Prenajímateľ  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25  má zámer prenechať do nájmu  nebytový priestor 

– celková plocha nebytového priestoru /sklad 357  m2

CENA: Minimálna cena  za nebytový priestor je stanovená vo výške 8,50 €/1 m2 bez DPH za rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené plochy  je možné prenajať od 15.12.2020.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej  názvom „ Prenájom priestorov skladu   “ v lehote do 10.12.2020 do 11.00 hod.  na adresu:  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25,  922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903 447 094

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972