Connect with us

Novinky

Vo štvrtok budú poslanci rokovať o rozpočte na budúci rok aj o plate primátora

Published

on

Vo štvrtok 15. decembra o 14.00 hod. budú v mestskej knižnici po deviaty raz zasadať poslanci mestského zastupiteľstva. Okrem návrhu mestského rozpočtu na rok 2017 sa bude prerokovávať aj návrh rozpočtu mestského kultúrneho strediska, mestskej knižnice či Služieb mesta Piešťany. Veľkú pozornosť vzbudil kontroverzný bod s názvom Návrh na zvýšenie platu primátorovi mesta Piešťany. Na poslancov čaká dovedna 24 bodov, o tých najdôležitejších vás budeme informovať priamo počas zastupiteľstva.

msz (3)

V 13. bode budú poslanci diskutovať o návrhu rozpočtu mesta na budúci rok. Rozpočet pozostáva z desiatich programov a podprogramov, pričom pri každom sú uvedené zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Podľa materiálov dostupných na webstránke mesta príjmovú časť tvorí viac ako 28 miliónov eur a výdavkovú časť 25 a pol milióna eur. Bežné príjmy predstavujú 18,7 milióna eur, čo je o takmer 600-tisíc viac, ako sa očakávalo v roku 2016. Mestská rada odporúča jednotlivé body schváliť.

1. viceprimátor Mesta Piešťany Michal Hynek predloží na štvrtkovom zastupiteľstve návrh na zvýšenie platu primátorovi Piešťan Milošovi Tamajkovi. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2015 predstavuje 883 eur. Mesto Piešťany spadá do kategórie miest s 20 001 až 50 0000 obyvateľmi (v súčasnosti má 28 486 obyvateľov), a preto sa suma násobí stanoveným koeficientom 2,89. Po zaokrúhlení ide o 2 552 eur. Plat primátora nemôže byť nižší ako táto suma, na druhej strane ho mestské zastupiteľstvo môže zvýšiť až o 70 %.

porovnanie platov

Predkladateľ Michal Hynek navrhuje zvýšiť plat primátorovi o 40 % (o 1 028 eur) s účinnosťou od 1. januára 2017. Dôvodom tohto kroku podľa dôvodovej správy „realizácie investičných akcií a celkových ušetrených nákladov voči plánovaným rozpočtovým položkám. Konkrétne ide o investičné akcie opravy cestného zvršku na ulici Andrej Hlinku a na ulici Sládkovičova, realizácia projektu Zberného dvora a celkové schválenie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov, vysoká angažovanosť a aktivita nad rámec svojich povinností ako akcionára v akciovej spoločnosti Letisko Piešťany.“ Dodajme, že od začiatku funkčného obdobia nebol plat primátora Miloša Tamajku zvyšovaný, bol len upravovaný podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.

Kompletný program s materiálmi nájdete nižšie:
(zdroj: www.piestany.sk)

9. zasadnutie MsZ Piešťany, 15. 12. 2016. o 14.00 hod.,
2. posch. mestskej knižnice

1.   Otvorenie

  • schválenie programu zasadnutia
  • určenie overovateľov
  • určenie zapisovateľov zápisnice
  • voľba návrhovej komisie

2.   Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28.10.2016, 10.11.2016 a plnenie uznesení za obdobie júl – november 2016

3.    Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom  

5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

6.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti 

7.    Návrh na presun rozpočtových položiek

8.    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov č. 2-20-350/2010

9.    Návrh na uzavretie partnerstva medzi Mestom Piešťany a občianskymi združeniami Materské centrum Úsmev a Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany 

10.   Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019  

11.   Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a  2019  

12.   Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

13.   Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 a výhľad na roky 2018 a 2019

14. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Bratislavská, Piešťany

15.   Návrh na prevod vlastníctva pozemku vo vlastníctve Doprastav, a. s. , do vlastníctva Mesta Piešťany 

16.   Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Katarínu Keherovú, Ružová ul., Piešťany

17.   Návrh  na  uzavretie nájomnej  zmluvy medzi Mestom Piešťany ako  prenajímateľom a Cirkevnou spojenou školou ako nájomcom, lokalita Vodárenská, Piešťany

18.   Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2016

19.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany a I. polrok 2017

20.   Návrh na zvýšenie platu primátorovi mesta Piešťany

21.   Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na  rok 2017

22.   Rôzne

23.   Interpelácie poslancov

24.   Záver

-vv-

Aktuality

COVID automat: Okres Piešťany bude bordový. Čo to znamená?

Published

on

By

Epidemiologická situácia v piešťanskom regióne sa počas uplynulých dní zlepšila. Po piatich týždňoch v čiernej farbe bude od pondelka 22. marca zaradený medzi bordové okresy, ktoré sa riadia III. stupňom varovania. Výraznejšie uvoľnenie to však neznamená.

Mapu Slovenska s rozdelením okresov podľa pandemickej situácie platným od pondelka 22. marca zverejnilo ministerstvo zdravotníctva. Čiernych bude 20 okresov, medzi nimi aj Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Trnava a Piešťany dostanú bordovú farbu, Hlohovec je v III. stupni varovania už tento týždeň.

