Connect with us

Samospráva

Argumenty poslancov v diskusii o Malej vrbine

Published

on

Najdlhšia diskusia predprázdninového zasadnutia mestského zastupiteľstva sa týkala návrhu na aktualizáciu územného plánu. Mesto ho musí pravidelne aktualizovať a aspoň raz za štyri roky by ho malo komplexnejšie preskúmať. Predložený návrh bol iba prvým krokom. Emócie vzbudilo najmä územie Malej vrbiny. Vznikli dva tábory. Početnejšia skupina chce, aby bolo možné časť na východ od chodníka spájajúceho sídlisko A. Trajan s poliklinikou zastavať športoviskami a zariadeniami rekreácie. Menejpočetná skupina je proti, respektíve požaduje odborné preskúmanie hodnoty lokality. Poslanci hlasovali iba o podkladoch na aktualizáciu územného plánu. K týmto ich odporúčaniam sa budú vyjadrovať ešte ďalšie orgány štátnej správy, od nich môže prísť veľa pripomienok a zmien.

[singlepic id=15318 w=320 h=240 float=left]Diskusiu o Malej vrbine otvorila poslankyňa Eva Wernerová. Upozornila na veľké rozdiely na tomto území – neporiadok a zároveň výskyt vzácnych druhov. „Na jednej strane je degradovaná, na druhej strane sú tam vynikajúce mokrade, zvyšky toho, čo tu kedysi dávno bolo. Ako krajinný architekt si tam netrúfam urobiť čiaru. My poslanci dávame iba návrhy, ako chceme toto územie využiť. Vidím cestu posunúť to na spracovateľa, na odborné zložky, ktoré by to preskúmali, zvážili všetky materiály, čo existujú.“

Marián Urbánek pripomenul, že Heinola a Malá vrbina boli kedysi plné orchideí: „Nemám to z vlastnej hlavy, viem to od Ferka Baču, svojho času sa veľmi snažil o záchranu týchto lokalít. A je mi veľmi ľúto, že na Heinole je to nenávratne stratené. Nemyslím si, že tam má zmysel oponovať proti návrhu územného plánu, ale urobím všetko pre to, aby mokraď v Malej vrbine zostala.“

Poslanec Ján Šmída zhodnotil históriu lokality Heinola: „Skutočne to malo byť bývanie v zeleni, mali sa zachovať vysoké topole, ale všetky padli. Bol záujem predať čo najviac obytných plôch. Teraz sa tamojší obyvatelia sami pýtajú, kedy tam bude nejaká mestská zeleň. Sami si iniciatívne popri cestách posadili stromy, ale inžinierske siete bránia rozsiahlejšej výsadbe zelene.“ Pripomenul, že obyvatelia sídliska Adam Trajan chcú Malú vrbinu zachovať a možno ani nevedia, že tam bol dokumentovaný Kluštík talašov. „Tak isto sú hlasy, nazvem ich tmavozelených, ktoré chcú radikálne toto územie ponechať. Ja sa pripájam ku kolegyni Wernerovej, že treba preskúmať hodnotu tohto územia, a až potom urobiť rozhodnutie, za ktoré sa nebudeme musieť hanbiť.“

Iveta Babičová sa na základe tohto podľa vlastných slov radí k tmavozeleným. Vie si predstaviť revitalizáciu Malej vrbiny, podobne ako sa to stalo s dolnou časťou potoka Dubová. „Takto môže vyzerať aj Malá vrbina. Mnohí hovoria, že je tam neporiadok, a tak ho treba zastavať a tým vlastne zničiť. Podľa môjho názoru treba toto územie vyčistiť, skultúrniť, dobudovať zaujímave prvky.“ Podľa nej toto územie využívajú obyvatelia sídlisk Juh a Adam Trajan pri ceste ku kolokruhu Sĺňava, kde relaxujú. Návrh poslankyne Wernerovej, aby územie pred definitívnym rozhodnutím preskúmali odborníci, považuje za zbytočne vyhodené peniaze.

