Connect with us

Blogy

Blog Petra Zemánka: Zabudnutý alebo prehliadaný odkaz Winterovcov ?

Published

on

Je mesto Piešťany pripravené čeliť očakávaným extrémnym povodňovým situáciám? Dokázalo by odolať napríklad historicky zdokumentovanej Palackého povodni na Váhu z roku 1813, alebo menej známym povodniam z konca 19.storočia, ktoré vytvorením nového koryta Váhu prakticky vytvorili súčasne známy Kúpeľný ostrov v Piešťanoch?

Možno budú niektorí z čitateľov nasledujúceho príspevku tak trochu sklamaní, ak odo mňa očakávali, že plynulo nadviažem na nedávno zverejnený blog a bezprostredne vyjadrím svoj názor na danú pomerne citlivú problematiku. Bez doplnenia niektorých informácií to jednoducho nie je možné a preto čitateľov prosím o trochu trpezlivosti.

Dovolím si tu krátko pripomenúť jednu myšlienku zo svojej zverejnenej filozoficky ladenej úvahy O vode… Voda je nielen darcom všetkého známeho života na Zemi a v našich piešťanských podmienkach špecificky aj nositeľom zdravia či špecifickým liečiteľom. Voda je aj jeden zo 4 známych pozemských živlov, s ktorými ľudstvo resp. ostatné živé organizmy počas svojho celého vývoja nepretržite zápasili (prakticky stále bojujú) o prežitie v pozemských podmienkach.

Rieka Váh, ktorá je životnou tepnou nášho regiónu, formuje najdlhšie údolie Slovenska niekoľko desiatok miliónov rokov. Z pohľadu celkového veku Zeme (odhadom 4,6 miliardy rokov) je to však relatívne krátke obdobie. Kým na hornom horskom úseku sa rieka neustále zarezáva čoraz hlbšie do terénu, na svojom dolnom úseku sa Váh mení na relatívne pokojný tok údolného typu často meniaci svoje koryto, podľa čoho dostal aj svoj názov (po latinsky Vagus – blúdivý, túlavý).

Na krátkom 20 km úseku pod Beckovskou bránou sa údolie Váhu rozširuje z 2 km na viac ako 10 km pri Piešťanoch! Západné pohoria Slovenska Malé Karpaty a Považský Inovec sa v tejto lokalite akoby úctivo rozostupovali pred nahromadenou silou vážskych vôd, ktorý v posledných stáročiach pretekal na úpätí vrchov Považského Inovca. Svedčia o tom aj viaceré historické mapy okolia (MsÚ, 1. mapa z II. polovice 18. storočia, 2. mapa z polovice 19. storočia).

Piešťany II polovica 18stor zm-2

Piešťany polovica 19stor-1Okolo Piešťan Váh stáročia pretekal pod Červenou vežou. Jedná sa o nepravidelný výbežok pohoria Považského Inovca, podľa niektorých zdrojov vyhasnutú sopku tvoriacu akúsi prírodnú prekážku, ktorú sa Váh doteraz neúspešne snažil odstrániť zo svojej priamej cesty. V tejto lokalite z hlbín Zeme vystupujú na povrch zdroje termálnych vôd Piešťan, na ktorých boli vybudované naše svetoznáme liečivé kúpele.

Červená veža sa popri hradoch Strečno, Trenčín či Beckov uvádzala ako posledná známa prekážka v spomienkach pltníkov, ktorí tu stáročia plávali a opakovane stroskotávali na svojich niekoľko sto kilometrov dlhých nebezpečných cestách k Dunaju. V tejto súvislosti sa prekážka spomína aj v povestiach o vodníkoch zákerne topiacich ľudí pri povodniach (vodník KriVáh usadený pri mlyne pracujúcom na mieste súčasného obtokového ramena Váhu pri Benátkach).

Problém s Červenou vežou si rozvodnený Váh vyriešil osvedčeným spôsobom, hodným svojho mena, počas ničivých povodní v 19.storočí – vytvorením nového koryta, ktorým si skrátil resp. „napriamil“ svoju cestu spolu s oddelením Kúpeľného ostrova od mesta. Najčastejšie sa zmena koryta Váhu v Piešťanoch spája s veľkou povodňou v roku 1894, kedy maximálny prietok v rieke dosahoval okolo 2650 m3.s-1. K vybudovaným známym kúpeľným objektom na ostrove sa tak dočasne dalo dostať po drevenom moste z Piešťan alebo kompou z obce Banka.

Piešťany začiatok 20 storFoto: MsÚ Piešťany – letecký pohľad na mesto a Kúpeľný ostrov z obdobia po I. svetovej vojne, keď sa tu vybudovalo vojenské letisko. Jedno z ramien Váhu meandruje aj cez staré Piešťany.

Ako je nám známe, túto nepríjemnú situáciu riešila rodina Winterovcov presunom časti svojich aktivít aj na pravú stranu rieky Váh. Vybudovaním nového centra mesta (dnešnej pešej zóny) s kúpeľnými a inými objektmi v mestskom parku, ktoré spojili s Kúpeľným ostrovom pomocou unikátneho Kolonádového mosta v 40. rokoch minulého storočia, sa nezabudnuteľne zaslúžili o rozvoj a slávu nášho kúpeľného mesta.

