2. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 5. februára v zasadacej miestnosti Úradu TTSK v Trnave o 13 hodine, bude mať na programe voľbu členov Rady TTSK, ako aj zriadenie jednotlivých komisií a voľby predsedov a podpredsedov komisií. Ďalšími bodmi budú aj stanovenie výšky odmien poslancom, členom Rady a predsedom a podpredsedom komisií a voľba hlavného kontrolóra TTSK.

Tu je celý program zasadnutia:
1. Návrh na uznesenie o zložení sľubu poslanca Ing. Józsefa Nagya
2. Návrh a voľba podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja
3. Návrh na zriadenie Rady Trnavského samosprávneho kraja a voľba jej členov z poslancov Trnavského samosprávneho kraja
4. Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
5. Návrh na stanovenie výšky odmien poslancom TTSK, členom Rady TTSK, predsedom a podpredsedom komisií Zastupiteľstva TTSK
6. Návrh členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra TTSK
7. Voľba hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja
8. Návrh na Úpravu Zmluvy o partnerstve medzi Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!), Nemecko ako vedúcim partnerom projektu a Trnavským samosprávnym krajom ako jedným z partnerov projektu „Predstavenie regionálnychenergetických koncepcií“ (CEP – REC) v rámci Operačného programu Stredná Európa
9. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK, týkajúcich sa neinvestičných projektov – rozvojových dokumentov regiónov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2012/01 a návrh na schválenie spolufinancovania projektov TTSK, týkajúcich sa neinvestičných projektov – rozvojových dokumentov regiónov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2013/01
10. Návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a financovanie projektov na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu pamäťových a fondových inštitúcií v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu, kód výzvy ROP – 3.1 – 2013/01
11. Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK n 1. polrok 2014
12. Rôzne
13. Interpelácie

Autor: Jozef Drahovský

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972