[singlepic id=15324 w=320 h=240 float=right]Mária Beňová navrhla zmenu funkčného využitia plôch v Malej vrbine iba čiastočne. „Dosť dopodrobna som preštudovala posudok pána Tremboša a navrhujem zmenu funkčného využitia plôch verejnej zelene v oblasti vrbina iba čiastočne, vzhľadom k tomuto posudku, na miestne biocentrum Malá vrbina z mája tohto roku, ako autor MÚSESu (miestneho územného systému ekologickej stability) jednoznačne nedoporučuje zastavať celé územie vrbiny, ale len jeho zdevastovanú časť. Vieme, že je tam vyvezený odpad. Dokumentáciu prikladá aj k posudku. Vzhľadom na dlhodobejší koncept a vyššie ciele pri zachovaní ekologickej hodnoty navrhujem zmenu funkčného využitia na parcelách na východnej strane vrbiny od chodníka. Druhú stranu považujeme za ekologicky hodnotnú, a preto požadujeme ponechať odborníkom priestor na ďalšie skúmanie a využitie,“ povedala Mária Beňová.

Jozef Malík považuje návrh na zmenu využitia za účelový, konštatoval tiež, že v tomto prípade nie je podstatné, že poslanci rozhodujú o súkromných pozemkoch: „Zmena územného plánu je legálnym obmedzením vlastníctva v zmysle článku 20 ústavy. Zastávam návrh, aby celé toto územie zostalo zelené a nezastavateľné.“

Ján Šmída dodal, že sa zúčastnil čistenia Malej vrbiny: „Vytiahli sme odtiaľ 10 vriec odpadu, nebolo to až také veľmi znečistené.“ Iveta Babičová doplnila informáciu, že mestskí policajti spolu s pracovníkmi Služieb mesta z tejto oblasti vypratali sídlo bezdomovcov.

Primátor Remo Cicutto taktiež vyjadril svoj názor. Podľa neho je lokalita Malej vrbiny atakovaná znečisťovateľmi, ľudmi bez domova a je problematická z hľadiska bezpečnosti. Povedal, že túto situáciu treba systematicky vyriešiť. „Prikláňal som sa k návrhu, ktorý vzišiel z diskusií v kuloároch, rozdeliť to na dve plochy. Plochu tvrdej ochrany, ktorá má izolačný charakter medzi cestou a pokojnou časťou, kde sú športoviská, alebo čokoľvek tam bude, a zachovať tú časť, ktorá je medzi cestou a chodníkom. Čiže som sa prikláňal k tomu, aby sa plocha od chodníka smerom na východ uvoľnila na výstavbu. Podľa mňa, keď prídu noví vlastníci, sami sa postarajú o to, aby bol chodník bezpečný aj pre ľudí z Trajana. Tadiaľ môžu ľudia z Trajana chodiť aj v zime, keď je tma už o štvrtej. Sprístupniť tú fyzickú hranicu. Prirodzene sa to vyčistí, [singlepic id=15330 w=320 h=240 float=left]prirodzene to bude bezpečné, prirodzene to bude otvorené. To je môj osobný názor, ktorý má podstatu v jednoduchom rozmýšľaní, ako ďalej do budúcna udržať toto územie v kondícii,“ povedal Remo Cicutto a vyjadril sa tiež k vlastníckym vzťahom: „V žiadnom prípade netreba pozerať na vlastníkov, že im berieme nejaké práva, pretože títo vlastníci vedeli, akú pôdu získavali ako reštitučné nároky. Boli tam rôzne zámeny, “čoro moro“, tu by som nebral žiaden ohľad v globále. Vedeli, do čoho idú.“

Iveta Babičová na jeho slová reagovala: „Som si istá, že zvyšok Malej vrbiny, ktorý chcete teraz akože zachovať, bude postupne tiež zdevastovaný, aby sa neskôr rozhodlo, že to územie sa môže zastavať. Nedovoľme ľuďom takýmto spôsobom získavať stavebné územie, veď o chvíľu nám začnú stavebnou suťou zavážať mestský park, aby sme povedali, že je zdevastovaný, a tak si ho pustime na výstavbu.“

Eva Kolláriková podporila rozdelenie územia Malej vrbiny a odmietla návrh na zadanie ďalšieho posudku: „Chcela by som povedať, že každý z nás asi bude podporovať zeleň v meste, aspoň tú, čo zostala. Na Heinole nie je. Bez odborného názoru by som sa asi ani nevyjadrovala. Práve na základe posudku pána doktora Tremboša podporujem rozdelenie vrbiny. Iniciovala som to už pred rokom. Bolo mi povedané, že by bol príliš drahý, lebo sa k nemu musí vyjadriť botanik, zoológ a ichtiológ, čo je veľmi veľa peňazí. Súhlasím s návrhom pani Beňovej. Nikdy nepodporím návrh zastavať ľavú stranu.“

Poslanec Michal Hynek informoval kolegov, že Mládežnícky parlament uskutočnil prieskum verejnej mienky v oblasti Malá vrbina a Adam Trajan, kde názor, či zmeniť účel využitia lokality a tým umožniť výstavbu, vyjadrilo 106 respondentov, z toho 67 súhlasilo a 39 nie.

