To sú niektoré z bodov 8. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, ktoré sa uskutoční v stredu 17. decembra 2014 v Trnave. Pre nás najcitlivejším bodom bude určite oficiálne zrušenie školského internátu a jedálne, a tým zaradenie Vily Löger, ako prebytočného majetku, do predaja formou obchodnej verejnej súťaže.

[singlepic id=60126 w=300 h=162 float=right]V 20. kole obchodnej verejnej súťaže, ktorá bude vyhlásená týmto zastupiteľstvom, je pod bodom č. 16 aj spomenutá vila s priľahlým pozemkom. Jedná sa o verejnú súťaž, kde kúpna cena nie je určená, navrhuje ju kupujúci. Zábezpeka, ktorá je zväčša 10 percent z ceny v znaleckom posudku, je pre tento bod 79 500 EUR. Ak v stredu odhlasujeme zaradenie tejto vily do verejného predaja, môže sa ktokoľvek, kto splní podmienky, prihlásiť a ponúknuť kúpnu cenu. Potom samozrejme bude znova na zastupiteľstve, či to za ponúkanú cenu povolí odpredať.

V rozpočte na rok 2015 je pre nás plánovaných 960 000 EUR ako investícia do opravy spodnej časti Krajinského mostu. Či sa táto investičná akcia bude realizovať závisí od dopravnej komisie, ktorá o tom bude rozhodovať budúci rok. Máme v nej zastúpenie aj z Piešťan, tak uvidíme ako to dopadne. V územnom pláne, ktorý sa pripravoval 4 roky, je pre nás zaujímavá časť o rozšírení cyklotrás. Čo sa týka dotácií, tak návrh je identický ako minulý rok. V kultúre, mládežníckych aktivitách, v sociálnej oblasti, v športe a aj v zdravotnom programe je zhodne v každom 25 000 EUR. Ďalším bodom, ktorý sa týka Piešťan je navrhovaný odpredaj časti pozemku pri hotelovej akadémii, ktorý bol ako prebytočný majetok ponúkaný na predaj. Lekáreň pri Váhu tam plánuje výstavbu ambulancií. Mňa osobne ešte zaujala a prekvapila informácia, že popri implementácii programu elektronizácie služieb VÚC, ktorá je financovaná z operačných programov a slúži občanom pre lepší prístup k informáciám, bude zriadené centrálne úložisko dát, ku ktorému budú mať samozrejme prístup aj poslanci. A k plnohodnotnému prístupu vraj potrebujeme nové technické zabezpečenie (notebooky a dátové pripojenia).

Celý program zasadnutia:

1.    Kontrola plnenia uznesení zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2.    Úprava rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2014 c. 4/2014
3.    Predaje prebytočného nehnuteľného majetku na základe 19. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
4.    Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. c. 1607/101 o výmere 13 m2  v k. ú. Skalica, kupujúcemu  Mesto Skalica
5.    Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 20. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
6.    Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve TTSK do správy DD a DSS pre dospelých Holíč
7.    Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN  c. 7/2006 v znení Dodatku č. 1:
a)    Výzva TTSK c. 1/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2015“;
b)    Výzva TTSK c. 2/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora činnosti mládežníckych aktivít v roku 2015“;
c)    Výzva TTSK c. 3/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“;
d)    Výzva TTSK c. 4/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“;
e)    Výzva TTSK c. 5/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2015“
8.    Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
9.    Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja c. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
10.    Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja c. 31/2014 o zrušení Školského internátu,  J. Zigmundíka  334/5, Vrbové  ako súčasť Strednej odbornej školy, J. Zigmundíka  334/5, Vrbové (materiál  c.  146/2014/08)
11.    Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja c. 32/2014 o zrušení Školského internátu,  Winterova 70, Pieštany ako súcast Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Námestie SNP 8, Pieštany a Školskej jedálne, Winterova 70, Pieštany ako súcast Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Námestie SNP 8, Piešťany
12.    Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja a Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja c. 33/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja
13.    Informácie
a)    Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2014 č. 3/2014
b)    Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.09.2014
c)    Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – november 2014
d)    Informácia o priebehu obchodnej verejnej sútaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode akcií emitentov Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s., a Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta a.s., ktorých majiteľom je Trnavský samosprávny kraj (materiál  c.  152/2014/08)
e)    Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2015
f)    Informácia o technickom zabezpečení pre členov Zastupiteľstva TTSK
g)    Informácia o vplyve bezplatného cestovného v železničnej doprave na prímestskú autobusovú dopravu v Trnavskom samosprávnom kraji
h)    Informácia – Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť“
i)    Informácia o uskutočnení podujatia „Deň študentstva“
j)    Informácia o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EÚ
k)    Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK  a Úradu TTSK (ku dnu 15.11.2014)
14.    Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017
15.    Rôzne
16.    Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, či by chcel dať nejaký podnet, presadiť niečo týkajúce sa kraja, alebo sa len “posťažovať” (aj to môže pomôcť aspoň lokalizovať problém), tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972