Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v piatok 26. septembra o 13.00 h v Mestskej knižnici. Poslanci prerokujú návrh nariadenia o miestnom referende, budú hovoriť o nákupe kamerového systému, meniť rozpočet a dostanú informáciu o stave prípravy realizácie Plaveckého centra.

Program:

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 25. 06. 2014 a z rokovaní za obdobie január – máj 2014

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

7. Návrh Dodatku č. 1 Zmluvy o spolupráci mesta Piešťany a B&R GROUP, s. r. o., pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany Trhový poriadok – Vianočné trhy

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany Trhový poriadok – Piešťanské hody

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany Trhový poriadok – Trhovisko Centrum

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany Trhový poriadok – Trhovisko Kocka

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení názvu ulice v Piešťanoch

14. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme č. 4670905 uzavretej medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou STASIN, s. r. o.

15. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ulici A. Hlinku v Piešťanoch

16. Nákup bezpečnostného kamerového systému z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o. Piešťany

17. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 8/2008 – v súvislosti s výstavbou relaxačno-rezidenčného komplexu „Lodenica“

18. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

19. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014

20. Informácia o stave príprav realizácie Plaveckého centra Piešťany a možnostiach financovania

21. Návrh Dodatku č. 2 Štatútu Zariadenia pre seniorov Vila Julianna

22. Návrh Dodatku č. 2 Štatútu Zariadenia sociálnych služieb Domum

23. Návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Piešťany medzi Kongregáciou školských sestier de Notre Dame a Mestom Piešťany

24. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre EQUIS INVEST, s.r.o. v lokalite Bodona k. ú. Piešťany

25. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 144/2013 CH/

26. Návrh na nájom pozemku v lokalite Nábrežie Ivana Krasku pre Dášu Ronecovú

27. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Heinola (Jazerná – Helsinská ul.) pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s.

28. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Vodárenská ul. pre Ľubicu Matúšovú a Darinu Fuzikovú

29. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Žilinská cesta

30. Návrh na uzavretie dodatkov k nájomným zmluvám pre HOTELY SK, s. r. o.

31. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Ahmeda Bourenane a manželku Janu Bourenaneovú, lokalita Agátova, Piešťany

32. Návrh na nájom časti pozemku pre Mareka Kudríka a manž. Marcelu Kudríkovú, lokalita Hoštáky, Piešťany

33. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu Mesta Piešťany pre Ing. Ferdinanda Marka a manž. Evu Markovú, lokalita Štefánikova, Piešťany

34. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Popelákovú, ul. Sv. Štefana, Piešťany

35. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Rudolfu Jezerskú a Mgr. Ivetu Jezerskú, lokalita Štefánikova, Piešťany

36. Návrh na nájom časti pozemku pre Líviu Gažovú, lokalita Bratislavská, Piešťany

37. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za prvý polrok 2014

38. Informácia o Správe z vládneho auditu vykonanom Správou finančnej kontroly Bratislava

39. Informácia o novom ratingovom hodnotení mesta Piešťany

40. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2014. Materiál s doplnkami predkladaný v súvisl. s uzn. MsZ č. 97A/2014

41. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2014

42. Rôzne

43. Interpelácie poslancov

44. Záver

(red)

REKLAMA

pnky_1-ab-contact-sept

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972