Koncom februára sa uskutočnilo stretnutie primátora Piešťan so starostami obcí, ktorých sa dotýka pripravovaná Vyhláška o ochrane prameňov. Primátor Miloš Tamajka po stretnutí vyhlásil, že urobí všetko, aby vyhláška v tomto znení neprešla a považuje ju za zbytočnú. Ministerstvo zdravotníctva sa ale odvoláva na povinnosť zo zákona a správu odborníkov.

IMG_4513

Nová vyhláška sa dotýka aj vrtu pri poliklinike

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) sme požiadali o vyjadrenie k niektorým informáciám z publikovaného článku: S návrhom vyhlášky o ochrane prameňov nesúhlasia. Hovorkyňa Martina Šoltésová uviedla, že pripravovanou vyhláškou si zdravotníci plnia povinnosť, ktorú im ukladá zákon č. 538/2005 Z.z.,. „Zákon stanovuje, že Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie a druhy zakázaných činností,“ uviedla.

V predmetnom článku a na stránke Mesta Piešťany uvádza tiež viceprimátor Michal Hynek, že žiadali o stiahnutie vyhlášky, podľa hovorkyne však takúto žiadosť neevidujú.  „Viceprimátor mesta Piešťany bol na MZ SR prijatý 4. februára, kde ústne predložil požiadavku na predloženie záverečnej správy, ktorou sa stanovovali ochranné pásma,“ doplnila hovorkyňa.

Zaujímalo nás tiež, či mali možnosť preštudovať si podklad, na ktorý sa návrh vyhlášky odvoláva aj mestom oslovení odborníci, či starostovia dotknutých obcí. Martina Šoltésová v odpovedi uviedla, že MZ SR na vlastné náklady pripravilo kópiu správy a následne ju v plnom znení odoslalo na Mestský úrad Piešťany. Podľa nej už bolo na primátorovi, aby po prijatí materiálu ďalej informoval starostov.„Okrem toho majú dotknuté obce predmetnú správu k dispozícii aj na MZ SR,“ dopĺňa.

Hovorkyňu sme tiež požiadali o stanovisko, prečo je nutný zákaz odoberať vodu z povrchových tokov na technologické účely a či boli akceptované kompetencie správcu toku – Povodia Váhu, prípadne či mal možnosť sa vyjadriť v prípade nastavenia hladín v obtokovom ramene. „Zakázané činnosti vyplývajú zo záverov správy, ktorá bola riadne oponovaná vedeckou oponentskou radou. Vo všeobecnosti platí, že zakázané činnosti sa týkajú nových činností v lokalite, pokiaľ sa k nim nevyjadrí Štátna kúpeľná komisia ako dotknutý orgán,“ vysvetlila hovorkyňa.

vyhlaska3 001

Opýtali sme sa preto, či budú zástupcovia Ministerstva akceptovať účasť obcí, ktorých sa návrh vyhlášky týka a Mesta Piešťany na zasadnutí tejto komisie, na čo sme dostali nasledovnú odpoveď: „Rokovania komisie sú podľa Štatútu štátnej kúpeľnej komisie, čl. V, ods. 1 neverejné.“ Riaditeľka Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Jarmila Božíkova podľa hovorkyne však pri návšteve viceprimátora Michala Hyneka navrhla, že v prípade potreby zvolá zasadnutie pôvodnej oponentskej rady a zástupcov mesta, ktorí sa budú vedieť vyjadriť aj k odborným otázkam zložitej hydrogeologickej situácie v lokalite Piešťan, pretože ide o štátom chránené nerastné bohatstvo s najvyššou ochranou prírodného fenoménu – liečivého zdroja.

Martina Šoltésová na záver uviedla, že v navrhovanom pracovnom návrhu vyhlášky je chránené územie zmenšené oproti v súčasnosti platnému chránenému územiu, čím sa umožňuje rozvinutie aj cestovného ruchu a podnikateľských aktivít.

 A. Drahovská

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972