Na štvrtom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30. apríla od druhej popoludní v mestskej knižnici, budú mať poslanci na programe opäť 25 bodov. Okrem iného vyhodnotia minuloročné rozpočty mesta a jeho organizácií, schvália dotácie a na programe bude aj správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách ku dňu rokovania zastupiteľstva.

IMG_7420

Poslanci začnú, ako obvykle, prejednávaním plnenia uznesení a interpelácií z minulých rokovaní. Po vystúpení obyvateľov mesta sa budú venovať návrhu VZN o úprave podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov. Na rad príde možnosť predĺženia doby nájmu nebytového priestoru pre firmu M. LINE. Tieto body preberala aj mestská rada, ktorá nový návrh legislatívneho predpisu o sociálnej pomoci mesta schválila. Menšiu diskusiu vyvolala v rade žiadosť o pokračovanie prenájmu priestorov  pod Kolonádou pre spoločnosť M.LINE. Členovia rady neodporučili schváliť túto žiadosť. Komisia pre legislatívu a právo konštatovala, že nie je dostatočne preukázaný dôvod hodný osobitného zreteľa a zákon taktiež hovorí, že treba prioritne postupovať obchodnou verejnou súťažou.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

V ďalej budú poslanci schvaľovať prevod vlastníctva garáže bytového domu na Krajinskej ulici a oboznámia sa s dodatkami k Zriaďovacím listinám materských škôl a základnej umeleckej školy. Potom sa budú venovať vyhodnoteniu rozpočtov za rok 2014 a hospodáreniu kultúrneho strediska, knižnice, služieb a samotného Mesta Piešťany.

Na programe sú tiež žiadosti o dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti, školstva a vzdelávania, sociálnej a zdravotníckej oblasti, telovýchovy, športu, rekreácie a kultúry, ktoré prerokovávali na svojich verejných zasadnutiach aj komisie mestského zastupiteľstva. Zápisnice z nich, kde sú zverejnení i odporúčaní príjemcovia aj s výškou dotácie, nájdu záujemcovia aj na stránke radnice – www.piestany.sk.

Pred ukončením poslanci ešte prerokujú valorizáciu platu primátora a vypočujú si správu o ukončených kontrolách hlavného kontrolóra. Na záver budú mať priestor návrhy v bode Rôzne a interpelácie členov mestského zastupiteľstva.

-ad-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972