Connect with us

Koktail

„El Niňo – Ježiško“ prichádza alebo ako ovplyvňujú klímu lokálne javy

Published

on

Téme atmosféricko – oceánskeho javu El Niňo – po španielsky chlapec alebo aj Ježiško, sa príhodne v predvianočnom období venoval na svojej prednáške v stredu 16. decembra v klube AkSen meteorológ a klimatológ Štefan Škulec. Hovoril o príčinách, priebehu ale aj dôsledkoch tohto javu, ktorý sa objavuje s periódou 2 – 7 rokov v Tichom oceáne, vrcholí v období Vianoc a narušuje významne priebeh počasia v globálnom meradle, a tak pravdepodobne aj v našom regióne. Prichádza aj v roku 2015 a podľa intenzity sa javí byť najsilnejším počas posledných 50-tich rokov.

EL Ňino - Škulec 002Návštevníci prednášky sa okrem iného dozvedeli, že v súčasnosti vrcholí v Tichom oceáne aktuálne El Niňo, ktoré sa svojou intenzitou radí medzi najsilnejšie za posledných aspoň 50 rokov. Predchádzajúce El Niňo bolo v rokoch 2009 – 10. „V pamäti našej generácie je ešte El Niňo z rokov 1997 – 8, ktoré bolo veľmi silné a malo mimoriadnu mediálnu odozvu,“ vysvetlil bývalý riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu a súčasný predseda Seniorského parlamentu v Piešťanoch.

El Niňo 1997-8 mal devastačné účinky v mnohých častiach sveta. Sucho v západnej časti Tichého oceánu negatívne ovplyvnilo efekty poľnohospodárstva na ostrovoch, Filipínach a v Indonézii. Iniciovalo lesné požiare a zdravotné problémy obyvateľstva. Sucho postihlo Guayanu a severovýchodnú Brazíliu. Silné dažde spôsobili povodne v južnej Brazílii, Paraguaji, Uruguaji v Argentíne. Lejakmi trpeli aj pobrežné oblasti Peru a Ecuadora. Peruánska vláda odhadla straty, spôsobené El Niňom na 3.5 miliardy USD. Silné dažde a povodne sa vyskytli aj vo východnej Afrike. Extrémne zrážky a povodne postihli aj povodie rieky Jang-c- tiang v Číne. NOAA (Meteorologická služba USA) odhadla, že celkové priame ekonomické straty, spôsobené El Niňom 1997/1998 boli 34 miliárd USD. Straty na životoch boli odhadnuté na 24 000 osôb.


EL Ňino - Škulec 004


Jav El Niňo začína obvykle v polovici roku tým, že v centrálnej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu dochádza k veľkoplošnému vzostupu teploty povrchovej vody. Vrcholí počas novembra až januára nasledujúceho roku a končí v priebehu prvej polovice roku. Opakuje sa s periodicitou 2 až 7 rokov a je prejavom medziročnej dlhodobej premenlivosti klimatického systému.

Názov El Niňo (v španielčine „chlapček“ alebo aj Ježiško) bol prvý-krát použitý v 19. storočí rybármi v Peru a Ecuadore. Označovali týmto názvom výskyt nezvykle teplej vody pri pobreží Peru a Ecuadoru, ktorý redukoval ich výlovy a vrcholil na prelome roku, o období Vianoc – sviatku narodenia Krista. Rybári pozorovali lokálny efekt pri pobreží a netušili, že je prejavom javu, ktorý zasahuje veľké plochy Tichého oceánu a následne má aj globálne dôsledky.

Počas El Niňa, teplá voda v centrálnom a východnom Tichom oceáne spôsobuje ohrev a výstupné prúdenie vzduchu, následne oteplenie vzduchu, tvorbu oblačnosti a zrážky. V západnej časti oceánu sa realizuje ochladenie vody a opačné trendy vo vývoji vývoja počasia. Normálny stav počasia je zrušený a vznikajú poruchy.


EL Ňino - Škulec 008Veľkosť a rozsah zmien v atmosférickej cirkulácii, spojených s El Niňom sú tak silné, že sa šíria až za hranice Tichého oceánu. Suchšie zimy sú pozorované v juhovýchodnej Afrike a v severnej Brazílii. Vlhkejšie počasie je pozorované pozdĺž východného pobrežia USA a na západnom pobreží Latinskej Ameriky. Časti východnej Afriky majú nadnormálne zrážky.