Kto boli Winterovci? Koncom 19.storočia si ich rodina vzala do prenájmu piešťanské kúpele od ich vlastíkov Erdődyovcov. Napriek nasledujúcemu turbulentnému obdobiu (I. svetová vojna, rozpad Rakúsko – Uhorska a vznik Československej republiky) dokázali svojimi aktivitami v oblasti kúpeľníctva pozdvihnúť mesto na svetoznámu úroveň. Obavy, prameniace z možnosti opakovania extrémnych povodňových situácií z 19.storočia, ich viedli k presúvaniu časti kúpeľných aktivít do mesta, o čom svedčí aj bývalý luxusný, aktuálne spustnutý hotel Slovan. Nechvalne známy objekt, pôvodne hotel Royal, bol vybudovaný ako liečebný dom začiatkom 20.storočia a ako konkurenčný projekt bol odkúpený rodinou Winterovcov.

Winterovci nezabudli ani na Kúpeľný ostrov, kde v tomto období nechali vybudovať otvorené aj kryté kúpalisko Eva s liečivou termálnou vodou, na ktoré nostalgicky spomínajú nielen občania Piešťan a blízkeho okolia, ale aj jeho mnohí bývalí návštevníci. Možno práve toto kúpalisko, ktoré umožnilo efektívne využívať termálnu vodu Kúpeľného ostrova aj mimo hlavnej kúpeľnej a turistickej sezóny, významne pomohlo dosiahnuť status najznámejšieho kúpeľného mesta Slovenska, či jedného z najvýznamnejších kúpeľov bývalého Československa…

Ak si niekto prečíta základné informácie z histórie mesta Piešťany, nemôže mu uniknúť jedna zaujímavá vec. Hoci sa (pod názvom Pescan) spomínajú už v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113, o ich osude v stredoveku až do začiatku 19. storočia sú tam len stručné zmienky a architektonicky z tohto dlhého obdobia v Piešťanoch nemáme prakticky žiadne zachovalé objekty. Pre vysvetlenie tejto záhady je potrebné nazrieť trochu do histórie. Začiatkom 14. storočia boli Piešťany súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianskeho, pána Váhu a Tatier, po jeho smrti sa ako kráľovský majetok stali súčasťou hradného panstva Tematín. Ako malé sídlo – mestečko potom patrili Piešťany Mikulášovi Kontovi a Alexejovi Thurzovi. Prvú písomnú spomienku na piešťanské temálne vody a kúpeľný život zanechal Adam Trajan z Benešova z roku 1642. Z dlhého 700-ročného obdobia do roku 1813, kedy katastrofálna povodeň na Váhu prakticky zničila celé mesto a jeho okolie, sa v Piešťanoch zachovala iba ruina stredovekého „Starého kláštora“ zo 14. storočia na Detvianskej ulici (na obrázku).

klastorOd začiatku 18. storočia patrili Piešťany pod panstvo Hlohovec, ktoré panovník daroval rodine Erdődyovcov. Tejto rodine patrilo mestečko Piešťany až do roku 1848 a piešťanské kúpele do ich znárodnenia v roku 1940. Na Slovenské liečebné kúpele boli Piešťany premenované po II. svetovej vojne.

Vrátim sa však k historicky známej Palackého povodni z roku 1813. Pamätná tabuľa pripomínajúca túto extrémnu mimoriadnu udalosť je osadená do múra pred budovou Piaristického gymnázia na Palackého ulici v Trenčíne. Táto ulica sa nachádza v blízkosti historického centra mesta, ktoré je vybudované na vyvýšenom mieste a pri povodni v roku 1813 tam kulminačná hladina vody nedosiahla. Relatívny rozdiel hladín voči Váhu bol vtedy 9 – 10 metrov. Na mieste mimo dosah extrémnych povodní bolo vybudované aj historické centrum Žiliny, ktoré tiež úspešne odolalo povodni z roku 1813, čo sa bohužiaľ nedalo povedať o Piešťanoch…

palac povodeň TN-1Na obr. Pamätná tabuľa venovaná katastrofálnej povodni 1813 na Palackého ulici v Trenčíne

Z popisov vážskej povodne v lete roku 1813 je najznámejšie svedectvo českého historika, a kultúrneho dejateľa Františka Palackého, ktorý ju osobne prežil v Trenčíne a jej ničivý priebeh údajne pozoroval z trenčianskeho hradu. Palacký napísal, že „povodeň pri Trenčíne zaplavila celé údolie Váhu, z vody vyčnievali len koruny stromov a strechy niekoľkých domov. Povodňová vlna unášala drevenice aj s ľuďmi na strechách, mnoho ľudí sa zachraňovalo len na drevených trámoch a doskách a okolo nich plával domáci dobytok“…

