Zastupiteľstvo prerokuje aj správu o činnosti mestskej polície

27. februára 2012 Off Od

Mestskí poslanci sa stretnú 1. marca o 14.00 h v Mestskej knižnici. Okrem iného prerokujú Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 – 2020, vyhodnotia plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany a oboznámia sa so Správou o výsledkoch činnosti mestskej polície za rok 2011.

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 02. 02. 2012

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 – 2020 k 1. 2. 2012

5. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 – 2013

6. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru uzavretej medzi Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o. a UNIDEX Lekáreň spol. s.r.o.

7. Zmluva o nájme č. 2-3-340/2012 medzi SMP, p.o. a Jozefom Pavlovičom a Martinou Pavlovičovou

8. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Piešťany podľa čl. X ods. 3 písm. B) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

9. Návrh na zámenu pozemkov v lokalite Pod Párovcami medzi Mestom Piešťany a Ing. Sergeyom Serebryakovom CSc. a manž. Liubov Serebryakovou

10. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností na ulici Beethovenova v Piešťanoch pre Mesto Piešťany od Mandelbaum Eva, r. Veselá

11. Návrh na uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 975116 uzavretej medzi Mestom Piešťany a ORL Piešťany, s.r.o.

12. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 358025 uzavretej medzi Mestom Piešťany Rudolfom Didi a manž. Violou Didiovou

13. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Mestom Piešťany lokalita ul. Nálepkova, Piešťany

14. Návrh na čerpanie úverových zdrojov

15. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2011

16. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2012

17. Rôzne

18. Interpelácie poslancov

19. Ukončenie