Stredná odborná škola regionálneho rozvoja  Rakovice ponúka kanceláriu na prenájom

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice ponúka kanceláriu na prenájom

16. novembra 2020 Off Od PNky.sk

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, ako správca majetku TTSK dáva do prenájmu nebytový kancelársky priestor v školskom internáte zapísanom na LV 333, na parcele č. 2/3 súpisné číslo 24. 

Celková  rozloha kancelárskeho priestoru 25 m2,  príslušenstvo 10 m2. Priestory kancelárie a príslušenstva sú vykurované, napojené na inžinierske siete.

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 10,00 € za 1 m2 /1rok bez DPH vrátane ceny pozemku na ktorom nehnuteľnosť stojí. Cena za prenájom príslušenstva je stanovená vo výške minimálne 3,00 €/1 m2/1rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za elektrinu, teplo, vodu.

Doba nájmu:

Nájomnú zmluvu je možné  uzatvoriť na  dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Cenové ponuky je možné podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke označenej  názvom „Prenájom priestorov  v ŠI“ v lehote do 24.11.2020 od zverejnenia inzerátu na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja,  Rakovice 25, 922 08 Rakovice.

Telefonický kontakt 033/77 96 108. Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra.

PR