Zacitujem aj z publikácie „GEOVEDY PRE KAŽDÉHO“ PrF UK v Bratislave z roku 2010   HISTORICKÉ POVODNE autora doc. RNDr. Milan Triznu, PhD., z kapitoly Povodne na Váhu: „Najdlhšia slovenská rieka Váh sa rozvodňovala takmer pravidelne každý rok. V jezuitských záznamoch sa uvádzajú ničivé povodne z rokov 1652 a 1662, kedy veľká voda zatopila celý Trenčín a spôsobila nesmierne materiálne škody. Ďalšie veľké vážske povodne nasledovali v rokoch 1602, 1625, 1683, 1710, 1714, 1736, 1748, 1794, 1813, 1854, 1864, 1876, 1880, 1889, 1894, 1903, 1925, 1958 – 1960 (Bitara, 1998). Významovo vystupujú povodne z roku 1813 (prietok v Trenčíne asi 4000 m3.s-1) a 1894 (v Trenčíne 2385 m3.s-1). Povodeň z roku 1813 mala paramere 500 až 1000 -ročnej vody. Kulminačný prietok v Žiline dosiahol 3300 m3.s-1, v Piešťanoch asi 3900 m3.s-1. Príčinou vzniku povodne boli výdatné dažde období od 23. do 26. augusta ako dôsledok stretu dvoch cyklonálnych útvarov nad územím západného Slovenska. Pri povodni zahynulo 243 ľudí a dnešné kúpeľné mesto Piešťany bolo úplne zničené“…

Povodeň spomenul aj známy cestovateľ barón Alojz Medňanský vo svojom diele “Malebná cesta dolu Váhom”, ktorý systematicky popísal oblasť Považia v polovici 19. storočia. Rodine Medňanských v tom čase patril aj kaštieľ v Brunovciach. Na vstupnej bráne kaštieľa oproti kaplnky bolo donedávna možné nájsť nápis, kam dosahovala hladina vody pri tejto povodni. Značky o katastrofálnej povodni z roku 1813 je možné nájsť na ďalších miestach na Liptove, Orave či Kysuciach, údajne aj na mnohých kostoloch medzi Žilinou a Trenčínom. Jedna zo značiek má byť vyznačená aj na starej lipe neďaleko kostola v obci Drahovce. Spolu s Brunovcami aj Piešťanmi by tieto obce už v súčasnosti mali byť pred povodňami ochránené vybudovaným systémom protipovodňových stavieb. Pred často sa opakujúcimi ničivými účinkami rozvodnenej rieky sa obyvatelia považského regiónu opakovane pokúšali chrániť rôznymi spôsobmi, jedným z najúčinnejším z nich je vybudovanie ochranných protipovodňových hrádzí.

Mohli by Piešťany v súčasnosti odolať katastrofálnej povodni, aká prišla na konci augusta 1813, keď cez mesto údajne pretekalo takmer 2x viac vody ako pri poslednej významnej povodni na Váhu v roku 1997 ? Sú preventívne opatrenia prijaté v 20. storočí postačujúce na ochranu mesta ?

Mesto Piešťany leží na hranici medzi dvomi vodohospodárskymi stavbami, dobudovanými v 60. rokoch minulého storočia – 2. vážskou kaskádou a vodnou stavbou Drahovce – Madunice, ktoré sú prepojené vodnou nádržou Sĺňava /v Piešťanoch/. O význame týchto stavieb pre ochranu regiónu pred povodňami by som rád čitateľov informoval v ďalšom pripravovanom, trochu odbornejšom príspevku.

Peter Zemánek

Blogy

Blog Petra Zemánka: Plán rozvoja dopravy do roku 2050 schválený – II. časť

Published

on

By

Na úvod pripomeniem, že Zastupiteľstvo trnavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 27.1.2021 schválilo Plán udržateľnej mobility trnavského samosprávneho kraja (PUM TTSK), ktorý vypracovali české spoločnosti AFRY CZ a EKOLA group. Dokument by sa mal stať základným predpokladom rozvoja verejnej, individuálnej, cyklistickej a nemotorovej dopravy v Trnavskom kraji do roku 2050 a jeho súčasťou je plán rozvoja verejnej dopravy v tomto období. PUM obsahuje rozvojové plány podelené v časovom horizonte rokov 2025, 2030, 2040 a 2050.

V druhej časti svojho príspevku sa chcem venovať plánovanému rozvoju cyklistickej, vodnej a leteckej dopravy. Prvú časť nájdete na tejto adrese: https://www.pnky.sk/blogy/blog-petra-zemanka-plan-rozvoja-dopravy-v-regione-do-roku-2050-schvaleny/

Všeobecne mám pre priaznivcov cyklistiky dobré správy, na rozvoj cyklodopravy do roku 2025 je v Zásobníku PUM schválených 15 projektov. Zaujímavým je najmä zámer vybudovanie novej vetvy Vážskej cyklomagistrály v úseku Drahovce – Sereď. Podobne ako v Trenčianskom kraji má byť jej trasa vedená po / popri ochrannej hrádzi rieky Váh. Súčasťou projektu je vybudovanie cyklolávky cez Váh medzi obcami Koplotovce a Madunice. Investorom projektu je TTSK.

Pre priateľov cykloturistiky bude zaujímavý aj projekt dokončenia Moravskej cyklomagistrály Kúty – Skalica, kde o.i. pribudne aj nová cyklolávka cez rieku Moravu medzi obcami Brodské a Lanžhot s prejazdom do ČR v blízkosti mesta Břeclav. Odtiaľ je už len na skok do známej rekreačnej lokality Lednice-Valtice-Mikulov. Investormi cyklotrasy sú TTSK a spol. INTERREG.

