Rodinný detský domov n.o. a poskytuje starostlivosť o deti a mladých dospelých vo veku do 25 rokov podľa zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele u profesionálnych rodičov. Darovaním vašich 2% dane podporíte deti, ich biologické rodiny a náhradné rodiny. Môžete pomôcť aj vecnými darmi, v RDD príjmu všetko, čo je potrebné v domácnosti a pre deti.

Kontakt:
Rodinný detský domov n.o., so sídlom Biely Kostol, Športová 7, IČO: 36084492, www.rdd.sk

Rodinný detský domov n.o. má udelenú akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Momentálne sa stará o 16 detí, ale v pláne je poskytnúť starostlivosť ešte väčšiemu počtu. Starostlivosť o deti zabezpečujú zamestnanci – profesionálni rodičia. Okrem nich už RDD nezamestnáva žiadnych vychovávateľov, teda nemá ani výchovné skupiny.

Deťom umožňuje vyrastať v rodinnom prostredí, ktoré je prirodzeným výchovným činiteľom. V profesionálnej rodine môže byť max. 6 detí. Profesionálni rodičia sa snažia vytvárať deťom rodinné prostredie so všetkým čo k tomu patrí. Deti sa tak učia pozorovaním bežného života rodiny, nakupujú, varia, upratujú, chodia na návštevy, robia si plány do budúcnosti, čítajú si s profi rodičmi rozprávky, študujú, učia sa dôverovať dospelým a mať s nimi vzťah, rešpektovať autority, mať identitu, niekam patriť, zažívať spolupatričnosť v rodine, osvojiť si dôležité návyky a praktické zručnosti.

PR

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972