Samospráva

Poslanci prerokujú novú sociálnu službu pre seniorov aj plat primátora

By 3. júna 2013No Comments

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6. júna o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva, vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a jeho organizácií, návrh na zabezpečenie novej sociálnej služby pre seniorov aj návrh platu primátora. 

[singlepic id=21199 w=520 h=340 float=center]

 

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 2. 5. 2013

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 7/2008 zo dňa 13.11.2008, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 13/2009, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 11/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 10/2012

5. Vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2012

6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2012

7. Vyhodnotenie rozpočtu SMP, p. o. Piešťany za rok 2012

8. Nákup zariadení na zníženie spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o. Piešťany

9. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2012 – Záverečný účet

10. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2012

11. Návrh na zabezpečenie novej sociálnej služby – domáce a mobilné tiesňové volanie v meste Piešťany a zakúpenie základných jednotiek pre domáce a mobilné tiesňové volanie pre občanov mesta

12. Návrh Nájomnej zmluvy medzi ZŠ F. E. Scherera a Materskou školou 8. mája v Piešťanoch

13. Návrh na nájom nebytového priestoru na Royovej ul. 1650/1 v Piešťanoch

14. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Dudvážska ulica – Kocurice pre Pavla Papaya

15. Návrh na zámenu nehnuteľností v lokalite A. Trajan a návrh na zriadenie vecného bremena

16. Návrh na nájom pozemku v spoluvlastníctve AGROSTAV TRNAVA, a. s., Ing. Pavel Benko, Ing. Anita Seletzká, v lokalite ul. Winterova

17. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jozefa Zaťku a manž. Annu Zaťkovú v lokalite ul. Vodárenská

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2013

19. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR

20. Návrh na riešenie príspevku z MDV a RR SR

21. Návrh platu primátora mesta Piešťany

22. Rôzne

23. Interpelácie poslancov

24 . Ukončenie

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972