Čo znamená dodávateľ poslednej inštancie

4. apríla 2012 Off Od

Mnohí z vás si možno pri úvahe nad zmenou dodávateľa energie často kladú otázku: „Je síce lacnejší, ale čo keď mi jedného dňa prestane dodávať energiu?“ Táto otázka je namieste, veď okolo nás firmy vznikajú, zanikajú a navyše „kríza“… Samozrejme, aj na takéto možnosti sa myslelo v Zákone o energetike.

[singlepic id=25027 w=320 h=240 float=right]Dňa 1. apríla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o energetike, ktorá prináša novú úpravu týkajúcu sa dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je držiteľ povolenia na dodávku elektriny (plynu), ktorý dodáva elektrinu (plyn) koncovým odberateľom elektriny (plynu), ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dodávateľ poslednej inštancie povinný zabezpečiť dodávku elektriny alebo plynu v zákonom stanovených situáciách. Týmito situáciami sú tie situácie, v ktorých dodávateľ elektriny alebo plynu stratí v priebehu výkonu činnosti povolenie alebo možnosť uskutočňovať dodávku elektriny alebo plynu odberateľom, pričom títo odberatelia nemajú ku dňu prerušenia alebo ukončenia činnosti dodávateľa zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie je v týchto situáciách povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom najviac po dobu troch mesiacov. Kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie a rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie pre dané územie stanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Prakticky ide o stanovenie dodávateľa poslednej inštancie úradom. Úrad určil ako posledné inštancie pôvodných dodávateľov, a to ZSE Energia, a.s., SSE, a.s. a VSE, a.s., ktorí sú povinní dodávať elektrinu, a SPP, a.s. dodávať plyn. Každý z dodávateľov poslednej inštancie má vypracovaný cenník podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Zánik dodávky poslednej inštancie

Dodávka poslednej inštancie zaniká buď uplynutím troch mesiacov, alebo uzavretím riadnej zmluvy o dodávke elektriny zo strany odberateľa elektriny pred uplynutím tejto lehoty. Počas doby trvania dodávky poslednej inštancie má odberateľ elektriny právo uzatvoriť riadnu zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny poslednej inštancie alebo má právo zvoliť si iného nového dodávateľa elektriny, s ktorým uzatvorí riadnu zmluvu o dodávke elektriny. V prípade, že ku dňu skončenia dodávky poslednej inštancie nebude mať odberateľ elektriny uzatvorené všetky potrebné zmluvy nevyhnutné na dodávku elektriny do jeho odberného miesta, bude sa jeho odber elektriny považovať po tomto dni za neoprávnený odber elektriny a PDS má právo na základe žiadosti dodávateľa elektriny poslednej inštancie ukončiť distribúciu elektriny do tohto odberného miesta.

Všetko v jednej vete

Úlohou dodávateľa poslednej inštancie je zabezpečiť dodávku energie v prípade, keď pôvodný dodávateľ zlyhá, a teda dodávať energiu namiesto neho.

Zdroj: www.energozona.sk