Ak ministerstvo financií žiadosť schváli, po roku 2015 bude možné so samosprávou komunikovať elektronicky. Koncepciu rozvoja informačných systémov jednohlasne schválili poslanci na januárovom rokovaní.

internet

Cieľom projektu je vybudovať a sprístupniť elektronické služby širokej verejnosti. „Zámerom je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samosprávy na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samosprávy, vrátane pracovníkov, ktorí vykonávajú jednotlivé úkony,“ citoval Janu Hlaváčovú z referátu stratégie mesta mestský web piestany.sk.

Občania majú mať elektronický prístup k službám, ktoré patria do originálnych kompetencií samosprávy. Je to oblasť miestnych daní, poplatkových povinností, pripomienkovanie návrhov mestských nariadení a podobne.

Mesto predložilo Ministerstvu financií SR na schválenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) už 21. augusta. V prípade úspechu bude po roku 2015 možné so samosprávou komunikovať elektronicky.

„Súčasťou žiadosti o NFP bolo aj čestné vyhlásenie, že mesto má spracovanú aktuálnu Koncepciu rozvoja informačných systémov. Momentálne musíme ku schváleniu žiadosti o NFP predložiť oficiálne uznesenie o jej schválení,“ upresnila Jana Hlaváčová.

Výška celkových oprávnených nákladov na projekt je 746 793 eur. Grant môže predstavovať až 95% tejto sumy, zvyšok uhradí samospráva. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. decembra 2015.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ/red

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972