Connect with us

Koktail

Predstavujeme občianske združenie Kvas

Published

on

Nový seriál o občianskych združeniach a neziskových organizáciách z nášho regiónu predstavuje aktivistov, ktorí svojim pozitívnym prístupom menia veci v Piešťanoch a okolí k lepšiemu. Ako prvým sme položili otázky ohľadom ich činnosti zakladateľom občianskeho združenia Kvas. Odpovedali dvaja z nich – Bruno Jakubec a Aurel Rusnák.

[singlepic id=20891 w=320 h=240 float=right]Kedy Kvas vznikol, kto ho založil a kde sa stretávate?

Občianske združenie Kvas vzniklo v roku 2011, registrácia na ministerstve je myslím niekedy z apríla tohto roku. Združenie ako také je teda novozaložené, aktivitami však vo viacerých oblastiach nadväzujeme na našu predchádzajúcu činnosť pod inými organizačnými hlavičkami. V dávnejšej minulosti to bola základná organizácia (ZO) Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Piešťany, neskôr združenie Živá Planéta. Ľudia v týchto organizáciách nás do istej miery formovali a my teraz pokračujeme v tradícii, ktorú oni pred dvoma desaťročiami založili.

Za formálny vznik združenia zodpovedajú členovia prípravného výboru a zakladajúci členovia. Sú nimi Aurel Rusnák, Peter Demko, Bruno Jakubec, Lenka Sedlačková, Drahomír Stano, Peter Bezák a Paulína Mišíková.

Priestorom, v ktorom máme kanceláriu a realizujeme prevažnú väčšinu interiérových aktivít je Stredisko ekologickej výchovy Zrnko v Zavretom Kúte 113. Budova patrí mestu, máme ju spolu s ďalšími organizáciami v prenájme.

[singlepic id=12216 w=320 h=240 float=right]Na akú skupinu ľudí sú aktivity Kvasu zamerané?

Aktivity nie sú zamerané na konkrétnu skupinu ľudí, snažíme sa osloviť čo najširšiu verejnosť. Sme radi ak si každý v našom programe nájde niečo, čo ho nejakým spôsobom obohatí. V budúcnosti by sme sa radi orientovali na aktivity, pri ktorých sa môžu aktívne stretnúť rôzne, či už vekové, alebo záujmové skupiny ľudí. Nerád používam ten termín, ale združenie je orientované skôr lokálne a komunitne. V súčasnosti však prevažuje ťažisko v oblasti ekovýchovných aktivít, kde sa venujeme skôr žiakom základných škôl a mládeži.

Čo je hlavným cieľom a poslaním občianskeho združenia?

Hlavným cieľom činnosti je rozvíjanie nášho vzťahu k prostrediu, ktorého sme súčasťou a vzťahov medzi nami samými. Prostredie je myslené komplexne, aj keď prírodnému sa v súčasnosti venujeme intenzívnejšie. Tomu zodpovedajú aj aktivity. Spolu s víkendovými, komunitne a prírodo-ochranársky orientovanými akciami pre širokú verejnosť, sa venujeme najmä ekologickej a environmentálnej výchove žiakov základných škôl. Radi by sme sprostredkovali zážitky a ukázali rozmanité možnosti hodnotného trávenia voľného času. Poukázali na to, že ak chceme niečo zmeniť alebo vytvoriť stačí len začať. Začať od seba a okolo seba.

[singlepic id=5240 w=320 h=240 float=left]Určite máte množstvo aktivít, ale ktorá bola podľa teba najdôležitejšia, mala najväčší úspech, odozvu…

Asi by som nevedel odpovedať na to, ktorá je najdôležitejšia. To aký význam, tá ktorá aktivita má, záleží od individuálneho stupňa vývoja človeka. Vo všeobecnosti si však myslím, že najväčší zmysel majú akcie, kde spolu niečo zažijeme a je nám dobre. Význam pestrého spektra činností je dlhodobo kumulatívny.

Sú akcie s veľkou návštevnosťou, napríklad Šarkaniáda, kde, ak sa počasie vydarí príde aj sto ľudí. Rodičia sú v prírode so svojimi deťmi, tie sa vybehajú, zahrajú, spolu si opečú klobásku. Strávia príjemné popoludnie.

Na druhej strane návštevnosti sú akcie ako Land Art, ktoré na jednej strane neprilákajú veľa ľudí, keby však aj prišli, nebolo by ľahké adekvátne ich zvládnuť, nakoľko je to skôr komorné stretnutie človeka a krajiny, kde je každý sám za seba. Niekde medzi tými sú pomerne obľúbené remeselné tvorivé dielne. Najbližšia je už túto sobotu, budeme vyrábať slamené ozdoby.

[singlepic id=12221 w=320 h=240 float=right]Najväčšiu zmenu v prístupe ľudí sme zaznamenali v akcii „Príďte pobozkať ropuchu“ (záchrana obojživelníkov na VN Striebornica v Moravanoch). Dvadsať rokov sa do tejto akcie zapájali len niektoré skupiny, nezainteresovaní o nej v podstate nevedeli. Potom čo sme začali túto akciu výraznejšie propagovať, si v pomerne v krátkom čase získala veľkú obľubu. Do akcie sa teraz zapájajú školy, skauti, rodiny, štátna ochrana prírody a mnoho ďalších. Reportáže už robia regionálne, ale aj celoštátne médiá. Pritom sa odvedie kus roboty pre dobrú vec, pričom máme silnú a pozitívnu spätnú väzbu. A to všetko bez veľkých grantov a veľkých rečí. Takto nejako by mala fungovať komunita a aktivita ľudí vo svojom prostredí.

Viaceré ďalšie akcie sme robili či už my sami, alebo v rámci Piešťan po prvý krát (Hry intuitívnej pedagogiky, spomínaný Land art) pričom spätná väzba príde až neskôr. Ak teda hodnotíme úspešnosť podľa záujmu verejnosti, tak najobľúbenejšie je nakupovanie v hypermarkete.

Čo chystáte do budúcnosti?

Nápadov by bolo. Pestrosť a množstvo činností je skôr o možnosti nájsť (zamestnať) niekoho, kto by naše spoločné predstavy realizoval vo väčšej intenzite. Väčšina organizátorov sa pohybuje takmer stále mimo Piešťan, preto boli doteraz mnohé akcie okrem pravidelného eko-krúžku pre žiakov jednorazové a viazané na víkendy.

Aj keď obvykle platí skôr pravidlo, čo aktivista to združenie, budeme veľmi radi, ak si ľudia budú realizovať aj svoje nápady napríklad prostredníctvom nášho združenia. Budeme tým ďalej posilňovať ľudské aj a do istej miery aj materiálne zázemie.

E-mailový kontakt na občianske združenie Kvas je ozkvas@gmail.com, telefonícké 0907 233 730, 0918 088 236, 0949 409 900. Činnosť združenia môžete sledovať ja na Facebooku www.facebook.com/ozKvas.

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články