Connect with us

Reklama

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko – partner pre región

Published

on

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko vznikla 14.9.2005 a jej zakladajúcimi členmi boli: Občianske združenie Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko, Mikroregión pod Marhátom a Prima-Print, s.r.o. Postupne sa členská základňa rozrastala a v roku 2007 boli prijatí noví členovia: Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora, Mesto Topoľčany, Združenie obcí Tribečsko – Inoveckého regiónu a ICM Topoľčany. V súčasnosti sú však členmi tieto subjekty: Mesto Topoľčany, Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu a Mikroregión pod Marhátom. V budúcom roku agentúra oslávi 10 rokov svojej pôsobnosti.

Čo je cieľom Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko?

Cieľom RRA Topoľčiansko je aktivizácia ekonomického a sociálneho potenciálu a rozvoja regiónu – okresu Topoľčany, inštitucionálnym prepojením orgánov verejnej správy a územnej samosprávy, podnikateľského sektora a tretieho sektora. Vo svojej činnosti sa pritom zameriava najmä na:

– komplexný rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizáciu rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorných a vonkajších zdrojov,

– aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov, rozvíjaním cezhraničnej, nadregionálnej a medziregionálnej spolupráce,

– spracovávanie regionálnych rozvojových a technicko-ekonomických štúdií a vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,

– budovanie kooperačných vzťahov vo vnútri regiónu, najmä organizovaním odborných seminárov, výstav a prezentáciou regionálnych projektov a iniciatív,

– poskytovanie komplexného poradenstva a informačného servisu pri tvorbe, implementácii, riadení a monitoringu rozvojových projektov a pri získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu,

– organizovanie odbornej školiacej činnosti, výcvikových kurzov, tréningov a kurzov v rámci regionálnej politiky a komplexného regionálneho rozvoja daného územia.

unnamed1

Čo konkrétne vykonáva agentúra, aké má skúsenosti?

Okrem aktivít vymedzených zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. a jeho noviel, v zmysle každoročných plánov agentúra vykonáva tieto konkrétne činnosti:

1. Poradenstvo a poskytovanie informácií

Pravidelne informujeme o novinkách a zmenách v regionálnom rozvoji a výzvach na podávanie projektov pre všetky subjekty regionálneho rozvoja prostredníctvom osobných stretnutí a konzultácií, písomnej korešpondencie, telefónu, internetovej stránky, e-mailu. Najväčší záujem o informácie je zo strany samospráv, čomu prispôsobujeme aj našu činnosť. Vytvárame a aktualizujeme info-systém s databázami obcí, firiem a organizácií tretieho sektora. Pre tento účel máme zriadenú plne vybavenú kanceláriu na Tovarníckej ulici č. 19 v Topoľčanoch, kde privítame každého záujemcu o informácie v regionálnom rozvoji.

2. Spolupráca, nadväzovanie kontaktov a budovanie partnerstiev

Bez dobre vybudovaných vzťahov založených na dôvere je veľmi ťažké pôsobiť ako partner v regióne. Preto aj naša agentúra buduje silné vzťahy v regióne a sme vďační za každé nové partnerstvo. Významne sme sa podieľali na vytvorení verejno-súkromného partnerstva MAS Mikroregión pod Marhátom, ktoré združuje subjekty z verejného, súkromného a tretieho sektora, a ktoré v súčasnosti koordinujeme. V oblasti cestovného ruchu sme spolupracovali pri vytvorení Klastra Topoľčany – združenia na podporu cestovného ruchu v regióne. Subjekty, s ktorými budujeme partnerstvá, sú najmä:

– subjekty podieľajúce sa na zabezpečení regionálneho rozvoja

– ostatní členovia ISRRA

– predstavitelia VÚC a ministerstiev

– zástupcovia subjektov z verejného, podnikateľského a tretieho sektora

– mesto Topoľčany a jeho inštitúcie

– zahraničné agentúry a organizácie v regionálnom rozvoji

– odborníci v rôznych oblastiach ako potenciálni spolupracovníci na konkrétnych štúdiách a projektoch

