Poslanci rozdelia dotácie, rozhodnú o futbalovom štadióne a zdroji peňazí na opravu ciest

2. apríla 2013 Off Od

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  4. apríla o 15.00 h v Mestskej knižnici, má na programe návrh VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení, novelu VZN o odpadoch aj  návrhy na poskytnutie dotácií. Poslanci tiež budú rozhodovať o tom, z akých prostriedkov budú opravené cesty a či schvália dodatok k zmluve o nájme futbalového štadióna. 

[singlepic id=21199 w=520 h=340 float=center]

 

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 27. 2. 2013

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany na rok 2013

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 18/2007 o odpadoch v znení jeho zmien č. 26/2008 a VZN č. 9/2011

6. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2012

7. Návrh na poskytnutie dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky

8. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry

9. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti školstva a vzdelávania

10. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

11. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti

12. Návrh na riešenie rekonštrukcií komunikácií na území mesta Piešťany

13. Návrh dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi ZŠ F. E. Scherera a Občianskym združením „Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany“

14. Návrh dodatku Zriaďovacej listiny ZŠ F. E. Scherera

15. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme č. 3621105 medzi Mestom Piešťany a P.F.K., a.s.

16. Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0840805 vo veci predĺženia doby nájmu pozemku pod stavbou informačno-propagačného zariadenia

17. Návrh na uzavretie Nájomnej zmluvy pre Mgr. Kristínu Máčekovú a JUDr. Katarínu Máčekovú

18. Návrh na uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve pre Ing. Mariána Magalu a Máriu Magalovú, Mgr. Kristínu Máčekovú, JUDr. Katarínu Máčekovú

19. Návrh na uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve pre Ing. Kristínu Stankovskú, Ing. Rastislava Stankovského, Ing. Mateja Stankovského

20. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Petra Piknu a Magdalénu Piknovú

21. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jána Šimoru a Lýdiu Šimorovú

22. Návrh na uzavretie Dodatku č. 4 k Zmluve o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune hrádze

23. Návrh na zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí v prospech Barbory Kováčovej a manž. Róberta Kováča

24. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 3. zasadnutia MsZ r. 2013

25. Rôzne

26. Interpelácie poslancov

27. Ukončenie