SOŠ Rakovice dáva v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ v Rakoviciach do prenájmu byt 1-kategórie v bytovom dome súp. č. 22, zapísané na LV č. 333. Celková plocha bytu je 75,67 m2.

V byte sú: dve izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a komora. Vykurovanie je centrálne, plynové. Všetky média majú svoje merače.

Minimálna cena:

obytné miestnosti 43,60 m2 x 1,121954 € 48,9171 €
vedľajšie miestnosti 26,94 m2 x 0,524464 € 14,1290 €

V uvedenej cene nie sú zahrnuté náklady spojené s prevádzkou bytu.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.10.2018 do 30.09.2020. Rozhodujúcim kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za prenájom bytu.

Bližšie informácie budú poskytnuté SOŠ Rakovice na tel. čísle 033 77 961 08 v pracovných dňoch od 7,30 do 14,30 hod.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe, v zatvorenej obálke, označenej názvom „Prenájom bytu“ v lehote od zverejnenia inzerátu do 20.09.2018 do 14,30 hodine na adresu: Stredná odborná škola Rakovice, Rakovice 25, 922 08 Veselé.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972