Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Rakovice, zapísanú v Liste vlastníctva č. 333 ako sklad s. č. 156 na parcele č. 717/78 nádvorie. Nehnuteľnosť je umiestnená v obci Rakovice. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná odborná škola Rakovice – má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory:

Sklad s. č. 156 celková  rozloha 713 m2 plechová hala
sklad nie je vykurovaný, je bez dodávky vody s elektrickým rozvodom
sklad tvorí samostatný celok so samostatným bočným vchodom z ulice

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 8,50,- € za 1 m2 bez DPH vrátane pozemku. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory je možné prenajať od 01.01.2019.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom priestorov “ v lehote do 21.12.2018 do 11.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola 922 08 Rakovice.

Bližšie informácie osobne alebo na tel. čísle 0337796108. Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra.

PR

REKLAMA

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972