Samospráva

Poslanci zvolia hlavného kontrolóra

By 28. januára 2013No Comments

Pravdepodobne najzávažnejším bodom štvrtkového rokovania mestského zastupiteľstva bude voľba hlavného kontrolóra. O túto pozíciu sa uchádza deväť kandidátov, vrátane Petra Konečného.

[singlepic id=21199 w=520 h=340 float=center]

Poslanci sa budú zaoberať aj riešením verejných toaliet, trhovým poriadkom Trhoviska Kocka, zmenou územného plánu, prevodom nehnuteľností a určia sobášny deň.

V závere rokovania prebehne voľba hlavného kontrolóra mesta, do ktorej sa prihlásilo desať kandidátov. Komisia na posúdenie náležitostí prihlášok vylúčila z voľby Evu Orviskú, ktorá nedodala výpis z registra trestov. Kandidátmi, ktorí splnili všetky požadované podmienky, sú: Oto Hodál, Peter Konečný, Marcel Repáš, Martin Svorad, Katarína Štefaničková, Vladimír Tuček, Ivan Vacho, Janka Valášková, Libuša Zigová. Všetci dostanú možnosť osobne sa poslancom predstaviť na zasadnutí zastupiteľstva. Voľba môže byť verejná alebo tajná. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 31. januára o 14.00 h v zasadačke mestskej knižnice. Ďalšie body programu sú nasledovné:

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 13. 12. 2012 a z rokovaní za obdobie január – november 2012

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh riešenia verejných WC

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie

mesta Piešťany č. 13/2007 Trhový poriadok – Trhovisko Kocka

6. Návrh na určenie sobášneho dňa

7. Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany –

Zmena plôch poľnohospodárskej pôdy na plochy prímestského bývania

8. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická a Návrh podmienok

obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická

9. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti lokalita Bodona a Návrh podmienok

obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti lokalita Bodona

10. Návrh na priamy predaj nehnuteľností lokalita Zavretý kút

11. Voľba hlavného kontrolóra

12. Rôzne

13. Interpelácie poslancov

14. Ukončenie

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972