[singlepic id=15333 w=320 h=240 float=right]Debatu uzavrel poslanec Jozef Beňačka, ktorý svoju argumentáciu už tradične podoprel fotografiami. Začal bývalým stavebným dvorom nadväzujúcim na Malú vrbinu a bowling centrom, kde poukazoval na to, čo vyzerá kultivovanejšie, pokračoval fotografiami Heinoly a následne Malej vrbiny. „Chcem, aby niekto urobil objektívne hodnotenie tejto lokality. Ak sa tam skutočne nájde niečo, čo treba chrániť a čo by za to stálo, tak sa s tým nemusí ani pohnúť. Ale potrebujem objektívne hodnotenia, a tie zatiaľ nemáme. Bolo spomínané Dubové. Boli takí, čo sa priväzovali k agátom, a dnes sa tam chodia prechádzať a každý sa k tomu hlási, aké je to pekné. Ja o tom viem málo a chcem od niekoho odborného, aby mi povedal, čo všetko sa tam dá a nedá. Mesto ako zadávateľ môže dať mantinely. Ak existujú argumenty, že sa s tým nesmie robiť nič, myslím si, že sa nikto nemusí obávať procesu, ktorý bude mať na konci objektívne výsledky.“

Poslanci následne hlasovali o návrhu Evy Wernerovej, aby bolo zadané ešte jedno vypracovanie odborného posudku. Tento návrh neprešiel, keď 10 poslancov hlasovalo za, 11 sa zdržalo a jeden bol proti (ako hlasoval, ktorý poslanec sa môžete pozrieť tu).

V ďalšom hlasovaní schválili poslanci väčšinou návrh Márie Beňovej na obstaranie zmeny funkčného využitia plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie lokalita Malá vrbina od jestvujúceho asfaltového chodníka k poliklinike, smerom na východ v celej dĺžke, a zároveň redukovanie plochy miestneho biocentra Malá vrbina. Za bolo 15 poslancov, proti sedem (konkrétne hlasovanie je na tejto linke).

Celú diskusiu si môžete pozrieť na Infonet TV alebo Televízii Karpaty ( bod 18).

Novinky

Samosprávam chýbajú peniaze, Piešťany zastavujú niektoré investičné akcie

Published

on

By

Mesto Piešťany počíta s výpadkom príjmu z podielových daní vo výške 2,78 mil. eur, Trnavský samosprávny kraj môže prísť o 29,5 mil. eur. Súvisí to s poklesom slovenskej ekonomiky kvôli pandémii ochorenia Covid-19.

Aktuálna prognóza Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií hovorí, že daňové a odvodové príjmy budú v tomto roku nižšie o 3,1 mld. eur oproti predchádzajúcim predpokladom. Hlavným dôvodom je očakávaný prepad ekonomiky a s ním súvisiaci nárast nezamestnanosti.

Podľa primátora Petra Jančoviča to pre Piešťany znamená výpadok z príjmu z podielových daní vo výške 2,78 mil. eur. O ďalšie finančné prostriedky príde radnica pri výbere poplatku za ubytovanie.

Od polovice marca a počas celého apríla boli všetky tunajšie hotely prázdne. Ak by sa to v máji nezmenilo, pôjde o výpadok presahujúci 230-tisíc eur. Rovnako nemôže radnica počítať ani s dividendami zo Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

„Tieto čísla treba brať s rezervou, sú to hrubé prepočty. Budeme informovať, ak nastanú zmeny,“ avizoval primátor.

Čerpanie schválených úverov radnica pozastavila a s bankami vyrokovala aj odklad splátok istiny. „Ušetríme tým tento rok 600-tisíc eur, ktoré samozrejme budeme musieť v budúcnosti splatiť,“ dodal P. Jančovič.

Mesto už oznámilo zníženie intenzity kosenia aj vývozu uličných smetných košov. Pozastavuje poskytovanie dotácií z mestského rozpočtu a zamestnanci nemôžu tento rok počítať s odmenami.

