BlogyJozef Drahovský

Septembrové zasadnutie VÚC aj o príprave rozpočtu

By 9. septembra 2014No Comments

Budúci týždeň v stredu 17. septembra je naplánované 6. zasadnutie Trnavského samosprávneho kraja. V programe tohto zasadnutia je pre nás z Piešťan zaujímavých niekoľko bodov. Mňa zaujala hlavne informácia o rekonštrukcii mosta v Piešťanoch, ku ktorej budem mať určite niekoľko otázok.

[singlepic id=52041 w=320 h=240 float=right]Určite je dôležité podrobne si preštudovať aj plán rozpočtu a na základe aktuálneho plnenia a úprav navrhovaných predsedom TTSK skontrolovať, či sa uberá správnym smerom, či sú čerpania plánované tam, kde by sme to potrebovali. Nášho okresu a mesta sa týka ešte bod 3, kde je navrhnutý odpredaj pozemku pri Záhradníckej škole súkromnej osobe, a bod 4 – zoznam ponúkaných nehnuteľností na odpredaj, kde je veľa ponúk práve z Piešťan.

Program v bodoch:

1. Kontrola plnenia uznesení zo 4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK a z 5. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK

2. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2014 – marec 2015

3. Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 18. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“

4. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 19. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“

5. Prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške 10/16 k  pozemku parc. č. 1704  o výmere 101 m2 v k. ú. Dunajská  Streda

6. Úprava križovatky v obci Čierny Brod – vysporiadanie majetkových vzťahov

7. Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná-Holice – prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  v k.ú. Macov

8. Prevod telesa rozšírenej časti cesty č. III/0622 v k.ú. Sládkovičovo do vlastníctva TTSK

9. Návrh na schválenie Partnerskej dohody medzi Regionalentwicklung Vorarlberg eGen, Rakúsko ako  vedúcim partnerom projektu a Trnavským samosprávnym krajom ako jedným z partnerov projektu „Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov“  (CEC5)  v rámci Operačného programu Stredná Európa

10.  Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK týkajúcich sa projektov EÚ

11.  Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK

12.  Informácie

a)     Informácia o kontrole hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií  v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC

b)     Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – august 2014

c)     Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.06.2014

d)     Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2014 č. 2/2014

e)     Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2015-2017

f)      Informcácia o príprave obchodnej verejnej súťaže o prevode cenných papierov majoritného akcionára Trnavského samosprávneho kraja, v Nemocnici s poliklinikou Dunajská streda a.s., a v Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša Galanta a.s.

g)     Informácia o rekonštrukcii Krajinského mosta v Piešťanoch

h)     Informácia k rekonštrukcii ciest TTSK realizovaných v rámci Regionálneho operačného programu

i)      Informácia o vykonanej previerke Krajskou prokuratúrou Trnava

j)      Informácia o príprave  stredných škôl  a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja na školský rok 2014/2015

k)     Informácia o Integrovanom regionálnom operačnom programe

l)      Informácia o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EÚ

m)   Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK  a Úradu TTSK (ku dňu 15.08.2014)

n)     Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od augusta 2014 do októbra 2014

13.  Rôzne

14.  Interpelácie

 

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, alebo k spôsobu fungovania samosprávneho kraja, jeho financovania a zodpovedností, či by chcel dať nejaký podnet, presadiť niečo týkajúce sa kraja, alebo sa len „posťažovať“ (aj to môže pomôcť aspoň lokalizovať problém), tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský Foto: archív TTSK

REKLAMA

pnky_1-ab-contact-sept

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972