Samospráva

Zastupiteľstvo bude o hospodárskom a sociálnom rozvoji aj o činnosti mestskej polície

By 25. februára 201326 februára, 2013No Comments

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 27. februára o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe návrh VZN o zeleni, žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja aj správu o činnosti mestskej polície.

[singlepic id=21199 w=520 h=340 float=center]

 

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 31.01.2013

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o zeleni

4. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov

5. Zmluva o nájme č. 2-4-340/2013 medzi SMP, P.O. a Marcelou Balážovou

6. Návrh na vyjadrenie stanoviska mesta Piešťany k začatiu katastrálneho konania o oprave chyby

7. Návrh dodatku č. 8 k metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany

8. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy pre MS Finance2, s.r.o., lokalita Bratislavská

9. Návrh na zdôvodnenie osobitného zreteľa pri prevode majetku mesta

10. Návrh na nájom pozemku vo vlastníctve Agrostav Trnava a.s.

11. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007-2013

12. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2012

13. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany

14. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2013

15. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za II. polrok 2012

16. Rôzne

17. Interpelácie poslancov

18. Ukončenie

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972