Šetriť chce aj na investíciách. Mestský rozpočet na tento rok počítal s revitalizáciou potoku Dubová v úseku medzi Priorom a Vodárenskou ulicou za 276-tisíc eur. Podľa primátora ide o jednu z investičných akcií, ktoré sa tento rok neuskutočnia, ale nebudú pozastavené tie, ktoré sú financované z grantových programov. Ide napríklad o Kolonádový most. „Lávka pri Krajinskom moste je havarijnom stave, takže patrí k investíciám, ktoré zrealizujeme,“ prisľúbil primátor.

Podľa informačného materiálu o dosahoch pandémie, ktorú predložil trnavský župan Jozef Viskupič na rokovanie krajských poslancov, najpesimistickejší scenár výpadku príjmov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) počíta so sumou 29,5 mil. eur.

Župa preto plánuje prehodnotiť svoj rozpočet, zastavila poskytovanie dotácií, podobne ako piešťanská radnica obmedzuje investičné plány a odkladá splátky istiny.

Text a foto: Martin Palkovič

Continue Reading

Blogy

Blog Lucie Drábikovej: Jozef Viskupič sa stretol s primátormi a starostami okresu Piešťany

Published

on

V pondelok 12. februára 2018 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie predsedu Trnavskeho samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča s primátormi a starostami okresu Piešťany. Stretnutie bolo pokračovaním sérií stretnutí s primátormi a starostami okresov TTSK, prvou výmenou skúseností, informácií a potrieb ako i možností spolupráce. Spolupráca s predstaviteľmi miest a obcí Trnavského samosprávneho kraja bola jednou z priorít kampane Jozefa Viskupiča. Viac ako štyri hodiny trvajúce pracovné stretnutie prinieslo množstvo informácií a podnetov jednak zo strany predstaviteľov župy, ale aj z podnetov primátorov a starostov.

Po tomto prvom, úvodnom stretnutí bude pokračovať spolupráca TTSK s mestami a obcami stretnutiami s jednotlivými primátormi a starsotami. Stretnutie zastrešil primátor Piešťan Miloš Tamajka, zúčastnili sa ho aj podpredsedovia kraja, vedúci kancelárie predsedu TTSK Peter Markovič, tiež pracovníci Oddelenia medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie TTSK. 

Po príhovore župana Jozefa Viskupiča pokračovali vicežupani, ktorí predstavili oblasti svojej činnosti – József Berényi zodpovedá za vzdelávanie a školstvo, dopravu a infraštruktúru. Marek Neštický za kultúru, občiansku spoločnosť, mládež a šport, transparentnosť a otvorenosť župného úradu. Pavol Kalman za oblasť zdravotnej starostlivosti, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia a Roman Sova za oblasti hospodárenia, financií a sociálne služby.

Otvorenosť k spolupráci, komunikácia a jasné rozdelenie kompetencií považujem za dôležitý krok k zlepšeniu mnohých oblastí v kraji. V ďalšej časti predstavili primátorka Vrbového a starostky a starostovia obcí okresu jednotlivé mestá a obce, aktuálne výzvy, problémy a priority. TTSK si nesie ako svoje dedičstvo dlhy a množstvo nedoriešených problémov. Medzi kritické problémy boli v diskusii označené cesty, osobitne cesta na Havran, Krajinský most, chýbajúca kanalizácia vo viacerých obciach. Viacerí primátori a starostovia hovorili aj o svojich plánoch kandidovať či nekandidovať v komunálnych voľbách na jeseň tohto roku.

Pre mňa ako župnú poslankyňu obohacujúce stretnutie prinieslo mnoho informácií o výzvach a prioritách a možnostiach spolupráce v regióne. Rezonovali témy infraštruktúry, ciest, cyklotrás, kanalizácie, chýbajúce zariadenia sociálnej starostlivosti napriek tomu, že sme najstarším okresom v TTSK, neefektívnosť autobusovej dopravy, čerpanie eurofondov.

Stretnutie uzatvorili primátor Piešťan a predseda TTSK, ktorí v tlačovom brífingu zosumarizovali priebeh stretnutia a priblížili ďalšie kroky. Na pohľad vábivé a chutné občerstvenie na stretnutie pripravili žiaci Hotelovej akadémie v Piešťanoch.

