Samospráva

Poslanci prerokujú prenájom futbalového štadióna aj vianočné trhy

By 30. septembra 2013No Comments

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 3. októbra o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe návrh VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb, návrh zmluvy o organizovaní vianočných trhov, vyhodnotenie sledovanosti TV Karpaty aj návrh nájmu futbalového štadiónu. Materiály na rokovanie zastupiteľstva nájdete tu

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany za obdobie od 01. 01. 2013 – do 04. 07. 2013 a z rokovania konaného dňa 25. 07. 2013 a 16. 09. 2013

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 10/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

5. Návrh Zmluvy o spolupráci Mesta Piešťany a B&R GROUP, s.r.o., pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany Trhový poriadok – Vianočné trhy

6. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností, lokalita Žilinská cesta

7. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v lokalite Winterova ulica

8. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Piešťany v lokalite Nábrežie I. Krasku

9. Vyhodnotenie sledovanosti TV KARPATY k 30. 6. 2013

10. Návrh nájmu – Futbalový štadión, Kuzmányho ul. v Piešťanoch

11. Nákup dvoch parkovacích automatov z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o. Piešťany

12. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

13. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 – 2020 k 1. 8. 2013

REKLAMA

IJaV-2

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972