Connect with us

Koktail

Čo ponúkajú základné školy svojim žiakom?

Published

on

Začiatkom februára (10. a 11. 2.) budú v Piešťanoch prebiehať zápisy do základných škôl. Rodičia budúcich prvákov, ktorí do konca augusta 2012 dovŕšia vek 6 rokov môžu školu pre svoje dieťa vybrať. Prečítajte si, čo jednotlivé školy ponúkajú:

[singlepic id=24620 w=320 h=240 float=right]ZŠ Brezová

– vyučovanie v modernom, vyučovacom prostredí

– vyučovanie cudzieho jazyka od I. ročníka

– pre chlapcov štúdium v športových hokejových triedach

– štúdium s využitím informačných technológií (počítače, internet)

– výuka v triedach sprostredkovaná IKT (dataprojektory, notebooky)

– spolupráca s jazykovou školou

– školský klub s pestrou krúžkovou činnosťou a výborné

– stravovanie vo vynovenej školskej jedálni

– korčuľovanie na zimnom štadióne

– absolvovanie plaveckého výcviku a školy v prírode

– pomoc školského psychológa

– zubná ambulancia v budove školy

Kontakt: tel. 033/7623307 e-mail: zsbrezapy@gmail.com www.zsbrepy.edupage.sk

[singlepic id=24624 w=320 h=240 float=right]ZŠ F. E. Scherera

– vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými pedagógmi už od 1. ročníka,podľa záujmu detí (anglický, nemecký jazyk)

– prácu s počítačom v kvalitne vybavenej učebni s datavideoprojektorom a interaktívnou tabuľou už od 1. ročníka,

– dve moderné telocvične a multifunkčné ihrisko,

– školský klub detí s pestrou záujmovou činnosťou,

– školskú psychologičku a špeciálnych pedagógov,

– možnosť plaveckého a lyžiarskeho výcviku, korčuľovania, školy v prírode, – zapájame sa do projektov: Škola podporujúca zdravie, Infovek a ďalších,

– na I. stupni uplatňujeme prvky daltonskej školy (individuálna práca žiakov, sloboda, zodpovednosť, vlastné tempo, demokratické riadenie, pozitívne vzťahy, osobná skúsenosť, samostatná činnosť)

– pripravujeme imatrikuláciu prvákov, dostávajú počítač a tlačiareň do triedy,

– vydávame školský časopis Kométa

– deti majú možnosť navštevovať krúžkyna škole i v školskom stredisku záujmovej činnosti a rozvíjať svoje záľuby v krúžkoch: zabavme sa s matematikou, práca s počítačom, konverzácie v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku, slovenčina hrou, turistickom, aranžérskom, pohybových hrách, varení, modernom tanci, výtvarnom, futbalovom, basketbalovom, tenisovom, volejbalovom, priateľov detskej knihy, žurnalistickom a ďalších podľa záujmu detí.

Kontakt: tel. č. 033/7725836 e-mail: riaditelka@9zspn.sk www.9zspn.edupage.org

[singlepic id=24622 w=320 h=240 float=right]ZŠ Hulobyho

– škola v areáli parkového typu po komplexnej rekonštrukcii

– vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými učiteľmi

– krúžky anglického poprípade nemeckého jazyka od 1. ročníka

– bohatá krúžková činnosť (počítače, šport, umenie)

– k dispozícii telocvičňa s novou palubovkou, multifunkčné ihrisko, atletický areál

– školský klub detí s pestrou záujmovou činnosťou

– účasť detí na plaveckom a lyžiarskom výcviku a v škole prírody

– školského psychológa, práca s integrovanými žiakmi a individuálny prístup

– zubnú ambulanciu v budove školy

– sme zapojení do projektov Zdravá škola, Otvorená škola a Škola – priateľská k deťom, UNICEF, Modernizácia vzdelávania, Modrá voda

– špeciálne učebne fyziky, chémie, biológie, špeciálnu učebňu na 1. stupni, jazykové laboratórium, – počítačovú učebňu – všetky vybavené modernými informačnými technológiami

– na našej internetovej stránke www.zsholubyho.sk je možnosť stiahnuť si vstupný dotazník

Kontakt: tel. č. 033/76 265 96 e-mail: zsholubyho@misnet.sk www.zsholubyho.sk

[singlepic id=24623 w=320 h=240 float=right]ZŠ Mojmírova

– vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka: anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk – podľa záujmu žiakov

– vyučovanie s využitím informačných technológií – počítače, internet, interaktívne tabule

– pomoc školského psychológa

– činnosť školského klubu až do 17:00 h

– pestrú činnosť v záujmových krúžkoch

– možnosť žiakov zapájať sa do predmetových olympiád a rôznych súťaží

– absolvovanie plaveckého výcviku, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode

– exkurzie, výlety, koncerty, divadelné predstavenia

– environmentálne aktivity

– výborné podmienky na športové aktivity – multifunkčné ihrisko, športový areál

– kvalitné a chutné stravovanie v školskej jedálni

Kontakt: tel. č. 033/7735211 e-mail: skola@zsmojmirovapy.edu.sk www.zsmojmirova.sk

[singlepic id=24621 w=320 h=240 float=right]ZŠ sv. Márie Goretti

– školskú kaplnku, školské stredisko záujmovej činnosti, školský klub detí, školskú stravovňu.

– profesionálny a ľudský prístup učiteľov, v ktorých záujme je osobnostný rozvoj dieťaťa v prirodzenom a pokojnom výchovnovzdelávacom procese.

– vyučovanie: anglického jazyka od prvého ročníka, nemeckého jazyka od šiesteho ročníka

– záujmové krúžky: dramatický, spevácky, tanečný, čitateľský, krúžok ANJ, zborový spev, internet, – športové krúžky, cvičenia z matematiky a slovenského jazyka, praktický vševed, rétorika a žurnalistika

– žiaci sa pravidelne zúčastňujú športových, vedomostných súťaží a olympiád, na ktorých dosahujú výborné výsledky

– pravidelne organizujeme imatrikuláciu prváčikov, školský jarmok, mikulášske posedenie, vianočnú akadémiu, jasličkovú pobožnosť, školský ples, karneval, Deň matiek, Deň detí…

– každoročne organizujeme na prvom stupni školu v prírode, plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik na druhom stupni

– svojim žiakom umožňujeme zúčastniť sa nezvyčajných výchovno-vzdelávacích exkurzií nielen na Slovensku ale i v zahraničí

– deti prežijú nezabudnuteľné školské chvíle v rodinnej atmosfére a vám milí rodičia vopred ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorú oceníme vzájomnou spoluprácou a vytvoríme čo najlepšie podmienky pre plnohodnotný vývoj vášho dieťaťa

Kontakt: tel. č. 033/7621092 e-mail: riaditel@czs-py.edu.sk www.czs-py.edu.sk 

[singlepic id=24626 w=320 h=240 float=right]ZŠ Vajanského

– vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (AJ, NJ, RJ – podľa záujmu)

– plavecký, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie, školu v prírode, multifunkčné ihrisko

vyučovanie s využitím informačno – komunikačných technológií (PC, videoprojektor, interaktívna tabuľa),

pomoc školského psychológa

činnosť v záujmových útvaroch

– školské stravovanie

– stomatologická ambulancia v budove školy

– zaujímavá činnosť školského klubu do 17.00 h v úzkej spolupráci s MsK

Kontakt: tel. č. 0337726092, 0915877093 www.zsmrspy.edu.sk

-inf-


Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články