – marec 2018
3. Vyhodnotenie 29. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku TTSK
4. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 30. kola obchodnej verejnej súťaže
5. Kúpa nehnuteľností v k.ú. Kopčany do vlastníctva TTSK pre účely výstavby prístupovej komunikácie k lávke cez rieku Moravu
6. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku TTSK v správe Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec a súhlas s odstránením stavby
7. Zmena Uznesenia č.429/2017/24 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 28.6.2017 – oprava výmery pozemkov objektu VPRNS (bývalá hláska v Piešťanoch)
8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 a na schválenie finančnej spoluúčasti TTSK k predloženej žiadosti
9. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení: vyradenie Školskej jedálne ako súčasti  Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava a zaradenie Výdajne školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
10. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
11. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 42/2017 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku  2018/2019
12. Dodatok č. 6 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)
13. Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
14. Informácie
a) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.06.2017
b) Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2018-2020 k 16.08.2017
c) Informácia o celkovej výške dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 30.06.2017
d) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – júl 2017
e) Informácia – Úrokové sadzby od Rozvojovej banky Rady Európy pri čerpaní II. tranže úveru v roku 2017 vo výške 10 mil. €
f) Informácia o pripravenosti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja na školský rok 2017/2018
g) Informácia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ciest
h) Informácia o 11. zasadnutí Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh s ručením obmedzeným
i) Informácia o činnosti informačno-poradenského centra v Trnavskom samosprávnom kraji za obdobie od 1. januára do 30. júna roku 2017
j) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.07.2017 programového obdobia 2014-2020
k) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od júna 2017 do septembra 2017
l)    Informácia o rekonštrukcii ciest a mostov vo vlastníctve TTSK v období rokov 2013 – 2017
m) Informácia o návrhu hlavnej školskej inšpektorky odvolať Ing. Ľudovíta Škrabáka z funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
n) Informácia o aktuálnom stave podpory cyklo problematiky v TTSK
15. Rôzne
a) Návrh na schválenie zmluvy: „Nájomná zmluva“ k stavbe Spevnenie koruny pravostrannej hrádze vodnej stavby Kráľová v km 5,172 – 9,486 v k.ú. Váhovce
b) Návrh na schválenie zmluvy: „Nájomná zmluva“ k stavbe Cyklotrasa Horné Saliby – Dolné Saliby, parc. 1794/100, 1795/100, 1795/200, 1956 (KN E) a parc. Č. 1956/4, 1956/5, 1956/6, k.ú. Horné Saliby
c) Návrh na schválenie zmluvy: „Nájomná zmluva“ k stavbe Spevnenie koruny pravostrannej hrádze vodnej stavby Kráľová v km 9,486-10,000 a pravostrannej hrádze Váhu v km 10,000-11,144 v k.ú. Dolná Streda
d) Návrh na schválenie zmluvy: „Nájomná zmluva“ k stavbe Cyklotrasa Kráľov Brod – Dolný Chotár/ 1.etapa
16. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

Continue Reading

Reklama

Populárne články