Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu zatrávnený pozemok – celková  rozloha zatrávneného pozemku – 1 500 m2.

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedeného pozemku priestorov je stanovená vo výške 0,30 € za 1 m2/rok bez DPH. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedený pozemok je možné prenajať od 01.06.2020.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom zatrávneného pozemku“ v lehote do 28.05.2020 na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972