Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, ponúka do prenájmu nebytové priestory–sklad (plechová hala,) zapísaný v liste vlastníctva č. 333, s. č. 156, parcela č. 717/78. Prenajímateľ SOŠRR Rakovice ako správca majetku TTSK je oprávnený dať do prenájmu majetok tretej osobe po súhlase zriaďovateľa.

Jedná sa o sklad s. č. 156  s celkovou  rozlohou 356 m2 (plechová hala). V sklade je zabezpečené elektrina, nie je vykurovaný a je bez dodávky vody. Sklad má samostatný vchod z ulice.

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedeného priestoru je stanovená vo výške 8,50,- € za 1 m2 bez DPH.
V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za prevádzku prenajímaných priestorov.

DOBA NÁJMU: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 01.04.2021 do 31.03.2022.

Cenovú ponuku na prenájom uvedených priestorov je možné podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke označenej  názvom „Prenájom  priestorov “ v lehote do 12.03.2021 do 11.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice, 922 08 Rakovice 25.

Bližšie informácie osobne, alebo na tel. čísle 033 77 961 08, 0903 447 094.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972