3. Vzdelávanie

Od vzniku agentúry sme zorganizovali niekoľko desiatok konferencií, resp. seminárov zameraných na problematiku regionálneho rozvoja, štrukturálnych fondov, vidieckeho rozvoja, cestovného ruchu a pod. V rámci vzdelávacích aktivít vykonávame aj lektorskú činnosť v oblasti Tvorba projektov, projektový manažment, implementácia projektov. V roku 2012 sme rozbehli projekt „Projekt v regionálnom rozvoji – vzdelávanie na školách“, ktorého cieľom bolo vzdelávanie stredoškolských študentov o projektovaní, miestnom rozvoji a štrukturálnych fondoch. Do tejto oblasti patrí aj vzdelávanie zamestnancov agentúry: zúčastňujeme sa konferencií, seminárov, workshopov, diskusií, s cieľom priniesť nové poznatky do regiónu a našim partnerom.

4. Marketing

Medzi marketingové činnosti agentúry patrí:

– pravidelná aktualizácia internetovej stránky www.rrato.eu;

– vydávanie informačných letákov a iných brožúr RRA Topoľčiansko;

– publicita v médiách – regionálne noviny, celoslovenské noviny, inzertné noviny, televízia, internet, rozhlas;

– účasť na veľtrhoch a výstavách týkajúcich sa regionálneho rozvoja a cestovného ruchu;

– prezentácia na sociálnych sieťach (Facebook).

5. Projekty

Počas obdobia pôsobnosti agentúra vypracovala viac ako sto projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok a niektorým z nich následne zabezpečovala projektový manažment. Z úspešných projektov vyberáme:

Regionálny operačný program:

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ v Žemberovciach, Regenerácia centrálneho obecnej zóny – Ludanice, Modernizácia a rekonštrukcia učebných pavilónov – ZSŠ Zlaté Moravce, Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Horné Obdokovce, Propagácia a marketing cestovného ruchu NSK, Klaster Topoľčany

Program rozvoja vidieka:

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu a jeho okolia – Čeľadince, Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a priestoru pietneho aktu – Ludanice, Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Ludanice miestna časť Mýtna Nová Ves, Detské ihrisko Obsolovce, Detské ihrisko Horné Obdokovce, Športové ihrisko Ludanice, Bezdrôtový rozhlas pre obec Preseľany, Modernizácia podniku mäsovýroby – Igor Božik IB

 

Západná transdunajská regionálna rozvojová agentúra, Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko a Regionálna rozvojová agentúra – Nitra zahájili v septembri 2009 spoločný HUSKI projekt “Maďarsko – slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce” financovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Cieľom projektu bolo podporiť cezhraničnú spoluprácu organizácií a inštitúcií a vytvoriť základňu pre tvorbu spoločných ideí, plánovanie a aktivity v oblastiach spoločného záujmu. Pre podporu spolupráce na úrovni tvorby projektov boli pre zainteresované subjekty organizované workshopy v troch rôznych oblastiach: Hospodárstvo a energia, Kultúra a turizmus, Životné prostredie a prírodné bohatstvo.

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko vytvára, podáva a implementuje aj vlastné projekty. Jedným z nich je aj Náučný chodník Považský Inovec, ktorý vedie južnou stranou tohto pohoria. Začína v jeho najjužnejšej časti, v katastri obce Šalgovce a vedie na sever po vodnú nádrž Nemečky a na vážskej strane po obec Ducové. Jedná sa o trasu dlhú 60 km vrátane obecných vetiev s informačnými tabuľami na najzaujímavejších lokalitách.

6. Strategické a rozvojové dokumenty

Počas celého pôsobenia agentúry tvoria strategické a rozvojové dokumenty významnú časť našej činnosti. Medzi najdôležitejšie vypracované alebo aktualizované strategické dokumenty patria: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (19x), Programy odpadového hospodárstva (15x), Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany, Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Mikroregión pod Marhátom, Spoločná stratégia projektových aktivít Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja, Stratégia budovania zahraničných vzťahov NSK, Externá expertíza OPENCities, Koncepcia odpadového hospodárstva Tribečsko-Inoveckého regiónu, Stratégia cestovného ruchu NSK

Čo dodať na záver?

