Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch vydalo publikáciu Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku. Pôvodne ide o diplomovú prácu Miroslava Sedláka.

Vďaka finančnej podpore získanej z verejných zdrojov z dotácie z Fondu na podporu
umenia pridelenej v roku 2020, sa podarilo tlačou vydať diplomovú prácu autora Mgr.
Miroslava Sedláka, absolventa vysokoškolského štúdia archeológie. Odborným garantom
diplomovej práce, školiteľom je prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. z Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského, Katedry archeológie. Podrobná evidencia všetkých lokalít a nálezov a ich následné vyhodnotenie, resp. vyhodnotenie ich vzájomných vzťahov je jedinou možnou cestou ako získať obraz pravekého vývoja oblasti Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy, na ktorý nadväzujú mladšie civilizácie, ako aj tá súčasná.

Prácu môžu pri štúdiu a práci využívať vysokoškolskí študenti archeológie a histórie, pracovníci pamiatkových úradov, múzeí i občianskych združení a bude mať využitie aj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v predmetnom regióne a pre všetkých  záujemcov o archeológiu a históriu.

Do projektu vydania publikácie bol zapojený Mgr. Miroslav Sedlák (autor práce), Dr.
Jozef Bátora (Univerzita Komenského Bratislava) – odborný garant práce, ktorá vznikla ako diplomová práca autora; Marián Klčo (regionálny historik a archeológ), PhDr. Vladimír
Krupa (archeológ, odborný garant projektu). Do projektu bola zapojená tiež pani Margita
Kanpová (jazyková a štylistická korektúra textu) a externý grafik (tlačiareň PN print, s. r. o., Piešťany, realizátor grafickej úpravy knihy a následne aj tlače knihy).

Rozsah knihy je 248 strán vrátane mapovej a obrazovej prílohy. Po úvodnej časti nasleduje kapitola charakterizujúca záujmovú oblasť „Geografická a geomorfologická charakteristika územia“ a po nej je kapitolka Ciele a metodika práce. So stavom archeologických výskumov a poznania danej oblasti sa čitatelia oboznámia v kapitole Dejiny bádania na Trnavskej pahorkatine a Dolnovážskej nive. Za ňou nasledujú
kapitoly predstavujúce jednotlivé obdobia praveku na základe súčasného poznania, výsledkov a zistení archeologických výskumov. Obdobia praveku sú delené na jednotlivé časové obdobia a od obdobia neolitu sú členené na jednotlivé praveké kultúry skupiny či horizonty (napr. Paleolit a mezolit, Neolit (kultúra so staršou lineárnou keramikou, kultúra s mladšou lineárnou keramikou, želiezovská skupina, lužianska skupina, lengyelská kultúra), eneolit, doba bronzová, doba halštatská). V záverečnom bloku tejto časti práce nasleduje záverečné zhrnutie, poďakovanie a zoznam použitej literatúry.

Druhú časť práce tvorí prehľadný katalóg všetkých pravekých lokalít z Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy. Ide o rozsiahlu oblasť, ktorá zasahuje do Bratislavského,
Trnavského a Trenčianskeho kraja. Do práce sú zaradené aj niektoré katastre obcí okresov Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany a Trnava. Vymedzená oblasť je presne geomorfologicky daná, avšak hranice sú prispôsobené potrebám práce. Dôvodom je snaha dodržať celistvý krajinný obraz. Túto časť tvoria tabuľky zmien názvov obcí alebo polôh, katalóg lokalít a na záver sú zaradené mapy a obrazová príloha.

Kniha bude bezplatne distribuovaná do knižníc členských múzeí Zväzu múzeí na
Slovensku.

TS BM Imricha Wintera

About PNKY_1

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972