Pozitívnou správou pre piešťanský región je zaradenie projektu cyklochodníka Piešťany – Vrbové, v II.etape do roku 2030 (č.129), kde je ako investor uvedený IROP. Nová cyklotrasa nielenže zvýši bezpečnosť cestnej dopravy na úseku medzi Piešťanmi a Vrbovým, ale zabezpečí aj prepojenie Vážskej cyklomagistrály s turistickými trasami v Malých Karpatoch.

Z pohľadu perspektívneho rozvoja cyklodopravy v okolí Piešťan sa môžeme tešiť. Je ale dosť prekvapivé, že medzi významnými cykloprojektmi v Zásobníku PUM do roku 2025 sa Piešťany nenachádzajú. Dovolím si uviesť odkaz na záväznú časť schváleného ÚP VUC Trnavského kraja (1998), kde sa priamo uvádza potreba vybudovať prepojenie Považskej cykloturistickej trasy na Piešťany a ich kúpeľný areál a rekreačné priestory. Hoci sme cyklistickým a zároveň 2. najväčším mestom v TTSK, akoby nás autori PUM pri projektovaní Vážskej cyklomagistrály prehliadli.

Na mape vážskych cyklotrás tak asi zostane cca 15 km medzera, ktorú bude potrebné prekonávať po jestvujúcich nie práve najkvalitnejších komunikáciách (potrebovali by aspoň nový povrch). Dobudovanie štandardnej cyklotrasy v úseku Horná Streda – Drahovce by mohlo byť významným impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v Piešťanoch a okolí.

V rámci rozvoja vodnej dopravy je v Zásobníku PUM v I. fáze na programe doplnenie riečnych prístavov na Váhu, Morave a Malom Dunaji o období do roku 2030, hoci tieto projekty ešte namajú investorov. Nášho regiónu sa dotýka projekt stavby Osobného prístavu Piešťany, ktorý by mal byť vybudovaný na Biskupickom kanáli niekde v lokalite Dlhé kusy pri Hornej Strede. Zaujímavé je, že ako jediný projekt v rámci plánovanej vodnej dopravy bol pod p.č. 32 Zásobníka PUM zaradený už do I. etapy do roku 2025. Napriek tomu, že o splavnení Váhu v úseku Žilina – Komárno sa uvažuje až v období po roku 2050.

Otázku projektu Osobného prístavu Piešťany som konzultoval so súčasným vedením správcu toku. Zaujímavé bolo, že nikto zo zodpovených zamestnancov správcu o projekte prístavu nič nevedel… Plavba po Biskupickom kanále je povolená len po most na Bodonu, čiže umiestnenie osobného prístavu do lokality pri Hornej Strede by nemalo žiadny praktický význam. Takýto objekt by sa tak mohol stať na celé desaťročia iba turistickou atrakciou. Projekt splavnenia rieky Váh nemá žiadnu perspektívu bez dobudovania plavebných komôr na jestvujúcich vodných dielach Vážskej kaskády a bez realizácie veľkej vodnej stavby Hlohovec-Sereď.

Krátko sa dotknem aj otázky plánovaného rozvoja leteckej dopravy, ktorá má v Piešťanoch viac ako 100 ročnú tradíciu. Medzi neočíslovanými projektmi je v Zásobníku PUM v I.etape do roku 2025 projekt Modernizácia Letiska Piešťany, vrátane integrovaného parkoviska, ktorý zatiaľ nemá investora. Letisko Piešťany – jednými oslavované, inými zatracované, na ktorú stranu sa prikloniť ? Po sľubnom rozbehu chartrovej dopravy z Piešťan do známych dovolenkových letovísk v roku 2019 prišiel neočakávaný útlm v roku 2020 súvisiaci s koronakrízou.

Aká je perspektíva leteckej dopravy v nasledujúcom období ? Po skončení pandémie Covid 19 je možné očakávať prudký nárast tohto moderného druhu dopravy. Piešťanské letisko so štatútom medzinárodného je považované ako rezerva pre veľké letiská v Bratislave, Viedni alebo Brne. Myslím si, že priaznivá poloha a poveternostné podmienky v tejto lokalite majú veľký potenciál rozvoja v oblasti medzi krajskými mestami Trnava, Nitra a Trenčín, ktoré takéto priaznivé podmienky na lietanie nemajú. Zrušením letiska by sme stratili silnú komparatívnu výhodu voči týmto mestám. Letisko Piešťany si ako niečo výnimočné zasluhuje našu ochranu.

