Connect with us

Koktail

Právnicke okienko: Mimosúdne riešenie sporov

Published

on

Mimosúdne riešenie sporov možno vo všeobecnosti charakterizovať ako súhrn rôznych právnych, ale aj mimoprávnych nástrojov a techník, ktorých základným zmyslom a cieľom je čo najrýchlejšie vyriešenie sporu. Hľadanie rýchleho riešenia sporu treba za každých okolností podporovať a uprednostňovať pred direktívnym rozhodovaním spornej otázky, pred súdom.

[singlepic id=23036 w=320 h=240 float=left]Spory môžu vznikať v rôznych oblastiach. Azda najčastejšie v rodine, na pracovisku, v obchodnom styku, medzi susedmi. Časté bývajú tiež spotrebiteľské spory a spory vlastníkov bytov (nebytových priestorov) a bytovej správy.

Jednoduché riešenie nikdy nie je. Každý spor si vyžaduje osobitný prístup a spôsob riešenia vždy závisí od mnohých okolností (povahy sporových strán a ochoty hľadať riešenie sporu, predmetu sporu a významu, ktorý má pre zúčastnené strany sporu, predchádzajúca kvalita vzťahov medzi sporovými stranami, atď. )

Výhody mimosúdneho vyriešenia sporu sú viaceré, pričom nie vždy medzi najdôležitejšie patrí ekonomická stránka. Iste je dôležité, že rýchlym vyriešením sporu sa ušetria nemalé finančné prostriedky vynaložené na právne zastupovanie a trovy súdneho konania. Tiež nezaťažovanie súdov treba vždy privítať a nemožno opomenúť ani význam ušetreného času a stresov, ktoré sprevádzajú pojednávania na súde. Avšak v prvom rade treba vnímať hlavne otázku ďalších medziľudských vzťahov, ktorá sa bude do značnej miery odvíjať práve od spôsobu vyriešenia sporu. Vnútorný hlas svedomia ozývajúci sa v každom z nás celkom automaticky túži po pokoji a dobrom živote. Súčasne však, žiaľ, v človeku driemu aj túžby po moci, peniazoch, prestíži, atď.

V klasickom súdnom konaní súd rozhoduje a výsledkom súdneho konania je autoritatívne rozhodnutie, na základe ktorého je jedna strana sporu úspešná a druhá strana neúspešná.

Z nášho pohľadu sa význam mimosúdneho spôsobu vyriešenia sporu môže zásadne prejaviť v medziľudských vzťahoch, pretože akákoľvek mimosúdna dohoda je vždy výsledkom určitého kompromisu medzi sporovými stranami a k jej uzavretiu môže prísť iba vtedy, keď ju sporové strany akceptujú.

Súdne riešenie sporu by malo byť naozaj ako posledné možné riešenie, keď zlyhali všetky možnosti mimosúdneho vyriešenia sporu.

S poľutovaním možno niekedy vnímať pôsobenie právnikov, ktorí nie vždy svojim pôsobením v konkrétnom spore prispievajú k mimosúdnemu vyriešeniu sporu, ale skôr prispievajú k prehlbovaniu osobných rozporov a zbytočnému predlžovaniu sporov. Právnik by mal vecne posúdiť spor a usilovať sa nájsť najvhodnejšie riešenie, ktoré je akceptovateľné pre obidve sporové strany.

Komunikácia sporových strán, hľadanie možnej spolupráce a hlavne snaha čestne žiť predstavujú základné východiská k riešeniu akéhokoľvek sporu. Pýcha a snaha presadzovať vlastné ego za každú cenu sú v tomto smere najväčšou prekážku.

Autor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Použitá literatúra:

BÁRÁNY, E. a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011, 433 s.

KROPAJ, M. Ešte raz aj o našom práve a tvorbe : o generáciu mladším pohľadom. In: Kultúra. Roč. 14, 2011, č. 9, s. 10-11

KROPAJ, M. Potreba interdisciplinárnosti v súkromnom práve po roku 1989 – hľadanie inšpirácie? : (historickoprávna a filozofická štúdia). In: Teoretické úvahy o práve. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009, 13 s.

ŠVIDROŇ, J. Alternatívny pohľad na „súkromné právo“ po dvadsiatich rokoch prác na novej kodifikácii občianskeho práva v Slovenskej republike. – An alternative view on „private“ law after twenty yers of work on a new codification of civil law in the Slovak Republik. Summary in English. In Days of law – 2010 – 1. ed., Brno: Masaryk Universily, 2010.

ŠVIDROŇ, J. Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva / Ján Švidroň. In: Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. a 24.11.2006 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave / [zostavovateľ zborníka: Natália Štefanková]. – Žilina : Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 2007, s. 70-81.

ŠVIDROŇ, J. Mravné dimenzie občianskeho práva. In: Tradice a inovace v občanském právu : sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007 / [editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká]; [recenzenti: Jan Dvořák, Jiří Spáčil]. – Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 19-40.

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články