Mesto hľadá nového riaditeľa mestského kultúrneho strediska

Mesto hľadá nového riaditeľa mestského kultúrneho strediska

13. decembra 2019 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany vypísalo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany. Doterajšia riaditeľka odchádza do dôchodku. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi musia záujemcovia doručiť najneskôr do 7. 1. 2020 do 12:00 hod. na adresu mestského úradu.

Kvalifikačným predpokladom je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Medzi požiadavky na uchádzača zaradilo vedenie mesta prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí, riadiace a organizačné schopnosti, pričom skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie je výhodou, zvládanie záťažových situácií, komunikatívnosť, kreativitu, užívateľskú znalosť práce s PC a internetom (MS Office, internet). Aktívna znalosť anglického jazyka je výhodou.

Funkčný plat riaditeľa je stanovený na základe zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme. Tarifný plat vyplýva zo základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platnej od 01.01.2020 v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe a určuje sa v rozpätí min: 972,00€ – max: 1167,00€. K tarifnému platu pre vedúceho zamestnanca je následne pripočítané zvýšenie tarifného platu § 7 ods. 6 zákona 553/2003 Z.z., príplatok za riadenie a osobný príplatok.

Záujemcovia musia k žiadosti o účasť na výberovom konaní priložiť profesijný životopis, motivačný list, písomný návrh projektu riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany ako príspevkovej organizácie mesta (v rozsahu minimálne 6 a maximálne 10 strán A4), čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov v predložených dokladoch, úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách. Prvou časťou bude verejné vypočutie uchádzača (prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, otázky verejnosti) a druhou neverejný pohovor (overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou).

Nástup do funkcie možný od 1. 3. 2020. Detaily výberového konania nájdete tu.

-red- Zdroj: www.piestany.sk