Vo štvrtok zložia sľub noví poslanci a primátor

Vo štvrtok zložia sľub noví poslanci a primátor

8. decembra 2014 Off Od PNky.sk

Vo štvrtok 11. decembra o 14:00 h sa Kultúrno-spoločenskom centre fontána uskutoční ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Na programe je zloženie sľubu nového primátora Miloša Tamajku a poslancov, zriadenie mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, ale aj určenie mesačného platu primátora. Materiály s návrhom uznesení nájdete tu.

msz-6[1]

Ilustr. foto

Program:
1. a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Piešťany – Miloša Tamajku, M.B.A.,
prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným
primátorom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
f) Príhovor primátora mesta Piešťany – Miloša Tamajku, M.B.A.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
4. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov
5. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva
6. Zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany a voľba jej členov
7. Zriadenie komisií MsZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
8. Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany
9. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku
10. Poverenie poslancov MsZ k výkonu sobášiaceho
11. Z á v e r

-inf-

REKLAMA
Plesen_banner w