Mesto Piešťany vypísalo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany. Doterajšia riaditeľka odchádza do dôchodku. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi musia záujemcovia doručiť najneskôr do 7. 1. 2020 do 12:00 hod. na adresu mestského úradu.

Kvalifikačným predpokladom je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Medzi požiadavky na uchádzača zaradilo vedenie mesta prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí, riadiace a organizačné schopnosti, pričom skúsenosť s riadením v príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie je výhodou, zvládanie záťažových situácií, komunikatívnosť, kreativitu, užívateľskú znalosť práce s PC a internetom (MS Office, internet). Aktívna znalosť anglického jazyka je výhodou.

Funkčný plat riaditeľa je stanovený na základe zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme. Tarifný plat vyplýva zo základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platnej od 01.01.2020 v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe a určuje sa v rozpätí min: 972,00€ – max: 1167,00€. K tarifnému platu pre vedúceho zamestnanca je následne pripočítané zvýšenie tarifného platu § 7 ods. 6 zákona 553/2003 Z.z., príplatok za riadenie a osobný príplatok.

Záujemcovia musia k žiadosti o účasť na výberovom konaní priložiť profesijný životopis, motivačný list, písomný návrh projektu riadenia a rozvoja Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany ako príspevkovej organizácie mesta (v rozsahu minimálne 6 a maximálne 10 strán A4), čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov v predložených dokladoch, úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách. Prvou časťou bude verejné vypočutie uchádzača (prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, otázky verejnosti) a druhou neverejný pohovor (overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou).

Nástup do funkcie možný od 1. 3. 2020. Detaily výberového konania nájdete tu.

-red- Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972