Práca na rozvoji regiónu zďaleka nie je na konci. Preto radi privítame v našich priestoroch nové inšpirácie, projekty a návrhy na skvalitnenie života obyvateľov regiónu, aby sme nadviazali užšiu spoluprácu. Touto cestou by sme chceli v mene agentúry vyjadriť vďaku a uznanie všetkých našim členom a partnerom, ktorí s nami za tie roky spolupracovali a verím, že táto spolupráca bude trvať aj naďalej.

Ing. Denis Kristek, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko

unnamed kopie

Continue Reading

Názory

ŽiWell pozýva na degustačné menu z Libanonu

Published

on

By

Séria obľúbených degustačných večerov pokračuje. Na štvrtkový (18. marca) večer sú prepravené špeciality libanonskej kuchyne:

1, Muhammara – dip z červenej papriky a orechov s pita chlebom (orechy, lepok)

2, Libanonské mäsové guličky v paradajkovej omáčke so škoricou

3, Mujadara – šošovicová ryža s karamelizovanou cibuľou

4, Sladké, sezamové tahini cookies s mandľovou múkou a medom (sezam, orechy)

Jedlo si môžete zobrať so sebou z Piešťanského pivovaru alebo vám ho dovezú domov. Celé menu má cca 600 g a vystačí pre 1 veľmi hladného alebo 2 mierne hladných gurmánov. Cena kompletného menu je 9,90 €.

Objednávajte do štvrtku 15:00 h. Rozvoz od 17:30 do 19:30 h. Využite akciu a zľavu viac ako 30%. Objednajte si set 6 x 0,44 l plechovka Staročeský ležiak ŽiWELL. Bežná cena 14,40 € zľavnená cena teraz 9,90 €. Recenziu na toto výborné pivo nájdete tu.


REZERVÁCIA:

Urobte si rezerváciu a pomôžte nám naplánovať, koľko porcií uvariť, zároveň si svoju porciu pozichrujete.

Do správy SMS cez FB alebo whatsapp 0949 409 900, 0948 191 750, napíšte:

MENO:

ČAS:

POČET PORCIÍ:

ADRESU ak chcete menu doviezť domov:

TELEFÓN:

CHCEM set 6x plechovka piva ŽiWELL za 9,9 € ÁNO/ NIE


PR / Photo by Christelle Hayek on Unsplash

Continue Reading

Novinky

Dukátové buchtičky aj ďalšie pochúťky si môžete objednať cez e-shop

Published

on

By

Piešťanský pivovar ŽiWell spustil e-shop, ktorý umožňuje expresné objednávky z celotýždňového menu.

Jedlo si môžete objednať na rozvoz alebo osobný odber (Rekreačná 3). Piešťanský pivovar ŽiWell pripravil pestrý výber, na svoje si prídu aj vegetariáni. Rozvoz po Piešťanoch, Banke a Moravanoch nad Váhom je zdarma. Rozvoz do 15 km stojí 1,5 eur a pri objednávke nad 20 eur je tiež zdarma.

Celú ponuku nájdete na https://jedlo.ziwell.sk. Objednávať môžete aj cez WhatsApp 0949 409 900.

PR

Continue Reading

PR Články

Trhaný burger, divinové ragú aj ďalšie špeciality si môžete objednať cez e-shop

Published

on

By

Piešťanský pivovar ŽiWell spustil e-shop, ktorý umožňuje expresné objednávky z celotýždňového menu. Jedlo si môžete objednať na rozvoz alebo osobný odber (Rekreačná 3). Piešťanský pivovar ŽiWell pripravil pestrý výber, na svoje si prídu aj vegetariáni. Rozvoz po Piešťanoch, Banke a Moravanoch nad Váhom je zdarma. Rozvoz do 15 km stojí 1,5 eur a pri objednávke nad 20 eur je tiež zdarma. Celú ponuku nájdete na https://jedlo.ziwell.sk. Objednávať môžete aj cez WhatsApp 0949 409 900. PR
Continue Reading

Reklama

Populárne články