Connect with us

Koktail

Právnické okienko: Čistenie chodníkov v zimnom období

Published

on

Snaha o zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev na území Piešťan upravuje všeobecne záväzné nariadenie  mesta Piešťany č. 4/2000 o čistote mesta (ďalej aj „VZN“). V zimnom období sa vynára množstvo otázok súvisiacich s povinnosťou zabezpečovať riadne a včas čistotu chodníkov, určením zodpovednosti konkrétneho subjektu za prípadný úraz a miery jeho zavinenia.

[singlepic id=24470 w=320 h=240 float=left]Mesto Piešťany vo svojom VZN veľmi podobne ako aj iné mestá na Slovensku rieši túto problematiku v prvom rade výhodne vo svoj prospech, pričom vychádza zo zákonnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o pozemných komunikáciách (ďalej aj „cestný zákon“).

VZN výslovne ustanovuje povinnosť vlastníka, správcu nehnuteľnosti hraničiacej s cestou alebo miestnou komunikáciou v zastavanej časti mesta zabezpečiť, aby priľahlý chodník bol riadne a včas čistený.

Povinnosť zabezpečovať čistotu chodníka sa vzťahuje na celú jeho šírku (a to bez ohľadu na jeho povrchovú úpravu, včítane prípadného pruhu cestnej zelene), ktorá slúži výhradne chôdzi, alebo súčasne ako zastávka verejnej hromadnej dopravy. Keď je na chodníku povolené státie vozidiel vyznačených príslušnou dopravnou značkou, platí povinnosť čistiť chodník len v šírke vyhradenej pre chodcov.

Čistením chodníka sa podľa VZN „rozumie zabezpečenie jeho schodnosti bezodkladným odstraňovaním závad, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, náľadím alebo snehom. Vykonáva sa zametaním, umývaním, odstraňovaním blata, buriny, odpadov a iných nečistôt, odpratávaním snehu a posýpaním náľadia zdrsňujúcimi hmotami (nie je dovolené používať soľ, škvaru a popol).“ Čistenie musí byť ukončené najneskôr do 8. 00 hodiny rannej, podľa potreby zvlášť v zimnom období pri snežení a výskyte náľadia, musí byť čistenie vykonávané opätovne.

Nečistoty a sneh z chodníkov je zakázané zmetať, resp. zhŕňať na vozovku, pričom sneh sa ponechá na hromadách na okraji chodníka pokiaľ to dovoľuje jeho šírka, pričom nesmie byť sťažená jeho nakládka prihrnutím k stromu alebo stĺpom a pod., nesmú byť zatarasené priechody cez komunikácie, príchody a vjazdy do budovy a prístupy k pouličným zariadeniam (kanalizácia, technologické kanály a pod.). Na chodníkoch používaných ako nástupištia verejnej hromadnej dopravy je zakázané hromadiť sneh spôsobom, ktorý by znemožnil výstup i nástup do hromadných dopravných prostriedkov.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

V prípade bytových domov je situácia v porovnaní s rodinnými domami komplikovanejšia s ohľadom na väčší počet zúčastnených subjektov vlastniacich byty a nebytové priestory v bytovom dome a tiež tomu zodpovedajúcemu množstvu spoluvlastníkov pozemku. Azda aj preto zodpovednosť v bytových domoch VZN nerieši. V individuálnom prípade vzniku úrazu treba skúmať a hľadať konkrétny subjekt zodpovednosti.

Buď je za priľahlé chodníky zodpovedné spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, teda v prípade, že si bývalí nájomníci byty odkúpili do svojho súkromného vlastníctva a spravujú si teraz spoločné veci sami, alebo to môže byť v prípade družstevných bytov bytové družstvo. V tom prípade však možno predpokladať, že bytové družstvo ako vlastník bytu v domovom poriadku upraví povinnosti nájomcu bytu. Čistenie je realizované buď priamo podľa určeného rozpisu služieb, domového poriadku, alebo prostredníctvom určených osôb (domovníkov, upratovačiek a pod.). Nie je vylúčené ani zabezpečenie čistoty chodníka prostredníctvom súkromných spoločností.

V Českej republike bola tzv. chodníkovou novelou zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v roku 2009 prenesená zodpovednosť za stav chodníkov z majiteľov priľahlých pozemkov priamo na vlastníkov chodníkov, teda väčšinou mestá a obce. Ako by sa k podobnému návrhu postavila slovenská verejnosť?

Po skúsenosti z ČR je zrejmé, že mestá a obce buď nemajú na zabezpečenie novej povinnosti peniaze alebo čas, prípadne v dôsledku kombinácie obidvoch faktorov nie je čistenie chodníkov zabezpečované. V dôsledku toho sa úmerne zvyšuje riziko úrazu osôb. V každom prípade rovnaká zmena zákona ako v ČR by rozhodne mala negatívny vplyv na rozpočty jednotlivých miest a obcí, ktoré by museli vynakladať na udržiavanie čistoty finančné prostriedky obyvateľov mesta.

Treba sa zamyslieť nad tým, či je správne, aby zodpovednosť za prípadnú škodu niesol vlastník priľahlého pozemku, alebo je treba zodpovednosť preniesť na vlastníka chodníka. Rovnako ako pri riešení každého právneho problému treba aj pri tomto uvažovať v prvom rade nad hodnotami, ktoré chceme chrániť a z hodnotového hľadiska k právnemu problému aj zaujať stanovisko.

Autor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Použité pramene:

VZN Obce Piešťany č. 4/2000 v znení neskoršej novely 26/2008.

Z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Z. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Odporúčaná literatúra k príspevku:

KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011, s. 239-254.

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články