Connect with us

PR Články

SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach ponúka do prenájmu sklad

Published

on

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, ponúka do prenájmu nebytové priestory–sklad (plechová hala,) zapísaný v liste vlastníctva č. 333, s. č. 156, parcela č. 717/78. Prenajímateľ SOŠRR Rakovice ako správca majetku TTSK je oprávnený dať do prenájmu majetok tretej osobe po súhlase zriaďovateľa.

Jedná sa o sklad s. č. 156  s celkovou  rozlohou 356 m2 (plechová hala). V sklade je zabezpečené elektrina, nie je vykurovaný a je bez dodávky vody. Sklad má samostatný vchod z ulice.

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedeného priestoru je stanovená vo výške 8,50,- € za 1 m2 bez DPH.
V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za prevádzku prenajímaných priestorov.

Advertisement
Hello GPT

DOBA NÁJMU: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 01.04.2021 do 31.03.2022.

Cenovú ponuku na prenájom uvedených priestorov je možné podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke označenej  názvom „Prenájom  priestorov “ v lehote do 12.03.2021 do 11.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice, 922 08 Rakovice 25.

Advertisement
Hello GPT

Bližšie informácie osobne, alebo na tel. čísle 033 77 961 08, 0903 447 094.

PR

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články