Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor – sklad o rozlohe 84 m2.

CENA: Minimálna cena za nebytový priestor je stanovená vo výške 8,50 €/1 m2 bez DPH za rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené plochy je možné prenajať od 01.10.2020.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „ Sklad “ v lehote do 24.09.2020 do 10.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice.

Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972