Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, ako správca majetku TTSK dáva do prenájmu nebytový kancelársky priestor v školskom internáte zapísanom na LV 333, na parcele č. 2/3 súpisné číslo 24. 

Celková  rozloha kancelárskeho priestoru 25 m2,  príslušenstvo 10 m2. Priestory kancelárie a príslušenstva sú vykurované, napojené na inžinierske siete.

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 10,00 € za 1 m2 /1rok bez DPH vrátane ceny pozemku na ktorom nehnuteľnosť stojí. Cena za prenájom príslušenstva je stanovená vo výške minimálne 3,00 €/1 m2/1rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za elektrinu, teplo, vodu.

Doba nájmu:

Nájomnú zmluvu je možné  uzatvoriť na  dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Cenové ponuky je možné podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke označenej  názvom „Prenájom priestorov  v ŠI“ v lehote do 24.11.2020 od zverejnenia inzerátu na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja,  Rakovice 25, 922 08 Rakovice.

Telefonický kontakt 033/77 96 108. Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972