Samospráva

Poslanci rozhodnú o členstve Piešťan v organizácii cestovného ruchu

By 30. januára 2012No Comments

Mestskí poslanci sa prvýkrát v tomto roku stretnú 2. februára o 14.00 h v Mestskom kultúrnom  stredisku Alexandra Dubčeka. Rozhodnú o členstve mesta v oblastnej organizácii cestovného ruchu, o návrhu podmienok súťaže na odpredaj bývalej základnej školy na sídlisku Adam Trajan aj Prírodného amfiteátra.

Program mestského zastupiteľstva ja nasledovný:

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 15. 12. 2011 a za obdobie január – november 2011

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh na nájom pozemku v lokalite Nábrežie Ivana Krasku pre Radoslava Menyharta a Ing. Lenku Menyhartovú

5. Návrh na súhlas so vznikom a návrh na súhlas s členstvom v oblastnej organizácii cestovného ruchu podľa zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

6. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností lokalita A. Trajan

7. Návrh na zdôvodnenie osobitného zreteľa pri prevodoch majetku mesta

8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom „Prírodný amfiteáter Piešťany“

9. Návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Piešťany medzi Rehoľou sv. Alžbety, OSE a Mestom Piešťany

10. Návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Piešťany medzi spol. SATEX International, s.r.o. a Mestom Piešťany

11. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy pre Barboríka Ľuboša a manž. Evu a Mareka Marka

a manž. Beatu, lokalita Vodárenská ulica

12. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Martina Šuchu a manž. Janu, lokalita ul. Sv. Štefana

13. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Katarínu Nedelkovú a JUDr. Alenu Bzdúškovú lokalita ul. Na Lehote

14. Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a ZSE Distribúcia, a.s., lokalita Ružová ul. a Slnečná ul., Piešťany a návrh na zrušenie uznesenia MsZ

15. Návrh Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická ulica a návrh na zrušenie uznesenia MsZ16. Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany

17. Návrh na vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do NR SR 2012 na území mesta Piešťany

18. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností na ulici Detvianska v Piešťanoch pre Mesto

Piešťany od vlastníka Slovenská republika – v správe Obvodného úradu Trnava

19. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za II. polrok 2011

20. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta ku dňu 1. zasadnutia MsZ r. 2012

21. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností na ulici Hlboká v Piešťanoch pre Mesto Piešťany od vlastníka Slovenská republika – v správe Obvodného úradu Piešťany

22. Rôzne

23. Interpelácie poslancov

24. Ukončenie

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972