Pred ukončením svojho príspevku ešte krátky pohľad na priebeh schvaľovania PUM dňa 27.1.2021 do Zápisnice z 21.zasadnutia Zastupiteľstva TTSK (bod 10). Po prezentácii dokumentu bol materiál schválený 34 z 35 prítomných členov. Do uznesenia č.567/2021/21 Zastupiteľstvo uložilo Úradu TTSK povinnosť pri najbližšej aktualizácii Plánu udržateľnej mobility TTSK zapracovať do časti „zásobník PUM“ úsek cesty I. triedy Galanta-Medveďov (po štátnu hranicu s Maďarskom). Je to zvláštne rozhodnutie poslancov TTSK, pri prvom pohľade na schválené projekty PUM sa zdá logická skôr potreba skvalitnenia prepojenia krajského mesta a Dunajskej Stredy cestou I. triedy cez Galantu. Vodiči jazdiaci z Trnavy do Gyǒru sa predsa rýchlo a pohodlne dostanú po diaľnici…

Ešte si dovolím poznámku k schválenému projektu vybudovania severo-východného obchvatu Piešťan (aj s 2 potrebnými mostami cez Váh a Biskupický kanál). V rámci projektu má byť zrejme presmerovaná časť ťažkej nákladnej dopravy v smere na Topoľčany cez obce Moravany a Banku, čo ich obyvatelia asi neprivítajú. A navyše, vodiči na tejto trase majú už aj dnes možnosť prejsť cez Váh po diaľnici D1 so zjazdom pri obci Lúka a pokračovať cestou II/507 smerom na Banku.

Prečo sa upustilo od Severo – západného obchvatu Piešťan – preložky cesty I/61 za železničnú trať, ktorý je naplánovaný v ÚPMP aj v GDP Mesta ? Prečo pri návrhu perspektívneho riešenia situácie nebola doprava presmerovaná obchvatom mimo husto obývané časti Piešťan v súlade s nameranou vysokou intenzitou dopravy na preťažených cestách I/61 a II/499 ? Prečo nebola akceptovaná požiadavka zástupcov Mesta Piešťany na pripomienkovaní PUM v júni 2020, aby bol aspoň južný obchvat mesta Piešťany zaradený do I.etapy PUM – projektov realizovaných do roku 2025 ?

Schválené projekty v I. etape PUM TTSK v rámci cestnej dopravy riešia okrem obchvatov všetkých väčších miest v kraji (s výnimkou Piešťan) prednostne situáciu na ceste I.triedy I/51 Trnava-Holič-hranica s ČR, kde sú navrhované aj obchvaty obcí s počtom obyvateľov pod 1000… Myslím si, že tvorcovia PUM TTSK sa voči Piešťanom zachovali veľmi diskriminačne z pohľadu plánovaného rozvoja cestnej dopravy (čiastočne aj z pohľadu cyklistickej dopravy). Záhadné dôvody znevýhodnenia občanov Piešťan by im mal vysvetliť niekto kompetentný…

Peter Zemánek

Continue Reading

Blogy

Blog Petra Zemánka: Plán rozvoja dopravy v regióne do roku 2050 schválený

Published

on

By

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 27.1.2021 schválilo Plán udržateľnej mobility trnavského samosprávneho kraja (PUM TTSK), ktorý na zakázku vypracovali české fy. AFRY CZ a EKOLA group. Podľa sprievodnej dokumentácie k schvaľovaniu PUM TTSK Je dokument základným predpokladom rozvoja verejnej, individuálnej, cyklistickej a nemotorovej dopravy v našom kraji do roku 2050. Obsahuje odporúčania na realizáciu veľkých investičných projektov, ochranu životného prostredia a celkové zvyšovanie kvality života obyvateľov. Súčasťou PUM je aj rozvoj verejnej dopravy na 30 rokov.

Ako sa pre médiá vyjadril predseda VÚC TTSK Jozef Viskupič, s odborníkmi v priebehu 3 rokov vypracovali podrobnú analýzu súčasného stavu všetkých druhov dopravy, ktorá následne vyústila do spracovania strategického plánu rozvoja dopravy do roku 2050. Vďaka smart mobilite sa má TTSK stať moderným regiónom s rastúcou životnou úrovňou obyvateľov, na realizáciu projektov plánuje využiť prostriedky z eurofondov.

K príprave PUM mali byť prizvané mestá, obce, široká odborná i laická verejnosť. S uvedenými zainteresovanými subjektmi sa malo uskutočniť niekoľko desiatok pracovných stretnutí, pričom strategický dokument mal byť zverejnený na webe TTSK a verejne prerokovaný dňa 30. júna 2020. Pred predložením dokumentu na schválenie zastupiteľstvu TTSK bol v decembri 2020 vypracovaný odborný posudok a návrh záverečného stanoviska k posúdeniu vplyvov na životné prostredie (EIA). Schválený PUM má byť aktualizovaný v časovom horizonte 2-5 rokov.

Po prečítaní týchto informácií som oslovil niekoľkých vrcholných predstaviteľov Mesta Piešťany, žiaden z nich však o prijatom strategicko-plánovacom dokumente nevedel. Prelistoval som si aj miestnu tlač, či v nej nenájdem aspoň základné informácie o priebehu schvaľovania PUM od našich poslancov v zastupiteľstve TTSK, nenašiel som nič. Pokúsim sa preto aspoň o laický pohľad bežného občana Piešťan na daný problém.

Samotný materiál PUM obsahuje rozvojové plány podelené v časových horizontoch rokov 2025, 2030, 2040 a 2050. Doporučené stavby boli zaradené do tzv. Zásobníka projektov PUM podľa stupňa priority, na základe čoho im boli priradené poradové čísla. Pri každom projekte je uvedený aj investor stavby.