Lucia Drábiková

Continue Reading

Blogy

Prvé zasadnutie TTSK 2017 aj o nepredaji majetku a spolufinancovaní projektov

Published

on

By

V stredu 8. februára, tradične o 13-tej hodine sa v Trnave uskutoční prvé zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v roku 2017. Po správe hlavnej kontrolórky bude vyhodnotené ďalšie kolo obchodných verejných súťaží, nasledovať budú návrhy nájmov a zmeny v podávaných projektoch pre žiadosti o európske fondy. V závere prídu na rad informácie o zmenách rozpočtu a daňových príjmoch, ako aj realizovaných projektoch. Odznie aj informácia o vyhlásení Roku Jozefa Miloslava Hurbana, kde pri tejto príležitosti môžu byť ocenené aj osobnosti z nášho mesta.

Ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže, v ktorej najviac ponúkaných nehnuteľností je práve v Piešťanoch, neprinieslo žiadnu ponuku, ktorá by bola akceptovateľná, takže ani jeden z piatich ponúknutých piešťanských objektov nebude odpredaný. Všetky prechádzajú do ďalšieho kola.

6. októbra 2016 bol slávnostne vyhlásený Rok Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200-tého výročia od jeho narodenia. Pri tejto príležitosti budú udeľované aj Pamätné medaile predsedu TTSK.  Návrhy na ocenenia bude možné posielať, po schválení zmeny VZN, v priebehu tohto roku.

Do bloku informácií bola 7.2.2017 doplnená aj informácia o činnosti a podpore z nadácie dar ako aj informácia o spolupráci TTSK s ADELI Medical Centrom v Piešťanoch, kde sa na tento rok plánuje s podporou 16 485 EUR pre 21 žiadateľov.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 21. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2016 – december 2016
3. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2017 – september 2017
4. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 26. kola obchodnej verejnej sútaže
5. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 27. kola obchodnej verejnej sútaže
6. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej sútaže na prenájom Letiska Štefana Baniča Boleráz
7. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej sútaže na prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch
8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 245/2015/14 zo dňa 25.11.2015 o predaji nehnuteľnosti v k.ú. Jelka
9. Návrh na zmenu uznesenia č. 310/2016/18 zo dňa 20. júla 2016, ktorou sa mení výška spolufinancovania projektu Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava – „Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl pre automobilový priemysel“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
10. Návrh na spolufinancovanie projektu „Plán udržatelnej mobility Trnavského samosprávneho kraja“
11. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov“ – NAREG v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
12. Návrh na schválenie medzinárodnej dohody o spolupráci partnerov na projekte „Poklady Strednej Európy“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
13. Návrh na spolufinancovanie projektu „Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v eko-centrách“ (3E–MoravaNature) a schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímatelom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
14. Návrh na spolufinancovanie projektu „Connecting Regions SK-AT“ (ConnReg SK-AT) a návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímatelom a partnermi projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
15. Návrh na zriadenie Výboru pre audit
16. Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja
17. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 č. 4/2016
b) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 č. 5/2016
c) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – december 2016
d) Informácia – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 – posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA)
e) Informácia o upustení od tretej opakovanej dobrovoľnej dražby (4. kolo) v konkurznom konaní úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o. (stavba Hotel Branč v Senici) vyhlásenej na deň 09.01.2017
f) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.12.2016 programového obdobia 2007-2013
g) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.12.2016 programového obdobia 2014-2020
h) Informácia – Národné matičné slávnosti 2017 v Trnave
i) Informácia – Odpočet aktivít Roka Jozefa Miloslava Hurbana v Trnavskom samosprávnom kraji
j) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od decembra 2016 do februára 2017
k) Informácia o činnosti, príjmoch a poskytnutej pomoci NADÁCIE DAR v roku 2016
l) Informácie odboru sociálnej pomoci:
1. Informácia – Charitatívne aktivity TTSK realizované v oblasti sociálnej pomoci v roku 2016
2. Informácia o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a Neurorehabilitacným centrom v Šoproni v Maďarsku
3. Informácia o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a Adeli Medical Centrom v Pieštanoch
4. Informácia o činnosti Krízového strediska v Trnave
5. Informácia o konferenciách podporených Trnavským samosprávnym krajom
m) Ústne informácie predsedu TTSK
18. Rôzne
19. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

Continue Reading

Reklama

Populárne články