Prenajímateľ Stredná odborná škola Rakovice má zámer prenechať do nájmu pozemok – zatrávnenú plochu vhodnú ako pasienok

– celková  rozloha 1500 m2 minimálna cena nájmu pozemku je stanovená vo výške 0,30 € za 1 m2 bez DPH za rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré nájomca vynaloží na oplotenie celého pozemku a iné náklady spojené s predmetom nájmu.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú v termíne od 01.05.2019 /podľa potreby/

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom pozemku“ v lehote do 17.04.2019 do 9.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola 922 08 Rakovice.

Bližšie informácie na tel. čísle 0337796108. Kontaktná osoba Ing. Múdra Mária.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972