„Je však potrebné zdôrazniť, že toto sú typické efekty, ale nie predpoveď. Konkrétne efekty závisia od intenzity a časového výskytu konkrétneho El Niňa. Tieto efekty ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú klímu a počasie v globálnom alebo regionálnom meradle,“ upozornil prednášajúci.

Komplexný jav ENSO má tri fázy: El Niňo – teplá fáza, La Niňa (v španielčine „dievča“) – studená fáza a neutrálny stav. Údaje o výskyte javov El Niňo a La Niňa ale naznačujú, že globálne otepľovanie sa prejavuje aj na frekvencii ich výskytu. Za posledných niekoľko dekád je výskyt El Niňa častejší a výskyt La Niňy zriedkavejší.

Jav ENSO (El Niňo a La Niňa) vzniká vo vnútri klimatického systému, ale klimatický systém aj ovplyvňuje. El Niňo zvyšuje priemernú globálnu povrchovú teplotu Zeme a La Niňa klimatický systém ochladzuje. Tento jav je dokumentovaný na obrázku na ďalšej strane, ktorý zobrazuje odchýlky globálnej priemernej teploty za obdobie 1950 – 2012. Jedná sa o odchýlky od priemernej hodnoty za obdobie 1960 – 1990.

EL Ňino - Škulec 006Ovplyvňovanie priemernej globálnej teploty javom ENSO je mimoriadne zaujímavý jav, pretože ENSO neovplyvňuje vonkajšie energetické vstupy do globálneho klimatického systému, ale má vplyv na prerozdelenie tokov energie vo vnútri systému. V rôznych fázach javu ENSO sa len mení plocha a rozmiestnenie teplejšej a chladnejšej vody na povrchu oceán. V súčasnosti je intenzívne monitorovaný v regionálnom a aj globálnom meradle. Monitorujú sa meteorologické a oceánografické parametre v atmosfére a v oceáne. V regionálnom meradle sa používajú pozorovacie systémy, prevádzkované národnými hydrometeorologickými službami. Globálny charakter majú najmä satelitné pozorovania.

Systémy pre monitorovanie stavu oceánu a El Niňa poskytujú v reálnom alebo v približne reálnom čase dáta o stave oceánu. Tieto dáta sú základom pre produkovanie predpovedí El Niňa.

Prvá úspešná predpoveď El Niňa bola uskutočnená v roku 1986 pri predpovedaní El Niňa 1987-8. Predpovedanie priebehu El Niňa uľahčuje skutočnosť, že sa vyskytuje v nepravidelných cykloch. Ak sme schopní charakterizovať priebeh a dôsledky jedného cyklu, možno predpovedať očakávané udalosti. Perióda týchto cyklov je však veľmi premenlivá a navzájom odlišné sú aj časový vývoj a intenzita jednotlivých javov v každom cykle. Každé El Niňo je iné ako ostatné. Základom dobrej predpovede je kvalitný pozorovací systém v tropickom Tichom oceáne, ktorý identifikuje v oceáne a atmosfére vývojové trendy, smerujúce k El Niňu.

EL Ňino - Škulec 007Výskum javu ENSO otvoril cestu k štúdiu celej kategórie podobných cyklických javov, ktoré existujú v rámci globálneho klimatického systému. Pre tieto javy je typická vzájomná previazanosť buď len v rámci atmosféry, alebo aj v rámci atmosféry a oceánu. Táto previazanosť sa odborne nazýva „teleconnections“ a hrá významnú úlohu pri pochopení fungovania klimatického systému.

Medzi tieto javy patrí Severoatlantická oscilácia (NAO), Arktická oscilácia (AO), Antarktická oscilácia (AAO), Tichooceánska dekádna oscilácia (PDO), atď. Doteraz nám však chýba teoretické vysvetlenie fungovania týchto javov a ich vzájomných interakcií.

Štúdium týchto systémov umožní v budúcnosti lepšie pochopiť fungovanie klimatického systému a produkovať kvalitné sezónne predpovede vývoja počasia. Pochopenie fungovania a vzájomných súvislostí celej hierarchie variabilít, ktoré sa vyskytujú v rámci klimatického systému prinesie pravdepodobne aj nové pohľady na budúci vývoj klimatického systému a aj problematiku globálneho otepľovania.

„Štefan Škulec vo svojej prednáške opäť potvrdil, že dokáže spojiť vedeckú erudíciu s talentom vysvetliť laikom zložité fyzikálne javy,“ vyjadril sa pochvalne o podujatí jeden z návštevníkov.

-red/J. Rais-, Zdroj: prezentácia Š. Škulca, foto: J. Rais

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články