Akti­visti pra­cujú na pro­jekte dopl­n­ko­vej ekonomiky

24. októbra 2012 Off Od

Odbor­níci z radov dob­ro­voľ­ní­kov rea­gujú na spoločensko-ekonomickú situ­áciu a pra­cujú na zave­dení komu­nitnej peňažnej plat­formy a on-line sociálno-hospodárskej siete. Pro­jekt s náz­vom Glote koor­di­nuje občian­ske zdru­že­nie Sieť Dobra. Jeho členo­via ohlá­sili pro­jek­tový zámer v júli 2012.

[singlepic id=36682 w=520 h=340 float=center]

 

„Pro­jekt Glote v spo­jení s EKO ban­kou pri­náša poten­ciál na zmier­ne­nie dopadu krízy glo­bál­nej eko­no­miky na bež­ných ľudí. Umožní komu­ni­tám zvý­šiť svoju sebes­tač­nosť, koor­di­no­vať svoje akti­vity a pris­pie­vať tak k zlep­šo­va­niu kva­lity života,“ povedal Ľubo­mír Har­ma­nov­ský, koor­di­ná­tor a správca OZ Sieť Dobra.

Rie­še­nie bude obsa­ho­vať soft­ware na spô­sob sociál­nej siete s dopl­n­ko­vými eko­no­mic­kými fun­kciami, trhom práce, nástrojmi na roz­voj komu­nít a vzá­jom­ným kre­dit­ným sys­té­mom. V rie­šení sú zahr­nuté aj mož­nosti pre ľudí s obme­dzeným prí­stu­pom k počí­ta­čom.

Dob­ro­voľ­níci za pomoci mini­mál­nych nákla­dov vyro­bili pro­to­typ webo­vej apli­ká­cie a pri­pra­vujú vývoj pro­dukč­nej verzie. Zámerom pro­jektu je umož­niť komu­ni­tám si v čase krízy zabez­pe­čiť navzá­jom svoje potreby v rámci dostup­ných zdro­jov a posta­rať sa o aj o eko­no­micky neak­tív­nych.

Cieľom je odo­mknúť nevy­užitý poten­ciál neza­mest­na­ných, dôchod­cov, oži­viť svoj­po­mocné rie­še­nia komu­nít a zní­žiť tak závis­losť na sociál­nych služ­bách štátu alebo obcí. Po ukon­čení vývoja pro­dukč­nej ver­zie bude zve­rej­nené celé rie­še­nie for­mou otvo­re­ného zdro­jo­vého kódu.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ha50y5YQlI8[/youtube]

Text: Tlačová správa