Koktail

Právnické okienko: Čistenie chodníkov v zimnom období

By 17. januára 2012No Comments

Snaha o zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev na území Piešťan upravuje všeobecne záväzné nariadenie  mesta Piešťany č. 4/2000 o čistote mesta (ďalej aj „VZN“). V zimnom období sa vynára množstvo otázok súvisiacich s povinnosťou zabezpečovať riadne a včas čistotu chodníkov, určením zodpovednosti konkrétneho subjektu za prípadný úraz a miery jeho zavinenia.

[singlepic id=24470 w=320 h=240 float=left]Mesto Piešťany vo svojom VZN veľmi podobne ako aj iné mestá na Slovensku rieši túto problematiku v prvom rade výhodne vo svoj prospech, pričom vychádza zo zákonnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o pozemných komunikáciách (ďalej aj „cestný zákon“).

VZN výslovne ustanovuje povinnosť vlastníka, správcu nehnuteľnosti hraničiacej s cestou alebo miestnou komunikáciou v zastavanej časti mesta zabezpečiť, aby priľahlý chodník bol riadne a včas čistený.

Povinnosť zabezpečovať čistotu chodníka sa vzťahuje na celú jeho šírku (a to bez ohľadu na jeho povrchovú úpravu, včítane prípadného pruhu cestnej zelene), ktorá slúži výhradne chôdzi, alebo súčasne ako zastávka verejnej hromadnej dopravy. Keď je na chodníku povolené státie vozidiel vyznačených príslušnou dopravnou značkou, platí povinnosť čistiť chodník len v šírke vyhradenej pre chodcov.

Čistením chodníka sa podľa VZN „rozumie zabezpečenie jeho schodnosti bezodkladným odstraňovaním závad, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, náľadím alebo snehom. Vykonáva sa zametaním, umývaním, odstraňovaním blata, buriny, odpadov a iných nečistôt, odpratávaním snehu a posýpaním náľadia zdrsňujúcimi hmotami (nie je dovolené používať soľ, škvaru a popol).“ Čistenie musí byť ukončené najneskôr do 8. 00 hodiny rannej, podľa potreby zvlášť v zimnom období pri snežení a výskyte náľadia, musí byť čistenie vykonávané opätovne.

Nečistoty a sneh z chodníkov je zakázané zmetať, resp. zhŕňať na vozovku, pričom sneh sa ponechá na hromadách na okraji chodníka pokiaľ to dovoľuje jeho šírka, pričom nesmie byť sťažená jeho nakládka prihrnutím k stromu alebo stĺpom a pod., nesmú byť zatarasené priechody cez komunikácie, príchody a vjazdy do budovy a prístupy k pouličným zariadeniam (kanalizácia, technologické kanály a pod.). Na chodníkoch používaných ako nástupištia verejnej hromadnej dopravy je zakázané hromadiť sneh spôsobom, ktorý by znemožnil výstup i nástup do hromadných dopravných prostriedkov.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

V prípade bytových domov je situácia v porovnaní s rodinnými domami komplikovanejšia s ohľadom na väčší počet zúčastnených subjektov vlastniacich byty a nebytové priestory v bytovom dome a tiež tomu zodpovedajúcemu množstvu spoluvlastníkov pozemku. Azda aj preto zodpovednosť v bytových domoch VZN nerieši. V individuálnom prípade vzniku úrazu treba skúmať a hľadať konkrétny subjekt zodpovednosti.

Buď je za priľahlé chodníky zodpovedné spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, teda v prípade, že si bývalí nájomníci byty odkúpili do svojho súkromného vlastníctva a spravujú si teraz spoločné veci sami, alebo to môže byť v prípade družstevných bytov bytové družstvo. V tom prípade však možno predpokladať, že bytové družstvo ako vlastník bytu v domovom poriadku upraví povinnosti nájomcu bytu. Čistenie je realizované buď priamo podľa určeného rozpisu služieb, domového poriadku, alebo prostredníctvom určených osôb (domovníkov, upratovačiek a pod.). Nie je vylúčené ani zabezpečenie čistoty chodníka prostredníctvom súkromných spoločností.

V Českej republike bola tzv. chodníkovou novelou zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v roku 2009 prenesená zodpovednosť za stav chodníkov z majiteľov priľahlých pozemkov priamo na vlastníkov chodníkov, teda väčšinou mestá a obce. Ako by sa k podobnému návrhu postavila slovenská verejnosť?

Po skúsenosti z ČR je zrejmé, že mestá a obce buď nemajú na zabezpečenie novej povinnosti peniaze alebo čas, prípadne v dôsledku kombinácie obidvoch faktorov nie je čistenie chodníkov zabezpečované. V dôsledku toho sa úmerne zvyšuje riziko úrazu osôb. V každom prípade rovnaká zmena zákona ako v ČR by rozhodne mala negatívny vplyv na rozpočty jednotlivých miest a obcí, ktoré by museli vynakladať na udržiavanie čistoty finančné prostriedky obyvateľov mesta.

Treba sa zamyslieť nad tým, či je správne, aby zodpovednosť za prípadnú škodu niesol vlastník priľahlého pozemku, alebo je treba zodpovednosť preniesť na vlastníka chodníka. Rovnako ako pri riešení každého právneho problému treba aj pri tomto uvažovať v prvom rade nad hodnotami, ktoré chceme chrániť a z hodnotového hľadiska k právnemu problému aj zaujať stanovisko.

Autor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Použité pramene:

VZN Obce Piešťany č. 4/2000 v znení neskoršej novely 26/2008.

Z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Z. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Odporúčaná literatúra k príspevku:

KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011, s. 239-254.

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972