Medzi očíslovanými projektmi v Zásobníku PUM doporučenými v I. etape do r. 2025 sa Piešťany nachádzajú na 2 miestach. Pod poradovým č.21 je terminál integrovanej osobnej dopravy – TIOP Piešťany, investorom je TTSK. Pod p.č. 32 je v rámci plánovaného rozvoja vodnej dopravy uvedená stavba Osobného prístavu Piešťany, zatiaľ nemá investora. Medzi ďalšími zatiaľ neočíslovanými projektmi v Zásobníku PUM do roku 2025 je aj projekt Modernizácia Letiska Piešťany vrátane integrovaného parkoviska, ktorý tiež nemá investora.

V II. etape PUM v horizonte r. 2025-2030 sú v rámci budovania cestnej infraštruktúry pre Piešťany uvedené 2 projekty. Pod p.č. 34 je dlho očakávaný južný obchvat Piešťan s mostom cez Váh a pod č. 36 nájdeme severný obchvat Piešťan cestou III. triedy tiež s mostami cez Váh a Biskupický kanál od letiska Piešťany smerom k Moravanom n.V., v oboch prípadoch je investorom TTSK. Do r. 2030 má byť vybudovaný aj východný obchvat Vrbového na ceste II/499 (v Zásobníku PUM pod č. 45) , investor TTSK.

V rámci III. etapy PUM na roky 2030-2040 sa pod č.70 Zásobníka ukrýva projekt Juho-západného obchvatu Piešťan.

Ako dopadli Piešťany v PUM v porovnaní s inými porovnateľnými mestami TTSK ? Podľa mňa veľmi zle, až neuveriteľne zle. Akoby boli obyvatelia Piešťan druhoradými občanmi trnavského samosprávneho kraja. Prečo?

Najskôr uvediem hrubú štatistiku počtu obyvateľov väčších miest TTSK. Trnava – cca 65,5 tisíc, Piešťany – 27,5 tis., Dunaj. Streda – 22,5 tis., Hlohovec – 22 tisíc, Senica – 20,5 tis., Skalica – 15,5 tis., Galanta – 15 tis. a Holič – cca 11 tisíc obyvateľov.

Pre lepšie vytvorenie predstavy o obsahu schváleného dokumente uvediem stručný popis prvých 11 projektov v Zásobníku PUM, naplánovaných v I.etape do roku 2025, vrátane aktuálnej štatistiky intenzity cestnej dopravy.

Nachádzajú sa tu 3 projekty dobudovania obchvatov Trnavy, na najviac exponovanom východnom obchvate je intenzita dopravy cca 25 tisíc vozidiel/24 hod. V 2 prípadoch budovania obchvatu cesty I/51 je investorom SSC, pri projekte Západného obchvatu je investorom Mesto Trnava.

Projekt Južný obchvat Dunajskej Stredy rýchlostnou cestou R7 (s dennou intenzitou dopravy cca 15 tisíc vozidiel) je t.č. už vo výstavbe, investorom je NDS. Ďalšie 3 projekty sú venované obchvatom mesta Hlohovec, cez ktoré sa ťahá po 2 cestách II. triedy aj tranzitná doprava. Denná intenzita dopravy v Hlohovci je cca 40 tisíc vozidiel, investorom stavby je SSC. Do prvej dekády projektov PUM patrí aj Západný obchvat Senice, križovanej (podobne ako Piešťany) 2 cestami I. a II. triedy, s úhrnnou intenzitou dopravy cez Senicu cca 35 tisíc vozidiel denne, investormi sú SSC a TTSK. Predposledný projekt je obchvat Holiča križovaného 2 cestami I.triedy, v ktorom je denná intenzita dopravy cca 40 tisíc vozidiel, investorom je SSC. Do I.etapy výstavby ciest do r.2025 je zaradená aj preložka cesty I/51 pri obci Trstín s výstavbou tunela pod Bielou horou, nameraná intenzita dopravy na tomto úseku I/51 je cca 6700 vozidiel denne, investorom je SSC.

Pre porovnanie sa vrátim k projektom budovania obchvatov Piešťan v Zásobníku PUM č.34,36 a 70 naplánovaným v časovom horizonte r. 2030-2040. Zaradím tam aj neschválený projekt č.56 Severo-západného obchvatu Piešťan, pôvodne naplánovaný na roky 2025-2030. Podľa údajov z PUM je aktuálna denná intenzita dopravy v Piešťanoch cca 21 tisíc vozidiel na ceste I/61 a na ceste II/499 dokonca cca 29 tisíc vozidiel. Úhrnná intenzita dopravy na križovaní týchto ciest je neuveriteľných 50 tisíc vozidiel 24 hodín ! Také zaťaženie centrálneho dopravného uzla určite neexistuje v žiadnom meste Trnavského samosprávneho kraja ! Štatisticky porovnateľný počet vozidiel v kraji sa denne pohybuje len po diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou…

Z pohľadu dopravného zaťaženia širšieho centra mesta cestnou dopravou sú aktuálne Piešťany na 1. mieste v TTSK, čo by sa logicky malo premietnuť aj do ich prioritného zaradenia do prvej desiatky projektov PUM TTSK v rámci I.etapy do roku 2025. Prečo sú Piešťany v pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry zaradené iba do II. a III. etapy PUM plánovanej na roky 2030-2040 ? Môže za to azda logicky nepochopiteľný údaj IAD vypočítaný dopravným modelom, ktorý udáva prognózu intenzity dopravy v roku 2030 pre najzaťaženejší úsek Piešťan 10 600 vozidiel denne resp. 12 900 vozidiel na rok 2050? Že by počet vozidiel jazdiacich cez Piešťany o pár rokov neuveriteľne klesol na 1/4 až 1/5 ? Kto vypracoval takúto prognózu dopravy? Hodnotenie ponechám na odborníkov.

