Cirkevná spojená škola Piešťany bude rovnako, ako všetky ostatné slovenské školy, zapisovať deti do prvého ročníka bez ich prítomnosti. Dôvodom je aktuálna pandémia, kedy s snažia inštitúcie minimalizovať svojimi opatreniami šírenie koronavírusu.

CSŠ Piešťany, Štefánikova 119, 921 01 Piešťany
tel. číslo: 033/7621092, mail: css.piestany@gmail.com
webová stránka: http://czspiestany.edupage.org

Pokyny k zápisu do 1. ročníka
Cirkevnej ZŠ sv. Márie Goretti pre školský rok 2020/2021

Podľa Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. § 19 ods. 3 ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je povinnosťou zákonných zástupcov, zapísať dieťa na povinnú školskú dochádzku. Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. 3. 2020 zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 budeme organizovať bez osobnej prítomnosti detí a odporučenou elektronickou formou.

Pokyny pre zákonných zástupcov

1) Do 20. 4. 2020 vyplňte dokumentáciu k zápisu, ktorú nájdete na webstránke  školy https://czspiestany.edupage.org v ľavom menu v sekcii Tlačivá ZŠ (priamy link).

Prihláška do ZŠ – bude odoslaná elektronicky.

Dotazník k zápisu do 1. ročníka – je potrebné vytlačiť a doplniť podpismi oboch zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade, že dieťa je zverené do starostlivosti jednému z nich, prosíme, aby ste k posielanej dokumentácii priložili kópiu príslušného súdneho rozhodnutia.

Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky – vyplňte, vytlačte a podpíšte, len ak požadujete odloženie povinnej školskej dochádzky.

Žiadosť o prijatie do ŠKD – vyplňte, vytlačte a podpíšte, ak chcete dieťa prihlásiť do školského klubu.

2) V čase od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 pošlite poštou na adresu školy alebo vložte v obálke do poštovej schránky na budove školy (ul. Štefánikova č. 119):

Dotazník k zápisu do 1. ročníka – ak je dieťa zverené do starostlivosti, priložte kópiu súdneho rozhodnutia o zverení do výchovy,
kópiu rodného listu dieťaťa,
Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky – ak máte, priložte aj vyjadrenie CPPPaP a pediatra; ak nemáte, vyjadrenia doručíte do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania,
Žiadosť o prijatie do ŠKD,
doklad o zdravotnom znevýhodnení – ak je dieťa zdravotne znevýhodnené.

V prípade nevyhnutnej potreby je možné formuláre k zápisu (okrem prihlášky, ktorá je len v elektronickej forme) vyzdvihnúť v škole. Dohodnite si vopred termín vyzdvihnutie mailom (css.pn.zastupca@gmail.com) alebo telefonicky (033/7621092). Požadujeme, aby ste si pre formuláre prišli v ochrannom rúšku a s rukavicami.

Ak máte pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa, obráťte sa telefonicky alebo mailom na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch. Oznam CPPPaP o postupe tu:

OZNAM Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
E. F. Scherrera 40, Piešťany tel./fax : 033/7743423, 0911 887 745
e-mail:cpppappiestany@gmail.com     www.cpppap.webnode.sk

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972