Znamená to možnosť otvorenia materských škôl a prvého stupňa základných škôl. To však záleží na odporúčaní regionálneho hygienika. Napríklad v Hlohovci na aktuálny týždeň Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporučil otvoriť školy v plnom rozsahu. Prezenčná výučba tam od pondelka (15. marca) začala iba pre štvrtinu žiakov základných škôl a tretinu škôlkárov. Išlo o deti zamestnancov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce – teda tých rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. „Rovnako sa prezenčná forma výučby týka aj žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,“ informovalo mesto Hlohovec. V akom rozsahu sa od 22. marca otvoria školy v okrese Piešťany zatiaľ nevieme. Bude to záležať aj na zriaďovateľoch, ktorými sú mestá, obce a cirkev.

Na pohyb v prírode v rámci svojho okresu obyvatelia bordových regiónov nepotrebujú test. Cesty medzi okresmi za účelom pobytu v prírode však ešte nie sú povolené. Vyplýva to z uznesenia vlády, ktoré je platné od 3. marca nad rámec pravidiel COVID automatu. Vláda týmto uznesením zrušila výnimku na vychádzky do prírody mimo okres.

Pre ľudí, ktorí sa doteraz museli každých sedem dní testovať kvôli práci, sa nič nemení. Testy sú v III. stupni varovania aj naďalej platné iba týždeň. Toto opatrenie sa podľa COVID automatu uvoľňuje až v II. stupni varovania, v ktorom testy platia 14 dní. V I. stupni je to 21 dní.

Text: Martin Palkovič Grafika: Ministerstvo zdravotníctva SR

Continue Reading

Aktuality

Ako sa skontaktovať so svojim lekárom?

Published

on

By

Väčšina ambulantných lekárov ordinuje, konzultácie poskytujú aj prostredníctvom telefonických rozhovorov a e-mailových správ.

Úloha ambulantných lekárov a zdravotných sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti je nezastupiteľná. Už vyše roka sa s plným nasadením starajú o svojich pacientov v podmienkach pandémie ochorenia Covid-19. To znamená, že konzultácie poskytujú aj prostredníctvom telefonických rozhovorov alebo cez e-maily. Preto sú, špeciálne tí zo všeobecných ambulancií, v súčasnosti veľmi vyťažení a môže sa stať, že nezareagujú ihneď, pretože telefonujú s iným pacientom. Pre zvýšenie dostupnosti sme ambulanciám s väčším počtom pacientov sme odporučili zriadiť o jednu telefónnu linku viac.

V prípade, že sa ani opakovane nedovoláte alebo nedostanete spätnú väzbu v primeranom čase, môžete sa obrátiť na Odbor zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 0335 559 491 alebo dostupnostlekara@trnava-vuc.sk.

Zdroj a foto: TS TTSK

Continue Reading

Aktuality

Nákup pre ľudí v núdzi môžete spraviť aj tento týždeň

Published

on

By

Trvanlivé potraviny a drogéria už pomohli desiatkam rodín z Piešťan a blízkeho okolia. Ak chcete prispieť, môžete nákup priniesť do vznikajúceho kultúrno-kreatívneho centra Arta. Rozdelenie nákupov zabezpečuje Centrum pomoci človeku Piešťany.

Rok trvajúca pandémia koronavírusu zapríčinila, že mnohí ľudia si po uhradení nákladov na bývanie nemôžu dovoliť nakupovať ani bežné veci. Od začiatku marca im pomáhajú dobrovoľníci, ktorí v centre Arta na Kollárovej ulici vytvorili priestor, kam Piešťanci nosia trvanlivé potraviny a drogériu. Ľuďom, ktorí prišli o prácu alebo im zomrel niekto blízky, čo zhoršilo ich finančnú situáciu, rozdeľuje tieto nákupy Centrum pomoci človeku Piešťany.

Vďaka desiatkam dobrovoľných príspevkov sa podarilo iba počas uplynulého týždňa pomôcť tridsiatim rodinám. Zbierka preto pokračuje aj tento týždeň. Záujemcovia môžu priniesť nákupy do Arty v stredu a v piatok od 16.00 do 18.00 h.


Potraviny: trvanlivé mlieko, detská krupica, cereálie, vločky, musli, cukor, cestoviny, slížiky, múka, ryža, sáčkové polievky, čaj, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), konzervy (paštéty, rybičky), zemiaky, jablká, kečup, horčica, kakao, müsli, korenie, rasca, majorán, piškóty, keksíky, sladkosti

Drogéria: sprchový šampón, mydlo, pasta, kefky (aj detské), detské plienky (veľkosť 1-4), papierové vreckovky, toaletný papier.

Čističe: jar, prach na pranie, čistič na podlahy, wc čistič


Tento týždeň sme opäť preberali vaše “malé nákupy”. Cez víkend ich odovzdáme Centru pomoci človeku 🙌🏼 a…

Posted by Arta on Friday, March 12, 2021

 

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Reklama

Populárne články