V rámci integrovaného regionálneho operačného programu získalo Mesto Piešťany na cyklotrasy 607 561€. Dokumentácie podľa, ktorých sa budú realizovať, zatiaľ neboli nikde zverejnené, tak som si ich bol na odbore dopravy Mestského úradu Piešťany preštudovať a rád by som vás o nich trochu viac informoval. Obe  som už prešiel na bicykli a ponúkam vám pohľad kadiaľ budú vybudované.

Cyklotrasa Krajinská začína pri novom Lídli popod križovatku v smere k nákupnému stredisku, poza autobusovú zástavku smerom k Technickému skúšobnému ústavu na Krajinskej ceste, kde vychádza hore na vrchný chodník, odkiaľ ide súbežne s chodníkom pre peších. V tomto úseku bude zrekonštruovaný chodník aj pre peších. Pokračovanie cez prechod až po kruhovú križovatku pri bývalom hoteli Atóm, kde sa napája na už vybudovaný cyklochodník Dubová.

Druhou cyklotrasou, ktorá bola úspešná je cyklotrasa Dopravná – Sasinkova. Cyklotrasa začína pri autobusovej stanici a jej cieľ bude za OD Prior, kde sa napojí opäť na cyklotrasu Dubová. Cyklotrasa bude vybudovaná aj s novým chodníkom zo zámkovej dlažby na jestvujúcom chodníku. V smere od stanice vpravo a smerom ku stanici vľavo, to je v smere jazdy áut. Asfalt bude na tejto cyklotrase zelený.

Z jedného smeru cyklotrasy na druhú cyklotrasu budú prechody a takisto križovatka bude vyriešená aj svetelnou signalizáciou pre cyklistov. Súčasťou cyklochodníkov bude tiež mobilár /stojany a kúpa bicyklov do pripravovanej mestskej požičovne bicyklov/.

Do ďalšej výzvy na fiancovanie z IROP by sa mesto Piešťany malo zapojiť s cyklochodníkmi Bratislavská a Kolookruh, no môžu pribudnúť aj ďalšie. Možno to bude aj spomínaný parkovací dom.

V prvom kole bolo vyčerpaných iba 13 miliónov z 80 tich vyčlenených. Môžme teda povedať, že mesto Piešťany bolo mimoriadne úspešné a možno povedať aj pripravené. 

Takisto sme mohli byť úspešní aj v ďalších dvoch a to Bratislavská a Kolookruh. Nakoľko však prišli odvolania účastníkov konania, nemohli byť projekty vyhodnotené ako úspešné, budú opätovne podané.

V septembri sa kompetentní pracovníci MsÚ snažia o doladenie detailov, aby mohli byť už spomínané projekty úspešné a neskôr aj realizované.

My poslanci mesta Piešťany, môžeme byť maximálne nápomocní aj pri navrhovaní položiek do rozpočtu, kde treba myslieť aj na projektové dokumentácie cyklotrás. Jednou z našich úloh je aj informovanie verejnosti. Výkon však patrí do kompetencií MsÚ. Preto, aby sme mali lepší prehľad, zdokumentoval som pre vás aj stanicu v Piešťanoch a parkovanie bicyklov.

Na stanici v Piešťanoch o 10.00 hodine štvrtok parkovalo spolu cez 100 bicyklov. Pre porovnanie si predstavte 100 parkujúcich áut, to je spolu celá Staničná ulica v jednom smere. Mesto by rado vybudovalo pre zlepšenie parkovacích možností  parkovací dom – cyklovežu pre cyklistov alebo aspoň jednoduché kryté a kamerovo strážené parkovisko. Ak budeme mať projektovú dokumentáciu nachystanú, bude šanca v ďalšom kole výzvy byť úspešný.

Ako je to s pokračovaním cyklochodníka Dubová? Mesto Piešťany podalo žiadosť na dotáciu do TTSK na projektovú dokumentáciu.

Takisto bude mesto spracovávať dokumentáciu na prepojenie Lodenica od úseku mostík pri Lodenici okolo kempingu až po hrádzu pri reštaurácii Lodenica. Tento úsek je mimoriadne preexponovaný najmä počas športových podujatí počas celého leta.

Páči sa mi, že väčšina stromov pri výstavbe cyklotrás zostane zachovaná.

Vďaka patrí všetkým, ktorí ste sa zaslúžili o úspešnosť týchto projektov.

Samozrejme je ešte pred nami realizácia. Tá by mala začať na jar v roku 2018. Dôležité je, že malými krokmi sa mesto stáva modernejším a vďaka cyklodoprave aj zelenším mestom.

Michal Fiala
poslanec Msz Piešťany

michal.fiala@piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972