Mesto robí zmeny územného plánu, na pripomienky zostáva už len 5 dní

Mesto robí zmeny územného plánu, na pripomienky zostáva už len 5 dní

20. mája 2015 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany k pripravovaným zmenám tohto významného dokumentu zvolalo aj verejné prerokovanie s prezentáciou návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany. Zúčastnilo sa ho v stredu, 13. mája, asi 50 obyvateľov. Zástupcovia referátu územnej správy mestského úradu aj riešiteľ generelu dopravy na ňom prezentovali navrhované úpravy v jednom z najdôležitejších dokumentov mesta. Informáciu prinieslo Mesto Piešťany na svojej stránke v pondelok 18. mája.

9d4e738acc

Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta sa v predchádzajúcich týždňoch dostal aj na stoly členov komisií pri mestskom zastupiteľstve. Nie všetci sa s návrhmi stotožnili v celom rozsahu. Ako najproblematickejšia sa javí tretia časť zmien – zmena funkčného využitia niektorých lokalít. Konkrétne sa jedná o Malú Vrbinu, Vážsky ostrov a Sihoť, z ktorých majú byť po novom plochy určené pre zariadenia športu a rekreácie.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 maj18

Ako k tejto téme uviedol ešte v marci po zasadnutí komisie pre stratégiu a rozvoj mesta jej predseda a poslanec Peter Tremboš, ide o tri lokality, ktoré majú aj významnú prírodnú hodnotu – Vážsky ostrov, Malá vrbina a Heinola. „Vážsky ostrov je súčasťou regionálneho biocentra, v súčasnosti je využívaný na krátkodobé oddychovo-rekreačné aktivity prevažne obyvateľmi mesta Piešťany. V platnom územnom pláne je tejto lokalite priradená funkcia prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou. Lokalite Malá vrbina, ktorá sa nachádza v južnej časti mesta má funkciu verejnej zelene. Zmeny a doplnky navrhujú pre obe lokality zmenu doterajšieho funkčného využitia na plochy zariadení športu a rekreácie. Lokalita Heinola predstavuje posledný zvyšok pôvodne rozsiahlejšieho miestneho biocentra a genofondovo významnej lokality Sihoť. V platnom územnom pláne je jej priradená funkcia ekostabilizačnej zelene. Zmenu doterajšieho funkčného využitia navrhujú na plochy bývania v zeleni.“ Pri schválení zmien, ktoré zväčša požadujú majitelia či užívatelia pôdy, by sa v týchto lokalitách mohlo stavať, i keď len v obmedzenom rozsahu a využití.

wth_20110624_0823

Celkovo sa však pripravované zmeny územného plánu týkajú aj ďalších dôležitých oblastí„Navrhované zmeny môžeme zhrnúť do štyroch celkov – prvá časť sa týka aktualizácie dopravy v meste, druhá časť je naviazaná na generel zelene, ktorý bol aktualizovaný a v ktorom mestské zastupiteľstvo schválilo kategóriu takzvaných nezastaviteľných plôch, určila sa regulácia pre 23 takýchto plôch zelene, ktoré by mali byť premietnuté do územného plánu. Ďalšia kategória sa týka konkrétnych plôch, na ktorých sa mení súčasné funkčné využitie na nejaké nové, v ktorej je deväť návrhov a poslednú kategóriu tvoria aktualizované viac menej formálne úpravy, nedostatky, nepresnosti, ktoré boli zistené na mapových podkladoch územného plánu,“ informovala vedúca referátu územnej správy Mestského úradu v Piešťanoch Jana Vítková.

Aká bude konečná podoba aktualizovaného územného plánu, majú teraz v rukách samotní občania aj poslanci. Obyvatelia mesta majú možnosť svoje pripomienky k zmene územného plánu adresovať na mestský úrad písomne v lehote do 25. mája, takže im zostáva posledných 5 dní na to, aby sa s nimi oboznámili podrobnejšie. Všetky pripomienky budú vyhodnotené a predložené na júlové zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde majú možnosť ešte občania vystúpiť v úvode rokovania, avšak bude na poslancoch, aké zmeny nakoniec mesto zapracuje do plánu. Na základe hlasovania poslancov budú pripomienky zapracované do územného plánu. Už upravený dokument budú znova schvaľovať mestskí poslanci – a to približne v septembri tohto roka.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Piešťany, foto: www.piestany.sk, archív PNky

Prečítajte si aj: Malá Vrbina – malý biotop veľkého významu

Krajský úrad odmietol zmeny na Vážskom ostrove aj v Malej vrbine