Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice vyhlasuje v súlade § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka štvorročného a trojročného štúdia na SOŠRR Rakovice v školskom roku 2020/2021.

Voľné miesta sú v nasledujúcich študijných a učebných odboroch:

študijné odbory:

4239M floristika
4553K podnikateľ pre rozvoj vidieka
6405K pracovník marketingu

učebné odbory:
4569H viazač – aranžer kvetín
4571H záhradník

Uchádzač podáva prihlášku na štúdium do 20.06.2020
Kontakt: 033/7796108, 0903 447 094
e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972