Pokúsim sa to zhrnúť. Po Trnave sú Piešťany v počte obyvateľov 2. najväčším a navyše jediným kúpeľným mestom kraja, v ktorom by dopravná infraštruktúra mala zabezpečovať pokoj domácich i zahraničných hostí… Aký je aktuálny stav ? Cesty I/61 a II/499 sú vedené prieťahmi mesta, jediný cestný most cez Váh už nie je schopný prepraviť vozidlá nad 3,5 tony. Za 30 rokov od dobudovania obchvatu mesta D1 ešte v období bývalého Československa sa v základnej štruktúre dopravy prakticky nič nezmenilo. Čo bráni ďalšiemu rozvoju dopravy nášho mesta? Túto otázku je potrebné položiť autorom strategického dokumentu resp. osobám kompetentným za riešenie dopravy v meste Piešťany. Pre mňa osobne je to celé nelogické a nepochopiteľné. Prečo sú Piešťany akýmsi „škaredým káčatkom“ TTSK ?

Uvediem ešte odkaz na základné podkladové materiály Mesta Piešťany. Sú to ÚPMP – územný plán Mesta (schválený v roku 1998) a GDP – Generel dopravy Piešťan, ktorý bol na objednávku Mesta spracovaný STU Bratislava v roku 2010. Potrebu vybudovania Západného obchvatu Piešťan cesty I/61 z kapacitných dôvodov zahŕňa aj GDP, v ktorom sú uvedené 4 rôzne scenáre rozvoja cestnej infraštruktúry Piešťan. 3 navrhované scenáre upozorňujú na potrebu vybudovania západného obchvatu Piešťan preložkou cesty I/61 za železničnú trať s prepojením južne okolo areálu letiska.

V jednom z navrhovaných scenárov síce bolo ponechanie cesty I/61 prieťahom mesta, autori GDP však mali k dispozícii iné informácie o intenzite cestnej premávky na cestách I/61 a II/499. Ak by autori GDP mali aktuálne namerané údaje intenzity dopravy v Piešťanoch použité ako podklady pre spracovanie PUM, od ponechania prieťahu mesta cestami I/61 a II/499 by upustili.

Na záver ešte jedno zamyslenie nad situáciou v Piešťanoch po roku 2030 a dostavaní Južného obchvatu mesta na ceste II/499 s mostom cez Váh. Z uvedených podkladov sa dá predpokladať, že ak nebude vybudovaný severozápadný obchvat mesta, nákladná doprava nad 3,5 tony smerujúca cez Piešťany na Topoľčany bude presmerovaná križovatkou Bratislavská – Krajinská k poliklinike. Na tomto úseku Bratislavskej cesty po polikliniku by mala teda byť v dekáde 2030 – 2040 hustota dopravy cca 50 tisíc vozidiel denne (podobná ako na diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou). Bolo by to pre obyvateľov husto obývanej južnej časti mesta Piešťany vôbec únosné ?

Že by sa stala v projekte PUM týkajúcom sa cestnej infraštruktúry v Piešťanoch už na začiatku nejaká chyba? Čo ovplyvnilo, že sa upustilo od projektu západného obchvatu Piešťan na ceste I/61? Kto vôbec aktuálne už schválený strategický dokument za Piešťany pripomienkoval ? Prečo zostali v Zásobníku PUM medzi projektmi s poradovými číslami 34-40 „biele miesta“…?

Vzhľadom na obsiahlosť materiálu som sa rozhodol svoj príspevok k plánovanému rozvoju cestnej dopravy v Piešťanoch do roku 2050 rozdeliť. V druhej časti by som sa chcel venovať ostatným formám dopravy v Piešťanoch, ktorý by mohol byť pre občanov tiež celkom zaujímavý

Peter Zemánek

Continue Reading

Blogy

Blog Petra Zemáneka: Sme nezodpovední… ?

Published

on

By

Myslím tým na občanov Slovenska vo vzťahu k pandémii choroby Covid-19, ktorá si teraz v našej domovine vyberá krutú daň. V aktuálnom mesiaci denne na túto chorobu zomiera cca 100 Slovákov, čím sme sa v prepočte na počet obyvateľov zaradili na nelichotivé 1.miesto na svete. 22.2.2021 sme toto prvenstvo dosiahli aj v počte hospitalizovaných. Môže za to len nezodpovednosť občanov v oblasti dodržiavania protipandemických opatrení?

