Samospráva

Poslanci budú riešiť aktívne starnutie aj verejné toalety

By 29. apríla 20132 mája, 2013No Comments

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  2. mája o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe návrhy na udelenie čestného občianstva a ceny mesta, projekt Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany aj riešenie objektov verejných WC na Staničnej a Winterovej ulici.

[singlepic id=21199 w=520 h=340 float=center]

 

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 4. 4. 2013

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany

5. Nenávratný finančný príspevok pre projekt „Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany“

6. Riešenie objektov WC na Staničnej a Winterovej ulici

7. Zmluva o nájme č. 2-9-340/2013 medzi SMP, p. o. a Ing. Pavlom Mališkom ELEKTROSAT

8. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013

9. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v lokalite Nábr. I. Krasku

10. Návrh dodatku Zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy

11. Návrh na zriadenie vecného bremena v k. ú. Piešťany v lokalite Vrbovská pre SPP – distribúcia, a. s.

12. Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Peter Tepala a manž. Ing. Darinu Tepalovú v lokalite ul. Pplk. V. Ábela

13. Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi JUDr. Štefanom Benkom a Mestom Piešťany v lokalite Bodona, Návrh na zriadenie vecného bremena v lokalite Bodona

14. Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a Ing. Petrom Bezákom a PhDr. Alenou Bezákovou v lokalite ul. I. Stodolu

15. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností v lokalite Kocurice

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972