Samospráva

Zastupiteľstvo rozhodne o dotáciách aj zmene rozpočtu

By 26. marca 2012No Comments

Mestskí poslanci sa stretnú 29. marca o 14.00 h v Mestskej knižnici. Okrem iného prerokujú návrhy na poskytnutie dotácií, dostanú informáciu o obstaraní aktualizácie – zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany a zoberať sa budú aj zmenou rozpočtu.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 01. 3. 2012

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Informácia o obstarávaní aktualizácie – zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011

5. Návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 3 340,00 € za účelom nákupu kuchynského zariadenia do ŠJ pri MŠ 8. mája 2

6. Návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 1 783,00 € za účelom nákupu kuchynského zariadenia do ŠJ pri MŠ Valová – elokovaná trieda MŠ Detvianska

7. Návrh nájmu nebytových priestorov v budove Mestskej knižnice v Piešťanoch na Školskej ulici 19 v Piešťanoch

8. Návrh na riešenie dotácie v rámci oblasti Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti

9. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti športu

10. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry

11. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti školstva a vzdelávania

12. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

13. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

14. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2011

15. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MUDr. Anna Trojanová a manžel MUDr. Peter Trojan

16. Návrh na nájom nebytového priestoru Kukučínova ul. pre Rezort Piešťany

17. Návrh na nájom časti pozemku pre Bořivoja Wolfa a MDDr. Denisu Wolfovú, v lokalite Trenčianska ulica v Piešťanoch

18. Návrh riešenia súdneho sporu o vypratanie nehnuteľnosti medzi Mestom Piešťany a JUDr. Štefan Bartovic a spol.

19. Návrh na uzavretie Dodatku k nájomnej zmluve pre Jozefa Müllera, lokalita ul. Ružová

20. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Petra Bartoša a manželku Katarínu Bartošovú, lokalita Mojmírova

21. Návrh na zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí v prospech oprávneného ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava

22. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2012

23. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2012

24. Rôzne

25. Interpelácie poslancov

26. Ukončenie

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972