Connect with us

Samospráva

Poslanci rozhodnú, kto dostane dotácie

Published

on

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. marca o 15.00 h v Mestskej knižnici, má na programe návrhy na poskytnutie dotácií, vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi aj návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Advertisement
Hello GPT

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 13. 02. 2014

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

Advertisement
Hello GPT

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu 2014

5. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

Advertisement
Hello GPT

6. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra

7. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti športu

Advertisement
Hello GPT

8. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti

9. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu náhradného nájomného bytu

Advertisement
Hello GPT

10. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2013

11. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD KOCKA pre TJ DRUŽBA Piešťany, v k. ú. Piešťany

Advertisement
Hello GPT

12. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku v lokalite ul. Pod Párovcami v Piešťanoch pre Mesto Piešťany od vlastníka Slovenská republika, v správe Národného lesníckeho centra, Zvolen

13. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Valériu Heribanovú, lokalita Zavretý kút

Advertisement
Hello GPT

14. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre BD Vajan, s. r. o., lokalita Vajanského ulica

15. Návrh na uzavretie dodatku k Zmluve o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune hrádze

Advertisement
Hello GPT

16. Návrh na nájom pozemkov vo vlastníctve Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. pre Mesto Piešťany

17. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2014

Advertisement
Hello GPT

18. Rôzne

19. Interpelácie poslancov

Advertisement
Hello GPT

20. Záver

REKLAMA

Advertisement
Hello GPT

PN-KY_banner_vikend

Advertisement
Hello GPT

Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články