Od 1. novembra 2018 prišlo k novej právnej úprave zákona o obchodnom registri, ktorá kladie určeným právnickým osobám povinnosť vykonať zápis tzv. konečného užívateľa výhod do obchodného registra. O detailoch povinnosti sa dozviete v nasledujúcich riadkoch, pričom návrh treba podať najneskôr do konca roka. Pri nesplnení litery zákona hrozí pokuta cez 3000 eur.

Cieľom novej právnej úpravy, ktorá je implementáciou Smernice (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, je naplnenie povinnosti Slovenskej republiky ako členského štátu, je zabezpečiť, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty zaregistrované na ich území boli povinné získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o tom, kto ich skutočne vlastní, vrátane podrobností o držaných podieloch konečných užívateľov výhod, a aby tieto subjekty museli okrem informácií o svojom zákonnom vlastníkovi poskytovať povinným subjektom aj informácie o konečnom užívateľovi výhod.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Stručne možno povedať, že za konečného užívateľa výhod sa pri právnickej osobe považuje tá fyzická osoba, ktorá právnickú osobu skutočne ovláda alebo kontroluje alebo v prospech, ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod,“ vysvetľuje advokát Peter Kubala.

Údaje zapísané o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nebudú verejne prístupné, pôjde o neverejnú časť. V štandardnom výpise z obchodného registra takéto údaje totiž nenájdete. Tieto údaje budú v zmysle zákonnej úpravy prístupné iba určeným orgánom (osobám) ako napríklad finančnej polícii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcovi dane (daňovému úradu) a podobne.

Čo táto nová právna úprava znamená?

Každá v obchodnom registri zapísaná právnická osoba má povinnosť podať návrh do obchodného registra a vykonať zápis KUV, najneskôr do 31.12.2019, pričom je odporúčané podať a vykonať návrh čo najskôr a túto povinnosť neodkladať. Prípadné nesplnenie tejto povinnosti môže byť pokutované až do výšky 3310,- EUR!

„Treba však zdôrazniť, že povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nie je totožná ani zameniteľná s vykonaním zápisu konečného užívateľa výhod do osobitného registra partnerov verejného sektora, pretože ide o dve odlišné zákonné povinnosti. V tomto smere platí, že nie každá osoba má povinnosť byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Viac k tejto téme nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v časti Register partnerov verejného sektora. Naopak nová zákonná úprava určuje, že konečného užívateľa výhod musí mať zapísaného v obchodnom registri každá právnická osoba evidovaná v obchodnom registri (okrem zákonných výnimiek, ako sú napríklad subjekty verejnej správy, emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a tie právnické osoby, ktoré sú zapísané v Registri partnerov verejného sektora),“ dodáva P. Kubala.

Ak potrebujete poradiť a pomôcť v súvislosti so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra môžete sa obrátiť na advokátsku kanceláriu Mgr. Petra Kubalu, ktorý je oprávnenou osobou a vykonáva činnosť vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora a rovnako môže vykonať vo vašom mene zápis KUV do obchodného registra a tým vás odbremeniť od tejto starosti.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972