Koktail

Právnické okienko: Daň z nehnuteľností v Piešťanoch a v Kocuriciach

By 10. januára 2012No Comments

Právna úprava dane z nehnuteľností má svoj všeobecný základ vo viacerých právnych predpisoch. Podrobnosti o podmienkach určovania a vyberania tejto dane v našom meste sa nachádzajú vo všeobecne záväznom nariadení mesta Piešťany č. 7/2010 o dani z nehnuteľností (ďalej aj „VZN“).

[singlepic id=23036 w=320 h=240 float=right]Táto daň zahŕňa daň z pozemkov, stavieb a bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Výnos z dane vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúceho sa k týmto daniam sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.

Daňovník (najčastejšie vlastník) je povinný podať daňové priznanie na príslušných tlačivách do 31. 1. bežného zdaňovacieho obdobia na Mestskom úrade v Piešťanoch. Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane platobným výmerom a zašle daňovníkovi do vlastných  rúk.

Zákon v prílohe určuje pre účely daňovej povinnosti hodnotu (v eurách) jednotlivých druhov pozemkov na Slovensku za m2. Ročná sadzba dane sa určuje v percentuálnej výške z hodnoty jednotlivých druhov pozemkov.

Výška dane zo stavieb určených na bývanie a bytov sa na základe rozhodnutia mestských poslancov oproti roku 2011 zvýšila o takmer 50 %. Pre úplnosť treba dodať, že sa výška tejto dane viac rokov nemenila.

Ročná sadzba dane zo stavieb v katastrálnom území Piešťany za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bola zvýšená pri stavbách určených na bývanie a drobných stavbách, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu z pôvodných 0,20 eura na 0,29 eura a v k. ú. Kocurice z pôvodných 0,15 eura na 0,20 eura.

Ročná sadzba dane z bytov v k. ú.. Piešťany a k. ú. Kocurice za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu bola zvýšená z pôvodných 0,2 eura na 0,29 eura a v k. ú. Kocurice o 5 centov.

VZN umožňuje aj oslobodenie od platenia týchto daní. Úplné oslobodenie sa vzťahuje na cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a tiež na stavby zdravotníckych zariadení poskytujúce nepretržitú zdravotnícku starostlivosť.

Správca dane poskytne zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % z ročnej dane z nehnuteľností na pozemky, stavby a byty určené na bývanie, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia na ich osobnú potrebu, resp. ak tieto stavby a byty slúžia na ich trvalé bývanie.

Správca dane poskytne zníženie dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo výške 50 % z ročnej dane vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Správca dane poskytne 50 % úľavu z ročnej dane z bytov na ulici Orviská cesta.

Zákon o miestnych daniach osobitne upravuje podávanie daňového priznania pri nehnuteľnostiach, ktoré sú v bez­podielovom spoluvlastníctve manželov. Ak pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v takomto prípade daňové priznanie podáva jeden z manželov. V prípade, že niektorý z manželov má nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, predmetné zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa vzťahuje na celú nehnuteľnosť.

Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňového zníženia predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia, inak sa zníženie neposkytne.

Daňovník, u ktorého daňová povinnosť trvá z predchádzajúcich období a k 1. januáru 2012 nedošlo k zmenám skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane, daňové priznanie nepodáva.

Autor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Použité pramene:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 7/2010 o dani z nehnuteľností.

Z. č. 582/2004 Z. z. o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PAULÍČKOVÁ, A. Priame dane v Slovenskej republike. Bratislava: EUROUNION, 2008, 138 s.

www.piestany.sk

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972