Každoročne udeľuje primátor mesta za aktivity v oblasti kultúry dve ceny – kultúrna osobnosť a kultúrny počin predošlého roka. Obyvatelia mohli podávať referátu mestského úradu návrhy na ocenenia jednotlivcov a kolektívy za rok 2014 do konca januára. Z nich komisia vybrala dvoch kandidátov na Ceny primátora. V tomto roku to bol Ján Orlovský a folkloristi zo ŽITA. Zvláštne ocenenie za 50. výročie navrhli udeliť aj výtvarnému klubu. Posledné slovo však bude mať Miloš Tamajka.

P1020604-560x373

Podľa Štatútu má udeľovanie predmetnej ceny za cieľ spoločensky oceniť významné počiny, kultúrnu aktivitu, realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k rozvoju mestskej kultúry, šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentácií v zahraničí. Cena je spojená aj s finančnou odmenou 350 €, pričom môže byť udelená aj vo vecnej podobe.

elektraran stavba roka

Ján Orlovský (v strede) s projektantmi pri preberaní ocenenia Stavba roka

Komisia pre kultúru a názvoslovie pri Mestskom zastupiteľstve v Piešťanoch preto na svojom zasadnutí koncom februára navrhla vybrať z predložených návrhov na Cenu primátora v oblasti kultúry za rok 2014 tieto návrhy: Ako Kultúrnu osobnosť odporučila oceniť Jána Orlovského za prínos pri rekonštrukcii Elektrárne, ktorá bola ocenená ako Stavba roka či Pamiatka roka a ako kultúrny počin zástupcovia poslancov navrhujú udržanie tradícií a zvykoslovia pri organizácii folklórnych podujatí ako Fašiangová pochôdzka mestom a Tradičné Dožinky Folklórneho súboru ŽITO. Ďalej navrhli udeliť aj Zvláštne ocenenie Výtvarnému klubu pri Mestskom kultúrnom stredisku, ktorý v minulom roku oslávil svoje 50. výročie.

Pred rokom si Cenu primátora v kategórii kultúrny počin roka odniesli Kay Zeisberg za román Mramorový palác, Ladislav Mušinský a Alexander Urminský za svoju knihu „Piešťany v zrkadle poštovej histórie“, Ladislav Mušinský za vytvorenie facebookovej stránky s názvom „Piešťany History“, Divadlo exallievov don Bosca za naštudovanie hry „Príchod sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“ a kolektív Rádia Piešťany. V kategórii kultúrna osobnosť roka udelil primátor mesta cenu dizajnérovi Michalovi Staškovi. Mimoriadnu cenu primátor udelil agentúre Romeofilms a RUKA HORE s.r.o za spracovanie dokumentu o Piešťanoch s názvom „Piešťany mesto snov“.

(red/TS)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972