Základná umelecká škola prijíma študentov do II. polroku už dnes

Základná umelecká škola prijíma študentov do II. polroku už dnes

19. januára 2016 Off Od PNky.sk

Základná umelecká škola v Piešťanoch vyhlásila v uplynulých dňoch doplňujúce prijímacie skúšky na druhý polrok školského roka 2015/2016. Voľné miesta pre deti nad 5 rokov má výtvarný a tanečný odbor, pričom prijímačky na výtvarnú výchovu sa budú konať už dnes od 14:00 do 16:30 na Štúrovej ulici číslo 6. Pre každý odbor je potrebné pred vykonaním skúšky odovzdať vyplnenú prihlášku na štúdium s podpisom zákonného zástupcu uchádzača, alebo plnoletého uchádzača o štúdium a splniť stanovené podmienky, ktoré nájdete v článku nižšie. 

Výtvarný odbor – Štúrova č. 6, trieda č. 1 a 2, dňa 19. januára v čase od 14:00 do 16:30 hod. – Predseda prijímacej komisie: Alena Černíková, DiS.
Študijné zameranie – výtvarná výchova /kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, textil, akcie a projekty viazané na plochu, ľudové umelecké remeslá
a techniky, modelovanie a práca s materiálom, sochárstvo, keramika, krajinná tvorba, telová tvorba, tvorba prostredia, tvorba objektu, tvorba šperkov a odevu/.
PODMIENKY PRIJATIA: vek od 5 rokov!, vyplnená prihláška a vykonanie prijímacej skúšky – ukážka dvoch vlastných výtvarných prác
a praktická časť – / kresba, maľba, grafika / s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2
(pomôcky na vykonanie praktickej skúšky budú k dispozícii v učebniach zdarma)

Tanečný odbor – Štúrova 6, trieda č. 3, dňa 22. januára v čase od 15:30 do 17:00 hod. – Predseda prijímacej komisie: Mgr. Dagmar Kuběnová.
Študijné zameranie – tanec / klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, kreatívny tanec, step, disco tanec, show dance a džezový tanec/.
PODMIENKY PRIJATIA: vek od 5 rokov, fyzická spôsobilosť, vyplnená prihláška a vykonanie prijímacej skúšky – ukážka pohybových a rytmických
schopností / improvizovaný tanec – s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2 (treba si priniesť vlastnú nácvičnú obuv – cvičky !!)

Štúdium v ZUŠ je záujmové a dobrovoľné, za ktoré sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. Viac informácií o výške školného nájdete na webovej stránke.

-lt/Zdroj: Základná umelecká škola Piešťany/Foto: Eduard Budke-