Začnem tým, čo bolo cca pred rokom. Pre mňa bol Covid-19 v podstate len menšou nepríjemnosťou, ktorá ma obmedzovala v bežnom živote. Keď sa v prvej vlne dostala táto choroba z Číny aj do Európy a postihla napríklad niektoré husto obývané oblasti Talianska, prijala aj naša bývalá vláda prísne opatrenia.

Môj zamestnávateľ zaviedol hneď po ich vyhlásení prísny lockdown, ktorý som znášal s istým pocitom krivdy. Kým mnohí moji kolegovia zostali doma, mne to charakter mojej práce neumožňoval a dochádzal som do zamestnania denne. Ráno pri príchode nám zmerali na vrátnici teplotu, v budove sme museli nosiť rúška, osobné stretávanie so spolupracovníkmi sme zredukovali na minimum. Jedinou spoločenskou udalosťou dňa sa stal obed v jedálni, aj tam sme sedeli pri stoloch po jednom.

Po príchode z práce domov to už bolo v pohode. Tešil som sa (podobne ako teraz) na jarné dni a pobyt v prebúdzajúcej sa prírode. Vývoj pandémie som sledoval z nadhľadu, na Slovensku bolo v tom čase relatívne málo pozitívne testovaných. Úmrtí na Covid 19 bolo u nás ako šafránu, po roku je všetko inak…

Informácie o vynútenom odchode ľudí z tohoto sveta v dôsledku pandémie sú dnes na dennom poriadku. Tieto smutné udalosti sa dotkli mnohých známych aj príbuzných. Mnohí z nich by tu ešte mali byť, ale táto zákerná choroba si začala vyberať obete aj medzi mladšími a predtým zdravými ľuďmi. Napriek mojim relatívne bohatým životným skúsenostiam som ešte takúto situáciu nikdy nezažil. Kde sme na Slovensku v ročnom boji proti pandémii Covid 19 urobili chyby?

Po relatívne pokojnom lete 2020 nová vláda prijala rôzne opatrenia, ktoré mali zastaviť prípadne obmedziť šírenie koronavírusu. Dve vlny plošných pretestovaní občanov s čiastočným lockdownom na jeseň, ani tvrdé opatrenia prijaté po Novom roku nám však v boji s krízou nepomohli. Práve naopak – situácia sa ešte zhoršila.

Myslím si, že významný podiel na zhoršení pandemickej situácie má plošné testovanie občanov AG testami. Odborníci od začiatku upozorňovali na ich nespoľahlivosť, čo sa v praxi aj potvrdilo. Podľa aktuálnych údajov MZ bolo pri testovaní AG-testami na koronavírus pozitívnych 2,26 %, cca 260 tisíc z cca 11,5 miliónov občanov SR. PCR testami bolo pretestovaných cca 2 milióny občanov so zistenou pozitivitou 14,8 % – cca 293 tisíc obyvateľov. Miera pozitivity zistená pomocou PCR testov je podľa tejto štatistiky 6,5 krát vyššia ako pri AG testoch. Natíska sa otázka, koľko ľudí s negatívnym AG-testom bolo po plošných testovaniach v skutočnosti nakazených koronavírusom? Prakticky sa po Slovensku zrejme pohyboval veľký počet občanov, ktorí mali resp. majú oficiálny doklad o svojej zdravotnej nezávadnosti, ale vírus môžu šíriť ďalej. Sú takíto občania Slovenska nezodpovední?

Názorným príkladom nespoľahlivosti AG-testov na koronavírus bolo medializované testovanie miliardára Elona Muska. Šéf automobilky Tesla tvrdil, že si nechal v ten istý deň urobiť štyri AG testy, pričom výsledok testovania bol dvakrát negatívny a dvakrát pozitívny…

Presnejší ale drahší PCR test zdravotné poisťovne bežne nepreplácajú. Ak by sa u mňa prejavili zdravotné príznaky choroby, neváhal by som si za PCR test zaplatiť.

Akýmsi svetlom na konci tunela je, že od začiatku roka začalo preventívne očkovanie najviac ohrozených skupín obyvateľstva na koronavírus. Práve od širšieho zaočkovania ľudí odborníci očakávajú pozitívny obrat v boji proti Covid 19. Bohužiaľ očkovacích vakcín je vo svete nedostatok a výrobcovia nedodržujú termíny ani zazmluvnené množstvá dodaných prípravkov. Medzitým sa objavili ďalšie mutácie vírusu (britská, juhoafrická, brazílska, vraj dokonca aj československá…), ktoré sa prejavujú agresívnejšie aj voči mladším skupinám obyvateľstva a situáciu ešte komplikujú. Niektoré už schválené očkovacie preparáty strácajú účinnosť a ich použitie niektoré štáty obmedzujú. Ďalší vývoj pandémie Covid-19 je preto stále nejasný.

Podľa môjho názoru sa podstatná časť obyvateľov Slovenska pri dodržiavaní prijatých opatrení proti koronavírusu správa zodpovedne, hoci všade existujú aj výnimky. Čo sa dá zmeniť, aby sme sa dostali z tejto nelichotivej situácie? Občania sú zneistení a právom očakávajú riešenie od kompetentých predstaviteľov štátu

P. Zemánek

Ilustr. foto / Photo by Ashkan Forouzani on Unsplash

Continue Reading

Reklama

Populárne články